Kritiky.cz > Recenze knih > Jóga pro seniory vám protáhne tělo bez ohledu na věk

Jóga pro seniory vám protáhne tělo bez ohledu na věk

DSC 0946
DSC 0946
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Zdravý pohyb, pro­ta­že­ní i rela­xa­ce jsou důle­ži­té v kaž­dém věku. Když už má ale člo­věk něja­ké ty roky, cvi­če­ní se stá­vá s kaž­dým dnem obtíž­něj­ším. A co tepr­ve, když jste nikdy v živo­tě nijak výraz­ně necvi­či­li a v poz­děj­ších letech bys­te rádi zača­li? Že to není nemož­né, doka­zu­je kni­ha Věry Vojtěchové a MUDr. Ivany Ballingové s názvem Jóga pro seni­o­ry.

V prv­ní čás­ti této prak­tic­ké pub­li­ka­ce se nej­pr­ve čte­nář dozví vše pod­stat­né o józe. Dočtete se nejen o his­to­rii toho­to cvi­če­ní, ale také napří­klad jak moc je jóga pro­spěš­ná pro naše zdra­ví, že doká­že zba­vit špat­né nála­dy či depre­se a samo­zřej­mě nechy­bí ani pou­če­ní o zása­dách bez­peč­né­ho cvi­če­ní. Rozhodně se tedy není tře­ba bát, že by si člo­věk svým pohy­bem nějak ublí­žil. Vše je oprav­du sro­zu­mi­tel­ně popsa­né, tak­že postup, jak správ­ně cvi­čit, pocho­pí i úpl­ný začá­teč­ník.

Kniha na svých takřka sto sedm­de­sá­ti strán­kách před­sta­vu­je zejmé­na jed­no­du­ché cvi­ky, kte­ré jsou vhod­né pro lidi, jejichž tělo už není vli­vem při­bý­va­jí­cích let tak pruž­né a oheb­né. Nemusíte tedy mít strach, že by vám kni­ha dopo­ru­čo­va­la nau­čit se tře­ba stoj na hla­vě. Základem jsou klid­né a zejmé­na pro­ta­ho­va­cí cvi­ky, kte­ré však mají až pře­kva­pi­vě bla­ho­dár­ný vliv jak na naši fyzič­ku, tak i na naši psy­chi­ku. Postupně se tak dozví­me, jak cvi­čit na žid­li, na pod­lož­ce, ve sto­ji a dokon­ce i v poste­li.

Snadnému poro­zu­mě­ní jed­not­li­vých cvi­ků napo­má­ha­jí zejmé­na foto­gra­fie, kte­ré uka­zu­jí, jak má správ­ně pro­ve­de­ný cvik vypa­dat. Vzhledem k tomu, že tato kni­ha je pri­már­ně urče­na seni­o­rům, jsou její neo­ce­ni­tel­nou sou­čás­tí i rady léka­ře, kte­ré nalez­ne­te u kaž­dé­ho jed­not­li­vé­ho cvi­ku. Máte tak jis­to­tu, že daná pozi­ce vám vzhle­dem k vaše­mu kon­krét­ní­mu zdra­vot­ní­mu sta­vu neu­blí­ží.

Jógu pro seni­o­ry bych roz­hod­ně dopo­ru­či­la všem lidem, kte­ří chtě­jí zůstat aktiv­ní i v poz­děj­ším věku a nechtě­jí se spo­ko­jit jen s tím, že je všech­no bolí, a tudíž pro sebe nemo­hou nic udě­lat. I malé pro­ta­že­ní, rela­xa­ce či správ­né dýchá­ní kaž­dý den totiž má smy­sl a doká­že léčit.


Žánr:
Sport, Zdraví
Vydáno: 2018, Computer Press (CPress)
ISBN: 9788026420835

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,66925 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71653 KB. | 14.07.2024 - 21:13:13