Kritiky.cz > Recenze knih > MEZI DOBREM A ZLEM

MEZI DOBREM A ZLEM

417538284 122106430244171863 2152326125043010011 n
417538284 122106430244171863 2152326125043010011 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Trochu mě zasko­či­lo, že kni­ha „Mezi dob­rem a zlem“ nese stej­ný název již jiné­ho čes­ké­ho auto­ra z Olomouce, tak­že by moh­lo dojít hned na začát­ku k leh­ké mýl­ce, což by však byla veli­ká ško­da, neboť kni­ha od Jany Šintákové Michalicové roz­hod­ně sto­jí za pře­čte­ní a urči­tě by nemě­la chy­bět v kni­hov­nič­ce kaž­dé­ho kni­ho­mo­la.

Jak samot­ná ano­ta­ce již napo­ví­dá, jed­ná se tak tro­chu o zjed­no­du­še­ní základ­ní filo­zo­fic­ké otáz­ky „Jak roze­znat dob­ro od zla a zlo od dob­ra, a při­blí­žit ho tak k nej­šir­ší lid­ské spo­leč­nos­ti, a je jed­no, jest­li jsou to nebo nejsou vzdě­lá­ní lidé, či polí­be­ní filo­zo­fií.

A musím vyslo­vit vel­kou poklo­nu autor­ce, že se jí toto oprav­du poda­ři­lo!

„Všechno se totiž v živo­tě spra­ved­li­vě vyrov­ná, to zlé obdo­bí stří­dá lep­ší obdo­bí, neštěs­tí je vystří­dá­no štěs­tím, zlo je vystří­dá­no dob­rem...“

Kniha je roz­dě­le­na cel­kem do tři­nác­ti pou­ta­vých kapi­tol, kde se autor­ka zabý­vá vždy jed­ním kon­krét­ním téma­tem zamě­ře­ným na pro­ti­kla­dy a pro­ti­pó­ly, jež jsou vzá­jem­ně krás­ně pro­po­je­ny v kaž­do­den­ním živo­tě kaž­dé­ho z nás.

Sama k tomu pak pou­ží­vá úžas­né pří­kla­dy hned z něko­li­ka nábo­žen­ských a filo­zo­fic­kých smě­rů, a vše je krás­ně pro­vá­zá­no nejen jed­not­li­vý­mi citá­ty, filo­zo­fic­ký­mi úva­ha­mi a vyřče­ný­mi prav­da­mi dáv­ných slav­ných mys­li­te­lů, ale i navíc obo­ha­ce­ny o náhled a oso­bi­té vysvět­le­ní autor­ky, dopl­ně­né o její vlast­ní myš­len­ky a úva­hy.

Ve tři­nác­ti kapi­to­lách se může­te těšit na detail­ní roz­bor témat jako je: „Plnost a prázd­no­ta“, „Jin a Jang“, „Dva vlci v nit­ru kaž­dé­ho z nás“, „Persona a Stín“, „Štěstí a neštěs­tí“, „Bůh“ a Ďábel“, „Dobro a zlo v pohád­kách“, Hledání zla­té střed­ní ces­ty“, „Wu Wei“, Wysiwyg“, „Má pozi­tiv­ní myš­le­ní nega­ti­va?“, „Má nega­tiv­ní myš­le­ní pozi­ti­va?“, „Hranice v živo­tě člo­vě­ka“.

Každá z těch­to kapi­tol začí­ná vhod­ně zvo­le­ným citá­tem, kte­rý je v násle­du­jí­cím tex­tu krás­ně dopo­drob­na roze­brán a jed­no­du­chou for­mou vysvět­len, navíc obo­ha­cen o dal­ší zají­ma­vé citá­ty slav­ných auto­rů, jako je Jung, Hoeller, Nietzsche, Hayman, Wilhelm či Marie Louise von Franz, a to vše navíc dopl­ně­né i o vlast­ní postře­hy a úva­hy autor­ky Jany.

Kniha „Mezi dob­rem a zlem“ je kni­hou, kte­rou sice lehce zvlád­ne­te pře­číst během jed­no­ho dne, ale o to víc se bude­te k ní stá­le vra­cet a čer­pat z ní po celý svůj život. Spousta uve­de­ných citá­tů a výro­ky slav­ných vás chtě nechtě donu­tí k dal­ší­mu zamyš­le­ní, někte­ré si mož­ná nao­pak vypí­še­te nebo bude­te nosit ve svém srd­ci.

Pokud se chce­te dozvě­dět více o dob­ru a zlu v živo­tě člo­vě­ka, urči­tě si nenech­te ujít tuto „nad­ča­so­vou“ kni­hu „Mezi dob­rem a zlem“ plnou inspi­ra­tiv­ních výro­ků a názor­ných čer­no­bí­lých ilu­stra­cí. Je to kni­ha, kte­rá vás doslo­va chyt­ne a nepus­tí. 

„Na kaž­dém kon­ci je něco krás­né­ho - to, že zas něco nové­ho začí­ná; a začí­ná to neu­stá­le, jen si to uvě­do­mit....“

MEZI DOBREM A ZLEM

Autorka: Jana Šintáková Michalicová

Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou

První elek­tro­nic­ké vydá­ní

Praha 2023

Počet stran: 264

ISBN: 978-80-281-11355-5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48643 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72089 KB. | 19.04.2024 - 12:24:45