Kritiky.cz > Recenze knih > Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková

Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková

Míša2 e1547398663113
Míša2 e1547398663113
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Knížka vyprá­ví úsměv­né pří­ho­dy jed­né malé sed­mi­le­té hol­čič­ky Míšy, kte­rá byd­lí na malém měs­teč­ku spo­lu se svý­mi rodi­či a svým malým psí­kem, kte­ré­ho s lás­kou oslo­vu­je Pupík.

Holčička je piho­va­tá zrz­ka se stá­le roz­zá­ře­ný­ma oči­ma, jež zbož­ňu­je jaho­dy, pořád­ně napě­ně­né kakao, sbí­rá barev­né lis­ty, malu­je a čte pří­běhy své­ho oblí­be­né­ho hrdi­ny dok­to­ra Dolittla, kte­rý si doká­že poví­dat se vše­mi zví­řa­ty.

Doma na zahra­dě ve vět­vích sta­ré lípy má Míša posta­ve­ný malý dome­ček na hra­ní, ale není to jen tak oby­čej­ný dome­ček. Je to kli­ni­ka, sku­teč­ná nemoc­ni­ce pro nemoc­ná a zra­ně­ná zví­řát­ka. Není tedy divu, že prá­vě na tom­to mís­tě Míša ráda pomá­há nemoc­ným ptáč­kům, vever­kám, jež­kům, ale i jiným zví­řát­kům, kte­ré zrov­na potře­bu­jí její pomoc.

Ostatně ona je jako sku­teč­ná paní dok­tor­ka, kte­rá moc dob­ře ví, co jed­not­li­vých paci­en­tům chy­bí, pro­to­že stej­ně jako její hrdi­na Dolittle, i ona rozu­mí řeči zví­řat. A o tom­to malém tajem­ství nikdo, kro­mě její­ho dědeč­ka Jakuba, kte­rý je ostat­ně taky vete­ri­nář, neví: Ostatně i děde­ček, stej­ně jako Míša, rozu­mí řeči zví­řat.

Míša si kro­mě léče­ní zví­řá­tek vede i svo­jí vlast­ní lékař­skou kni­hu, kam si zazna­me­ná­vá všech­ny své lékař­ské úko­ny a pokro­ky. Na svůj věk je moc šikov­ná a navíc má k ruce i skvě­lé­ho, čtyř­no­hé­ho pomoc­ní­ka Pupíka, kte­rý umí skvě­le sto­po­vat nemoc­né paci­en­ty, či svým čeni­chem upo­zor­nit na to, co by je moh­lo trá­pit, nebo jim nao­pak chy­bět.

Míša a Pupík jsou pros­tě sehra­ná dvoj­ka. Jestli se chce­te o tom pře­svěd­čit, sta­čí se začíst do strá­nek této úchvat­né kni­hy a pono­řit se do jed­not­li­vých pří­bě­hů, kde tato malá dok­tor­ka pře­kva­pu­je nejen svo­jí svo­jí šikov­nos­tí, ale i postře­hem a rych­lým úsud­kem.

Dokonale umí pomá­hat svým malým a bez­bran­ným paci­en­tům jako napří­klad v lese nale­ze­né a zra­ně­né sovič­ce zamo­ta­né do drát­ku, ane­bo si pře­čtě­te pří­ho­du, jak s pomo­cí Pupíka při­šli na bola­vé ouško u ště­ňát­ka, jež pat­ři­lo nej­lep­ší kama­rád­ce Evičce. Či jak si pre­ciz­ně pora­di­la se záně­tem kopýt­ka u malé­ho hří­bát­ka Zefýrka...

Knížka je moc hez­ky napsa­ná. Jednotlivá dob­ro­druž­ství snad­no vtáh­nou své malé čte­ná­ře do děje, a urči­tě se rádi pře­čtou to, jak si malá dok­tor­ka Míša pora­dí s pro­blémy svých paci­en­tů.

Navíc je kni­ha vel­mi boha­tě ilu­stro­va­ná krás­ný­mi a vel­mi barev­ný­mi obráz­ky, pro­kres­le­ný­mi do posled­ních detai­lů. Obrázky, jako by si žily svůj vlast­ní život a při pohle­du na ně si je hned zami­lu­je­te. A co víc, všech­ny posta­vič­ky mají krás­ně zvý­raz­ně­né obrov­ské oči, jež obráz­kům dodá­va­jí na jejich živos­ti a plas­tič­nos­ti.

Jednotlivé pří­běhy jsou vel­mi krát­ké, roz­dě­le­né do kapi­tol. Moc dob­ře se čtou, neboť jsou hod­ně dopl­ně­ny o roz­ho­vo­ry. Kniha je napsá­na jed­no­du­še, sro­zu­mi­tel­ně a snad­no ji zvlád­ne pře­číst kaž­dý začí­na­jí­cí čte­nář.

Kniha jako tako­vá pro­bou­zí lás­ku ke zví­řa­tům a učí být k pří­ro­dě a k živým tvo­rům ohle­du­pl­ní, nepře­hlí­žet je a sna­žit se jim, pokud budou potře­bo­vat, pomo­ci. A neza­po­meň­te na to, že i čtyř­no­hý kama­rád může být ten nej­věr­něj­ší a nej­spo­leh­li­věj­ší pří­tel za kaž­dé situ­a­ce, s kte­rým si uži­je­te nejen spous­tu dob­ro­druž­ství, ale i nikdy nekon­čí­cí zába­vy.

MÍŠA A JEJÍ MALÍ PACIENTI. Nečekaní hos­té

Napsala: Aniela Cholewińská-Szkoliková

Ilustrace: Agnieszka Filipowská

Překlad: Danuta Kulová

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran: 47

ISBN 978-80-264-2311-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Moto a já aneb na rok kočičí mámou25. července 2022 Moto a já aneb na rok kočičí mámou Po knize "Moto a já aneb na rok kočičí mámou" od autorky Suzi Eszterhasové, jsem sáhla hlavně kvůli neodolatelné obálce, ze které na mě něžně pokukovalo rozkošné mládě servala. Hned jsem […] Posted in Recenze knih
  • Hejkalka11. března 2022 Hejkalka Všechny malé holčičky, které milují les, příšerky a křehké víly, určitě uvítají novou pohádkovou knížku "Hejkalka" od Petry Martiškové, jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s. pod […] Posted in Recenze knih
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […] Posted in Recenze knih
  • Harry Potter a Ohnivý pohár17. února 2022 Harry Potter a Ohnivý pohár Harry Potter a Ohnivý pohár od autorky J.K. Rowlingové, jež vydalo nakladatelství Albatros, nemusím nijak dlouze představovat. Tato kniha je prostě jedna "velká legenda", ostatně jako i […] Posted in Recenze knih
  • ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým15. srpna 2021 ŠKOLA JEDNOROŽCŮ - Kouzelný tým Máte-li doma malou slečnu, která nedá dopustit na příběhy "kouzelných jednorožců", pak kniha "Škola jednorožců - kouzelný tým" je to pravé čtení pro ně. Příběh knihy začíná na konci […] Posted in Recenze knih
  • Léčivé pohádky pro dětskou duši9. února 2020 Léčivé pohádky pro dětskou duši Knížka "Léčivé pohádky pro dětskou duši" od Romany Suché potěší nejen děti všech věkových kategorií, ale i jejich rodiče. Jak už samotný název knihy napovídá, nejedná se jen tak o obyčejné […] Posted in Recenze knih
  • JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE.27. července 2019 JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE. V dnešním hektickém světě plného stresu se naše děti snaží co nejlépe zorientovat, usilují o špetku pochopení a chtějí být svým okolím za každou cenu přijati, a proto se až nezdravě […] Posted in Recenze knih
  • Dýchej jako medvídek18. července 2019 Dýchej jako medvídek Kniha "Dýchej jako medvídek" je jakousi příručkou pro rodiče anebo i učitele, jak navodit a udržet pozornost u dětí velmi hravou a zábavnou formou, doplněnou o spoustu krásně barevných a […] Posted in Recenze knih
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […] Posted in Recenze knih
  • Tlapková patrola. 5minutové pohádky20. ledna 2019 Tlapková patrola. 5minutové pohádky Oblíbení hrdinové televizního seriálu, tj. neohrožená štěňata Tlapkové patroly ve složení: Marshall, Rocky, Rubble, Ryder, Sky, Chase a Zuma, s kterými zažijete opět naprosto úžasná […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59133 s | počet dotazů: 271 | paměť: 72343 KB. | 23.05.2024 - 14:42:15