Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Moje tlustá řecká svatba

Moje tlustá řecká svatba

Svatba
Svatba
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Také na kaž­dé tram­va­ji a kaž­dém rohu vidí­te pou­ta­če na novou roman­tic­kou kome­dii toho­to jmé­na? Tak nevá­hej­te a jdě­te se na ni podí­vat, pro­to­že lep­ší, už to nebu­de.


Toula Portokalosová je tlus­tá, nosí brý­le, malič­ko šilhá, je jí 30 let a pra­cu­je v otco­vě restau­ra­ci U tan­čí­cí­ho Zorby. Odmalička chtě­la být křeh­ká blon­dýn­ka a poví­dat si při sendvi­či s ostat­ní­mi děv­ča­ty ze ško­ly, chtě­la být pros­tě přes­ný opak toho, co byla. Černovlasá, obrý­le­ná a řec­ky zaku­la­ce­ná. Co na tom, že je chyt­rá, když o ní nikdo ani kout­kem oka neza­va­dí? Ve tři­ce­ti se koneč­ně posta­ví kon­zer­va­tiv­ní­mu otci a s vydat­nou pomo­cí své mat­ky si vybo­ju­je stu­di­um jakési výpočetně-ekonomické nástav­by. Není to leh­ké, pro­to­že stu­di­um je v kon­venč­ním svě­tě Řeků pro ženy až úpl­ně na posled­ním mís­tě. Správná Řekyně je na svě­tě totiž pro­to, aby poro­di­la děti, vaři­la a pra­la. Toula je ale jedi­ná z její roz­sáh­lé rodi­ny, kte­rá se vzbou­ří tra­di­ci ( prav­da, je to tak tro­chu z nou­ze ctnost), zhub­ne, vystu­du­je a začne vést ces­tov­ní kan­ce­lář své tety Vouly. A co se nesta­ne, obje­ví ji tam mla­dý a svo­bod­ný uči­tel z míst­ní střed­ní ško­ly Ian Miller. Jak samy vidí­te již z jeho jmé­na, nejde o rodi­lé­ho Řeka, což je pro rodi­nu Touly (hlav­ně pro otce) vel­ká rána, pro­to­že řec­ká krev se pros­tě nemí­sí! Co s tím? Uděláme z něj Řeka! A je to tady ...

Na prv­ní pohled vcel­ku kla­sic­ká záplet­ka, nic ori­gi­nál­ní­ho, tohle téma zapo­vě­ze­né lás­ky jsme tu pře­ce měli už tisíc­krát a jed­nou. Na tomhle fil­mu, je však všech­no tro­chu jinak. Nic není čer­no­bí­lé, žád­ná dech berou­cí pro­mě­na ošk­li­vé­ho kačát­ka v krás­nou labuť, žád­ný osl­ni­vý super­princ na bílém koni. Jen oby­čej­ná dív­ka s tro­chu vět­ším poza­dím a oby­čej­ný sym­pa­tic­ký mla­dík s již rýsu­jí­cím se bři­chem.

Těžiště pří­bě­hu není tak úpl­ně ve vzta­hu ona on, jak by se moh­lo zdát, ale také leží v rodin­ném kru­hu vel­mi roz­vět­ve­né Touliny rodi­ny. Postavy v ní jsou totiž jed­ním slo­vem úchvat­né, počí­na­je otcem, pod­lé­ha­jí­cím tra­di­cím, přes skvě­lou mat­ku, kte­rá s man­že­lem umí zachá­zet jako „krk s hla­vou“ až po babič­ku, kte­rá ješ­tě nezjis­ti­la, že Řecko už nebo­ju­je s Tureckem a večer vychá­zí na „záškod­nic­ké“ výpa­dy.

Jde totiž o roman­tic­kou kome­dii zpra­co­va­nou s neo­by­čej­nou leh­kos­tí a slo­víč­ko „roman­tic­ká“ se sem téměř neho­dí. Skvělý námět Nyi Vardalos (také před­sta­vi­tel­ky hlav­ní role) pře­ve­dl na fil­mo­vé plát­no Joel Zwick, reži­sér vět­ši­nou tele­viz­ních kome­di­ál­ních seri­á­lů, jako jsou tře­ba Krok za kro­kem, nebo Fullhouse. S vel­kým pře­hle­dem nato­čil s poměr­ně nezná­mý­mi her­ci výbor­ný sní­mek, kte­rý roz­hod­ně pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu, co se na poli kome­die s pří­dom­kem roman­tic­ká za posled­ních pár let uro­di­lo. Nejznámější z plejá­dy her­ců je asi John Corbett, kte­rý je tuzem­ské­mu divác­tvu znám pře­de­vším ze dvou tele­viz­ních seri­á­lů „Sex ve měs­tě“ a „Zapadákov“. Nutno dodat, že odvá­dí vel­mi dobrou prá­ci a jeho Ian je stej­ně dob­rý chla­pák jako v obou již zmi­ňo­va­ných seri­á­lech. Nya Vardalos se své­ho par­tu také zhos­ti­la na jed­nič­ku, ale nemo­hu nevy­zdvih­nout skvě­lé­ho Michaela Constantina v roli otce Guse Portokalose a Lainie Kazan hra­jí­cí jeho ženu. Jejich hád­ky a vůbec dia­lo­gy mezi nimi jsou lahůd­kou. Svižná kame­ra a nevtí­ra­vá hud­ba s jak jinak, než pře­váž­ně řec­ký­mi moti­vy, dodá­vá fil­mu na leh­kos­ti.

„Jejich“ tlus­tou řec­kou svat­bu si roz­hod­ně nenech­te ujít, pro­to­že jde o výji­meč­ně pove­de­ný sní­mek, hýří­cí gagy a vybor­ný­mi dia­lo­gy. Po 96-ti minu­tách bude­te odchá­zet z kina s dobrou nála­dou, úsmě­vem na rtech a chu­tí na gyros a o to pře­ce u kome­dií jde ne?


Podívejte se na hodnocení Moje tlustá řecká svatba na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32630 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72027 KB. | 25.04.2024 - 16:26:18