Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Dredd (2012) - 75 %

Dredd (2012) - 75 %

Dredd
Dredd
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

„Dredd“ je koneč­ně tím správ­ným pře­ve­de­ním brit­ské komik­so­vé kla­si­ky na fil­mo­vé plát­no. Karl Urban tu hel­mu pros­tě nesun­dá!

Alex Garland je cel­kem úspěš­ný scé­náris­ta. Podílel se na tako­vých fil­mech jako „28 dní poté“ nebo Sunshine, kro­mě toho napsal i román, pod­le něhož byl nato­čen sní­mek „Pláž“. Ano, zdá se, že se mu zalí­bi­la prá­ce s Dannym Boylem, respek­ti­ve nao­pak, ale ten­to­krát se roz­ho­dl, že pro film zpra­cu­je lát­ku, kte­rá už sice zpra­co­vá­na byla, ovšem nijak ohrom­ně. „Soudce Dredd“ se nestal tako­vým fil­mem, jak se oče­ká­va­lo, ale­spoň pod­le oblí­be­né před­lo­hy. Nepomohl ani Sly Stallone, kte­rý pros­tě musel uká­zat obli­čej, i když v popi­su posta­vy Dredda je sku­teč­nost, že hel­mu nikdy nesun­dá.

A tu helmu prostě nesundá!

Hozenou ruka­vi­ci sebral reži­sér Pete Travis, kte­rý se blýsk­nul cel­kem dob­rým ale nijak zásad­ně nad­prů­měr­ným sním­kem „Úhel pohle­du“, jinak si udě­lal jmé­no hlav­ně v tele­vi­zi. S ním se do fil­mu pus­til i Karl Urban, kte­rý si nasa­dil hel­mu soud­ce v Mega-City One a roz­ho­dl se, že neod­ha­lí svůj obli­čej a uká­že tak i Stallonemu, jak by se měl film s Dreddem točit.

Nezáviděníhodná situace.

„Soudce Dredd“ není komiks, kte­rý je u nás pří­liš vydá­va­ný, ale nakla­da­tel­ství Crew to díky své­mu maga­zí­nu „Crew“ napra­vi­lo, stej­ně jako i poz­dě­ji vyda­ným prv­ní sou­bor­ným vydá­ním nazva­ným poměr­ně pro­za­ic­ky „Soudce Dredd“. Přesto je to oblí­be­ná posta­va, nemluvě pak o popu­la­ri­tě v zahra­ni­čí, zejmé­na pak v domov­ské Velké Británii, kde je to patr­ně nej­ob­lí­be­něj­ší domá­cí posta­va. Proto se do fil­mu vklá­da­ly cel­kem vel­ké nadě­je, pro­to­že i když je to sní­mek kopro­dukč­ní, Velká Británie ho zaští­ti­la pře­de­vším.

Co by byl Dredd bez motorky.

„Dredd“ je drs­ným fil­mem, přes­ně tako­vým, jakým je i komiks. I když se vlast­ně jed­ná jen o tako­vou malou epi­zo­du, kte­rá se odví­jí v jed­nom obrov­ském věžá­ku. Přesto dosta­ne­te přes­ně to, co od Dredda čeká­te. Ikonickou posta­vu, kte­rá si nebe­re ser­vít­ky a jed­ná přes­ně pod­le toho, jak by jed­na­la v komik­su (snad mož­ná až na ten úpl­ný závěr), šmejdy, kte­ří si zaslou­ží sejmout, pro­to­že pros­tě o nic jiné­ho nesto­jí, a také měs­to, v němž by nikdo nechtěl žít. Mega-City One je přes­ně to měs­to, kde jsou soud­ci tře­ba.

Více na Kritiky.cz
Nemilosrdní - 65 % Serge Buren je policajt, který žije v Paříži, městu plného zločinců. Jeho kolegové jsou n...
Klan Gucci Po technické stránce velmi dobře zpracovaný film se skvělou kamerou, kostýmy, dobovými kulisa...
Cantervillské strašidlo Pár slov o autorovi: Anglický autor irského původu. Během studia na něj měli velký vliv deka...
Bruce Willis pečený, vařený. Nenechte si ujít novou komediální show Grilování Bruce Willise Grilovací sezóna se sice pomalu chýlí ke svému konci, ale ještě je tu poslední sousto. Bruce...
LIVE | Czechia vs. Great Britain | 2022 #IIHFWorlds ...

Co se to stalo se seriálovou mámou Johna Connora?

Moderní „Dredd“ je ukáz­kou toho, že pokud se tvůr­ci poku­sí nato­čit film co nej­věr­ně­ji jeho komik­so­vé před­lo­ze, nemu­sí to být na ško­du, nao­pak, je to ku pro­spě­chu věci. Alespoň v tom­to pří­pa­dě tomu tak sku­teč­ně je. Film vyu­ží­vá zpo­ma­le­né zábě­ry, aby si člo­věk užil výstři­ky digi­tál­ní krve, a ono to cel­kem fun­gu­je. Je tomu totiž ješ­tě při­dán tako­vý spe­ci­ál­ní lesk, kte­rý vás dosta­ne. Nechte se uná­šet fil­mem, kte­rý se drží kul­tu a daří se mu ho roz­ši­řo­vat, niko­li kazit.

Hodnocení: 75 %


Photos © Lionsgate


Podívejte se na hodnocení Dredd na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22033 s | počet dotazů: 279 | paměť: 69775 KB. | 01.12.2023 - 06:56:01