Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Dredd (2012) - 75 %

Dredd (2012) - 75 %

Dredd
Dredd
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

„Dredd“ je koneč­ně tím správ­ným pře­ve­de­ním brit­ské komik­so­vé kla­si­ky na fil­mo­vé plát­no. Karl Urban tu hel­mu pros­tě nesun­dá!

Alex Garland je cel­kem úspěš­ný scé­náris­ta. Podílel se na tako­vých fil­mech jako „28 dní poté“ nebo Sunshine, kro­mě toho napsal i román, pod­le něhož byl nato­čen sní­mek „Pláž“. Ano, zdá se, že se mu zalí­bi­la prá­ce s Dannym Boylem, respek­ti­ve nao­pak, ale ten­to­krát se roz­ho­dl, že pro film zpra­cu­je lát­ku, kte­rá už sice zpra­co­vá­na byla, ovšem nijak ohrom­ně. „Soudce Dredd“ se nestal tako­vým fil­mem, jak se oče­ká­va­lo, ale­spoň pod­le oblí­be­né před­lo­hy. Nepomohl ani Sly Stallone, kte­rý pros­tě musel uká­zat obli­čej, i když v popi­su posta­vy Dredda je sku­teč­nost, že hel­mu nikdy nesun­dá.

A tu helmu prostě nesundá!

Hozenou ruka­vi­ci sebral reži­sér Pete Travis, kte­rý se blýsk­nul cel­kem dob­rým ale nijak zásad­ně nad­prů­měr­ným sním­kem „Úhel pohle­du“, jinak si udě­lal jmé­no hlav­ně v tele­vi­zi. S ním se do fil­mu pus­til i Karl Urban, kte­rý si nasa­dil hel­mu soud­ce v Mega-City One a roz­ho­dl se, že neod­ha­lí svůj obli­čej a uká­že tak i Stallonemu, jak by se měl film s Dreddem točit.

Nezáviděníhodná situace.

„Soudce Dredd“ není komiks, kte­rý je u nás pří­liš vydá­va­ný, ale nakla­da­tel­ství Crew to díky své­mu maga­zí­nu „Crew“ napra­vi­lo, stej­ně jako i poz­dě­ji vyda­ným prv­ní sou­bor­ným vydá­ním nazva­ným poměr­ně pro­za­ic­ky „Soudce Dredd“. Přesto je to oblí­be­ná posta­va, nemluvě pak o popu­la­ri­tě v zahra­ni­čí, zejmé­na pak v domov­ské Velké Británii, kde je to patr­ně nej­ob­lí­be­něj­ší domá­cí posta­va. Proto se do fil­mu vklá­da­ly cel­kem vel­ké nadě­je, pro­to­že i když je to sní­mek kopro­dukč­ní, Velká Británie ho zaští­ti­la pře­de­vším.

Co by byl Dredd bez motorky.

„Dredd“ je drs­ným fil­mem, přes­ně tako­vým, jakým je i komiks. I když se vlast­ně jed­ná jen o tako­vou malou epi­zo­du, kte­rá se odví­jí v jed­nom obrov­ském věžá­ku. Přesto dosta­ne­te přes­ně to, co od Dredda čeká­te. Ikonickou posta­vu, kte­rá si nebe­re ser­vít­ky a jed­ná přes­ně pod­le toho, jak by jed­na­la v komik­su (snad mož­ná až na ten úpl­ný závěr), šmejdy, kte­ří si zaslou­ží sejmout, pro­to­že pros­tě o nic jiné­ho nesto­jí, a také měs­to, v němž by nikdo nechtěl žít. Mega-City One je přes­ně to měs­to, kde jsou soud­ci tře­ba.

Co se to stalo se seriálovou mámou Johna Connora?

Moderní „Dredd“ je ukáz­kou toho, že pokud se tvůr­ci poku­sí nato­čit film co nej­věr­ně­ji jeho komik­so­vé před­lo­ze, nemu­sí to být na ško­du, nao­pak, je to ku pro­spě­chu věci. Alespoň v tom­to pří­pa­dě tomu tak sku­teč­ně je. Film vyu­ží­vá zpo­ma­le­né zábě­ry, aby si člo­věk užil výstři­ky digi­tál­ní krve, a ono to cel­kem fun­gu­je. Je tomu totiž ješ­tě při­dán tako­vý spe­ci­ál­ní lesk, kte­rý vás dosta­ne. Nechte se uná­šet fil­mem, kte­rý se drží kul­tu a daří se mu ho roz­ši­řo­vat, niko­li kazit.

Hodnocení: 75 %


Photos © Lionsgate


Podívejte se na hodnocení Dredd na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28867 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72173 KB. | 22.04.2024 - 07:57:24