Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni - 75 %

Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni - 75 %

Fak01
Fak01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Aja je mla­dý muž, kte­rý žije se svou mat­kou v malé indic­ké ves­nič­ce. Jeho mat­ka stá­le pra­cu­je, aby se moh­la vydat spo­lu s Ajou do Evropy, kde by mohl Aja pra­co­vat jako kou­zel­ník a fakír. Společný sen ale jed­no­ho dne skon­čí, když mat­ka zemře. Aja se však nevzdá­vá své­ho snu a vydá­vá se do Paříže sám. Než se ale dosta­ne do cen­t­ra měs­ta, uchvá­tí ho jeho obchod­ní dům se sever­ským nábyt­kem. Neodolá a začne se pro­chá­zet obchoďá­kem, kde spat­ří mla­dou ženu, kte­rá ho zce­la uchvá­tí. Smutná blon­dýn­ka si vybí­rá náby­tek. Aja s ní navá­že kon­takt a přes počá­teč­ní roz­pa­ky se s ním Marie dává do řeči a domlu­ví se na schůz­ce příští den. Protože ale nemá Aja kde přespat, roz­hod­ne se scho­vat do skří­ně v obchoďá­ku. Netuší ale, že se tato skříň v noci bude pře­vá­žet k zákaz­ní­ko­vi. Tak začí­ná Ajovi ces­ta po Evropě, kte­rá je dob­ro­druž­ná, komic­ká, dra­ma­tic­ká a vese­lá.

Scénář k fil­mu napsal Luc Bossi spo­leč­ně (Pěna dní) s Jonem Goldmanem pod­le kni­hy Puértolase Romaina Podivuhodná ces­ta fakí­ra, kte­rý uví­zl ve skří­ni, kte­rá se celo­svě­to­vým best­selle­rem. Scénáristé napsa­li sviž­ný a vtip­ný scé­nář, pod­le kte­ré­ho nato­čil reži­sér Ken Scott ten­to sní­mek. To, jak se kniž­ní před­lo­ha liší od fil­mu, nemo­hu posou­dit, pro­to­že jsem kni­hu nečet­la. Ale co se fil­mu týče, tak se mi veli­ce líbil, je to tako­vé let­ní osvě­že­ní.

Hlavní roli Aje si zahrál indic­ký herec Dhanush. Ten má za sebou něko­lik fil­mo­vých rolí, za film Milovaná dokon­ce obdr­žel cenu Nejlepší nová­ček – muž. Mladého Aje zahrál vel­mi dob­ře, s nai­vi­tou, pev­nou vůlí a cílem. Jeho part­ner­ka­mi jsou ame­ric­ká hereč­ka Erin Moriarty v roli Marie. Moriarty je mla­dá začí­na­jí­cí hereč­ka, před kte­rou se ote­ví­ra­jí herec­ké dve­ře doko­řán. Zahrát si mla­dou Američanku v Paříži pro ni bylo dal­ší fil­mo­vou pří­le­ži­tos­tí, kde moh­la zahrát jem­nou a nesmě­lou dív­ku. Další par­ťač­kou mu byla Bérénice Bejo (Minulost, Umělec), kte­rá ztvár­ni­la mla­dou hereč­ku, kte­rá má své vlast­ní pro­blémy, ale nevá­há Ajovi pomoct.

Důležitou roli ve fil­mu hra­je také hud­ba a pro­stře­dí, kde se film ode­hrá­vá. Hudbu k fil­mu napsal Nicolas Errèra, kte­rý se nechal inspi­ro­vat Indií a její nád­her­nou hud­bou. Ve fil­mu je i scé­na, kte­rá jako by vypadla z Bollywoodu, plná taneč­ních a pěvec­kých sól. Film se ode­hrá­vá také v Indii, kde může divák nahléd­nout do růz­ných zákou­tí. Stejně tak i do Paříže, a dal­ších míst v Evropě.

Kromě hudeb­né a vizu­ál­ní strán­ky se mi líbil ve fil­mu i humor, kte­rý byl mís­ty drs­něj­ší­ho kalib­ru. Do fil­mu se tvůr­cům poda­ři­lo vlo­žit i sou­čas­né téma, migra­ci lidí Evropou, pro­blémy boha­tých a chudých lidí, ale hlav­ně téma lás­ky. Vše dohro­ma­dy pak vytvo­ří film vhod­ný pro let­ní veče­ry, na kte­rý mohou dospě­lí i mlá­dež, muži i ženy, pros­tě všich­ni.


Podívejte se na hodnocení Podivuhodná cesta fakíra, který uvízl ve skříni na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25947 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72295 KB. | 21.05.2024 - 23:19:42