Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Poslední legie (The Last Legion)

Poslední legie (The Last Legion)

n200804191148 5
n200804191148 5
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

n200804191148_5Bouře, kte­rou mezi námi roz­pou­tal film Gladiátor od Ridleyho Scotta, ani po sed­mi letech od vzni­ku neo­de­zně­la v hla­vách holly­wo­od­ských fil­mo­vých tvůr­ců. Vlny ten­krát vypla­vi­ly množ­ství zele­ných ban­ko­vek. Na nich se závis­tí a zalí­be­ním spo­či­nul zrak nejed­no­ho fil­ma­ře. Autoři Poslední legie se také roz­hod­li vsa­dit na jed­nu kar­tu, a před­klá­da­jí nám his­to­ric­ký film o záni­ku Římské říše.


Mají v úmys­lu vyprá­vět pří­běh posled­ní­ho řím­ské­ho císa­ře Romula Augusta. Ten byl zba­ven vlá­dy záhy po jme­no­vá­ní a ve věku 12 let uvěz­něn pro­rad­ný­mi Góty. Do děje rov­něž necha­jí zasáh­nout císa­řo­va moud­ré­ho rád­ce Ambrosina, věr­né­ho gene­rá­la Aurelia a kdo­ví proč také byzant­skou bojov­ní­ci Miru. Tenhle A-tým se bude pokou­šet vrá­tit moc zpát­ky do rukou pra­vo­plat­né­ho vlád­ce, k čemuž hod­lá vyu­žít 9. „Dračí“ Legie - toho času nakvar­tý­ro­va­nou v Británii, a tudíž nepo­sk­vr­ně­nou říš­ský­mi intri­ka­mi.

 

n200804191146_1Doug Lefler, jenž obsa­dil žid­li s nápi­sem reži­sér, byl zvyk­lý natá­čet seri­á­ly (dělal to 13 let). Tohoto zvy­ku se bohu­žel nezba­vil ani ten­to­krát. Například už zmí­ně­ná bolly­wo­od­ská Mira (Aishwarya Rai) půso­bí víc jako slab­ší odvar Xeny, než sli­bo­va­ná roz­po­ru­pl­ná posta­va byzant­ské stráž­ky­ně, kte­rou čeká těž­ký úkol pře­hod­no­ce­ní loa­ja­li­ty. Ostatní nosi­te­lé zvuč­ných jmén (Colin Firth, Sir Ben Kingsley) rov­něž nehra­jí tak, jak by se čeka­lo od her­ců jejich for­má­tu. Dokonce samot­ný Thomas Sangster doká­zal před­vést v Love Actually mno­hem zají­ma­věj­ší ucho­pe­ní role oby­čej­né­ho klu­ka, než o co se pokou­ší v Poslední Legii. Třeba ale hle­dá­me chy­by na špat­ném mís­tě.

 

Máme-li his­to­ric­ký film, jde povět­ši­nou o rekon­struk­ci udá­los­ti, alter­na­tiv­ní náhled na udá­lost, nebo o zále­ži­tost méně význam­nou zasa­ze­nou do význam­né his­to­ric­ké doby. Rovněž cel­ko­vé vyzně­ní fil­mu je buď „krev, krev, krev!“, výprav­ný pří­běh a ome­ze­né množ­ství těles­ných teku­tin, nebo cosi nená­sil­né­ho bez teku­tin.

 

Poslední legie se na začát­ku tvá­ří jako rekon­struk­ce pádu jed­né říše. Po chvil­ce se mění na výprav­ný pří­běh s alter­na­tiv­ním poje­tím dějin, aby skon­či­la jako Dobrodružství mla­dých svišťů. Tudíž onen roz­po­ru­pl­ný dojem nepra­me­ní jenom z herec­kých výko­nů. Je dost mož­né, že ani samot­ní her­ci nevě­dě­li, co mají hrát.

 

Nicméně kouz­lo fil­mů zasa­ze­ných do toho­to zají­ma­vé­ho obdo­bí lid­ských dějin beze­spo­ru spo­čí­vá mj. v bitev­ních scé­nách. O ty nás tvůr­ci fil­mu roz­hod­ně nechtě­li při­pra­vit. A výsle­dek?

 

Vzpomeňte si na Tróju! Tento sní­mek jas­ně uká­zal, že nemu­sí­te mít desít­ky n200804191146_2tisíc GC-panáků, aby bitvy půso­bi­ly mohut­ným dojmem a doká­za­ly divá­ka nabu­dit. V Tróji sta­či­lo pár set sku­teč­ných chla­pů nehez­ké­ho vze­zře­ní, kte­ří se navzá­jem stej­ně nehez­ky mlá­ti­li hla­va nehla­va. Kameraman cha­o­tic­ky vychy­tá­val tvr­dé výpa­dy a ne vždy lad­né pohy­by (ne kaž­dý boju­je jako Achilles), čímž bitvě samot­né dodá­val pří­chuť rea­lis­tič­nos­ti a ošk­li­vé krá­sy.

 

n200804191200_3Netvrdím, že bojo­vé scé­ny a bojov­ní­ci jsou v Poslední Legii stej­ně mizer­ní jako v seri­á­lu Zaklínač. Tam jsme s nechu­tí sle­do­va­li pár desí­tek holo­b­rád­ků v nepad­nou­cím oble­če­ní, kte­ří si mís­to hodi­ny tělo­cvi­ku odsko­či­li nato­čit pár hro­mad­ných zábě­rů. Jenomže sluš­ně řeče­no, ani tady nejsou bitev­ní scé­ny impre­siv­ní.

 

Představte si atmo­sfé­ru Xeny: Princezny bojov­ni­ce (urči­tě se teď zuři­vě obra­cí v hro­bě) a při­dej­te její cho­re­o­gra­fii, plus napros­tou absen­ci krve. Hm, máte zhru­ba před­sta­vu o vizu­a­li­za­ci sou­bo­jů. Skutečných „fightingů“ se dočká­me tak ve dvou scé­nách, ale netr­va­jí ani minu­tu. Zbytek se ode­hrá­vá v duchu „všich­ni ruce naho­ru, já si posko­čím, já si vysko­čím…“ a do toho mává­ní růz­ný­mi dru­hy zbra­ní s účas­tí pro­měn­li­vé­ho počtu sta­tis­tů.

 

Z absen­ce vizu­ál­ních pozlá­tek lze vinit Dina De Laurentiise, kte­rý při­lo­žil ruku k dílu u Barbara Conana a King Konga (1976). Zkrátka tenhle pro­du­cent­ský vete­rán nemá kdo­ví jaký vztah k počí­ta­čo­vým tech­no­lo­giím. Dělá věci hez­ky osvěd­če­ně „posta­ru“. Jenomže vzá­pě­tí se nabí­zí otáz­ka, kam se podě­lo těch 67 mil. dola­rů? Mimochodem film 300 (Bitva u Thermopyl) byl o 7 mil. lev­něj­ší.

 

n200804191147_4Co ovšem nevy­vo­lá­vá pochyb­nos­ti, je fakt, že film si najde divá­ky. Například děti, kte­rým neby­lo přá­no shléd­nout 300 nebo prá­vě Tróju, mohou smě­le jít na Poslední legii. Tam je sku­teč­ně pus­tí kaž­dý rodič stej­ně jako dámy a páno­vé, jež fil­mu udě­li­li rating PG-13. Navíc věk hlav­ní­ho hrdi­ny může u mlad­ších divá­ků rov­něž vzbu­zo­vat sym­pa­tie.

 

Ostatní mohou jít na hodi­nu a půl dlou­hou pro­cház­ku.

 

Název původ­ní (angl.): The Last Legion

Název český/slovenský: Poslední legie/ Posledná légia

Žánr: Akční / Válečný / Dobrodružný

USA / Velká Británie / Francie

Rok: 2007

Délka: 110 min

Režie: Doug Lefler

Hrají: Colin Firth, Ben Kingsley, James Cosmo, Rupert Friend, Iain Glen, John Hannah, Kevin McKidd, Thomas Sangster, Peter Mullan, Aishwarya Rai, Alexander Siddig, Harry Van Gorkum


Podívejte se na hodnocení Poslední legie na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 11,75016 s | počet dotazů: 8208 | paměť: 75635 KB. | 20.07.2024 - 14:31:57