Kritiky.cz > Recenze knih > Poznejte životní příběhy mocných žen v dvoujjazyčné knize SLAVNÉ ŽENY, Famous Women

Poznejte životní příběhy mocných žen v dvoujjazyčné knize SLAVNÉ ŽENY, Famous Women

slavne.zeny4 e1534314783653
slavne.zeny4 e1534314783653
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud se chce­te sezná­mit s nevšed­ní­mi pří­běhy dva­ce­ti výji­meč­ných a moc­ných žen, kte­ré si vyslou­ži­ly obdiv a uzná­ní celé­ho svě­ta, a při­tom se pro­cvi­čit v čte­ní a pře­kla­du ang­lic­ké­ho tex­tu, není nic jed­no­duš­ší­ho, než se začíst do kni­hy „Slavné ženy - Famous Women“ od Sabriny D. Harris.

Kniha „Slavné ženy“ obsa­hu­je 20 růz­ných osu­dů, pří­bě­hů vel­mi výji­meč­ných a slav­ných žen, jejichž slo­že­ní a výběr do jed­not­li­vých a samo­stat­ných medai­lon­ků o nich, je vel­mi roz­ma­ni­té a čle­ni­té. Nudit se roz­hod­ně nebu­de­te, neboť tyto slav­né ženy pochá­ze­jí nejen z nej­růz­něj­ších kou­tů svě­ta, ale i z růz­ných časo­vých epo­ch.

Všechny ženy i se svý­mi osu­dy jsou vel­mi zná­mé, a kaž­dý je při vyslo­ve­ní jejich jmé­na moc dob­ře zná, ane­bo ví, o koho se kon­krét­ně jed­ná.

Většinou to jsou oprav­du vel­mi moc­né, sebe­vě­do­mé ženy, jež se mnoh­dy nebá­ly vze­přít mužům a spo­leč­nos­ti, nikdy se nevzdá­va­ly, vždy pev­ně krá­če­ly vstříc svým snům a přá­ním. Pravda, lec­kdy pou­ží­va­ly i žen­ských zbra­ní, intrik a drob­ných mani­pu­la­cí, jen by dosáh­ly své­ho, ale kdo z nás žen jich v živo­tě ale­spoň jed­nou nepo­u­žil k dosa­že­ní své­ho...

A i když ne vždyc­ky byly okol­nos­ti pří­z­ni­vě naklo­ně­ny na jejich stra­nu, nikdy se nevzdá­va­ly, nao­pak se vzcho­pi­ly a s novou sílou a odhod­lá­ním šly zas dál, aby moh­ly svět pokud mož­no změ­nit k lep­ší­mu.

A prá­vě z těch­to pár žen, i když tu nejsou zce­la urči­tě vyjme­no­vá­ny úpl­ně všech­ny výji­meč­né ženy, bychom si z nich měly i tak tro­chu vzít pří­klad, pro­to­že jsou to prá­vě ony, co si zaslou­ží náš nesko­na­lý obdiv a vel­ké uzná­ní, za to všech­no, co byly schop­ny ve svém živo­tě doká­zat.

A jaké osu­dy žen v této kni­ze na vás čeka­jí?

Diana - Princezna lid­ských srd­cí

Marie Terezie - Káva a čoko­lá­da

Margaret Thatcherová - Železná lady

Ivana Trumpová - Jsem pros­tě jen Ivana

Kateřina Veliká - Muži a moc

Jackie Kennedyová - Vezmu si ho!

Mata Hari - Tančící špi­ón­ka

Coco Chanel - Královny módy

Marilyn Monroe - Nejsem hlou­pá blon­dý­na!

Grace Kelly - Z hereč­ky kněž­nou

Anna boleyb­no­vá - Popravená krá­lov­na

Alžběta I. - Panenská krá­lov­na

Lady Godiva

Marie Antoinetta - Tak jim dej­te dor­ty

Nur Jahan - Stát se někým

Příběh bojov­ni­ce Mulan

Hatšepsut - Královna fara­on­ka

Hurrem - Z otro­ky­ně moc­nou man­žel­kou sul­tá­na

Eleonora Akvitánská - Nezlomená krá­lov­na

Anna Bretaňská - Navždy krá­lov­nou

Kniha je napsá­na dvě­ma jazy­ky a urče­na pře­váž­ně pro mír­ně pokro­či­lé v ang­lič­ti­ně, kte­ří by se rádi pro­cvi­čo­va­li v tom­to jazy­ce, a to zejmé­na čte­ním uce­le­né­ho tex­tu, jež ale­spoň tro­chu dává smy­sl, a záro­veň se nemu­sí obá­vat toho, že by se ztra­til nad nezna­los­tí někte­ré­ho ze slo­ví­ček, a navíc pood­kry­je rouš­ku tajem­ství z osu­dů a ze živo­ta slav­ných a moc­ných žen.

Na levé dvou­stra­ně je k dis­po­zi­ci vždy ang­lic­ky psa­ný text, napsa­ný pře­váž­ně jed­no­du­chou a sro­zu­mi­tel­nou ang­lič­ti­nou, nijak nároč­nou na ang­lic­kou gra­ma­ti­ku. Rozsahem jsou jed­not­li­vé pří­běhy vel­mi krát­ké, tak­že sku­teč­ně zvlád­ne pře­číst a pře­lo­žit kaž­dý, kdo má ale­spoň mír­nou zna­lost ang­lic­kých slo­ví­ček a gra­ma­ti­ky.

Naopak na stra­ně pra­vé si čte­nář může hned zkon­t­ro­lo­vat, jak moc zvlá­dá nebo nezvlá­dá pře­lo­žit jed­not­li­vý ang­lic­ký text, a zda mu sku­teč­ně dob­ře poro­zu­měl ane­bo se v něm doko­na­le ztra­til.

Slovíčka, kte­rá jsou pro čte­ná­ře nová, nezná­má, nejsou při čte­ní nijak na pře­káž­ku. Jednotlivý pře­klad slo­ví­ček lze snad­no dohle­dat v při­lo­že­ném čes­kém tex­tu a dopl­nit si tak svo­jí „ang­lic­kou záso­bu“ o nová slo­víč­ka.

Každý z dva­ce­ti pří­bě­hů je v závě­ru dopl­něn tzv. kon­t­rol­ní­mi otáz­ka­mi v ang­lič­ti­ně a samo­zřej­mě nesmí chy­bět i drob­ná zmín­ka, malič­kost o kaž­dé z hrdi­nek, co se k ní kon­krét­ně vzta­hu­je a čím je pro nás výji­meč­ná, typic­ká a neza­po­me­nu­tel­ná.

Kdo je líný číst nebo zrov­na nemá nála­du a chuť na čte­ní, může si jed­not­li­vé pří­běhy nechat pře­vy­prá­vět rodi­lým mluv­čím pro­střed­nic­tvím audi­o­na­hráv­ky, díky kte­ré bude moci co nej­věr­ně­ji odchy­tit jed­not­li­vou výslov­nost a into­na­ci ang­lic­kých slov v sou­vis­lém kon­tex­tu.

„Slavné ženy - Famous Women“ jsou kro­mě tex­tu obo­ha­ce­ny i o věro­hod­né čer­no­bí­lé kres­by vysti­hu­jí­cí, zob­ra­zu­jí­cí jed­not­li­vé moc­né ženy v celé jejich krá­se a půva­bu, tak jak je všich­ni moc dob­ře zná­me.

Knížka je navíc malé­ho, kla­sic­ké­ho for­má­tu a vel­mi tenouč­ká, tak­že si ji sku­teč­ně může­te brát kam­ko­liv s sebou a kdy­ko­liv se do ní začíst. Samotná kni­ha mě vel­mi nadchla, nejen pro své téma „slav­ných a moc­ných žen“, jež mohou být pro mě dal­ší inspi­ra­cí a vzo­rem, ale také mi pood­kry­la to, „jak jsem na tom sama s ang­lič­ti­nou“.

Pokud by bylo na mě, dopo­ru­či­la bych tyto „dvoj­ja­zyč­né“ kni­hy jako skvě­lou pomůc­ku do hodin ang­lič­ti­ny.

SLAVNÉ ŽENY. Famous Women
Napsala: Sabrina D. Harris
Ilustrace: Kamila Chytráčková
Obálka: Martin Sodomka
Nahrávku nato­če­nou v led­nu 2018 čte: Charles du Parc
Vydalo nakla­da­tel­ství Edika v Brně roku 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.
Vydání prv­ní
Počet stran: 101
ISBN 978-80-266-1281-0

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,91416 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71762 KB. | 19.06.2024 - 19:33:27