Kritiky.cz > Recenze knih > Příběhy z jižních Čech LIPENSKO

Příběhy z jižních Čech LIPENSKO

19884494 10209009755113179 1870724509993458680 n
19884494 10209009755113179 1870724509993458680 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Konečně prv­ní pořád­ný prů­vod­ce pro malé ces­to­va­te­le - dob­ro­dru­hy, kte­ří se chys­ta­jí navští­vit kou­zel­ný kraj jmé­nem Lipensko. Právě pro ně jsou urče­ny „Příběhy z již­ních Čech: LIPENSKO“ s podti­tu­lem „Povídání losí babič­ky“ od geni­ál­ní­ho vypra­vě­če Pavla Pechouška. Knihu vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing a.s., pod znač­kou Bambook.

Losí sou­ro­zen­ci Poli a Aldo žijí spo­lu s mamin­kou a tatín­kem u nej­vět­ší nádr­že u nás – Lipna, v neda­le­kém lese plném borůvek, kte­ré děti tolik milu­jí. Bohužel kra­jem od Přední Výtoně postu­pu­jí zlí skře­ti s koz­lí podo­bou a jsou to prá­vě oni, co všech­ny slad­ké borův­ky v celém kra­ji vyzo­ba­li, a díky nímž vše živé, ať už stro­my nebo borův­ky umí­ra­jí. Kam tihle skře­ti šláp­nou, tam i trá­va růst pře­stá­vá, po jejich řádě­ní zůstá­vá jen holá pláň.

Vůdcem losí­ho stá­da je tatí­nek. Sám na svých bed­rech nese vel­kou zod­po­věd­nost nejen za svo­ji rodi­nu – Poli a Alda, ale i za všech­ny čle­ny stá­da. Dochází obži­va, a pro­to se tatí­nek spo­lu s ostat­ní­mi sam­ci vydá­vá hle­dat nový les, novou obži­vu, a hlav­ně nový losí domov. Ostatní čle­no­vé stá­da, včet­ně Poli a Alda, zůstá­va­jí doma.

Je to už něko­lik dní, co jsou losí sam­ci i s tatín­kem pryč, a pro­to nemů­že­me mít losím dětem Poli a Aldovi za zlé, že se jim po tatín­ko­vi zača­lo moc stýs­kat. Večer, když mamin­ka pře­čet­la pohád­ku z kníž­ky „Příběhy losí babič­ky“ se roz­hod­ly, že půjdou své­ho tatín­ka hle­dat. Jenže než coko­liv moh­ly pod­nik­nout a vydat se na ces­tu, tak usnu­ly. Usnuly tvr­dě a ve svých snech se spo­leč­ně ruku v ruce vyda­ly na dlou­hou a nároč­nou ces­tu.

Losí sou­ro­zen­ci jsou sice malí, ale vel­mi sta­teč­ní hrdi­no­vé, kte­ří se před ničím a nikým jen tak neza­sta­ví. Na ces­tě pozná­va­jí jed­not­li­vé památ­ky a zapo­me­nu­tá mís­ta, kte­rá zce­la urči­tě sto­jí za při­po­me­nu­tí a shléd­nu­tí. Malý čte­nář si urči­tě při­jde na své, neboť na toul­kách kra­jem na malé losí hrdi­ny číha­jí nej­růz­něj­ší stra­ši­dla, pří­šer­ky a pra­po­div­ní lidé, a o nej­růz­něj­ší nebez­pe­čen­ství tu není nou­ze.

Pojďte, poho­dl­ně se usaď­te a nech­te si vyprá­vět pří­běhy a dob­ro­druž­ství těch­to malých losích hrdi­nů, to, jak se potka­li s Morovou bábou z Černé v Pošumaví, o zlém a pro­tiv­ném les­ní­ko­vi, o paše­rá­ko­vi, o Zmetkovi a o spous­tě dal­ších podiv­ných posta­vi­ček.

Děti budou tím­to prů­vod­cem psa­ným pří­mo pro ně nad­še­ní a sami se rádi vyda­jí po sto­pách Poli a Alda kou­zel­ným kra­jem Lipenska, jen aby si při­po­mně­ly všech­ny jejich neza­po­me­nu­tel­ná dob­ro­druž­ství, a tolik pou­ta­vé pří­běhy, mož­ná i s kapič­kou nadě­je, že obje­ví něja­ké to zblou­di­lé stra­ši­dlo.

Všechny pří­běhy jsou vel­mi pou­ta­vé a malé­ho čte­ná­ře snad­no vtáh­nou do děje. Navíc rodi­če malých, nepo­sed­ných dětí, co u čte­ní dlou­ho nevy­dr­ží, uví­ta­jí, že všech­ny pří­běhy jsou vel­mi krát­ké, psa­né maxi­mál­ně na tři strán­ky.

Předností kni­hy je, že hra­vým způ­so­bem spo­ju­je navště­vo­va­ná a vyhle­dá­va­ná turis­tic­ká mís­ta s pověst­mi a báchor­ka­mi toho­to kra­je. Děti se tak nená­sil­nou a hra­vou for­mou dozví spous­tu důle­ži­tých věcí, kte­ré by se mož­ná nazpa­měť uči­ly ve ško­le. Ne-jedna dět­ská duše po pře­čte­ní této kníž­ky zatou­ží všech­na tyto mís­ta osob­ně poznat.

Na této ces­tě za vlast­ním dob­ro­druž­stvím jim bude milým spo­leč­ní­kem dět­ská mapa, jež je sou­čás­tí vnitř­ních desek této kni­hy. Malý čte­nář, jak při čte­ní, tak i na své samot­né ces­tě, může prs­tem po papí­ře sle­do­vat tra­su, po kte­ré se losí sou­ro­zen­ci vyda­li a kam všu­de jejich malá kopýt­ka šláp­la

U našich dětí tato kni­ha skli­di­la vel­ký úspěch, jen tak troš­ku lito­va­ly, že mapa není samo­stat­ně při­lo­že­ná do kni­hy, aby si jí tak moh­ly s sebou zaba­lit do baťůž­ku a žmou­lat hez­ky v ruce na své ces­tě za pozná­ním. Navíc krás­né a milé obráz­ky od Zdeňky Študlarové upou­ta­ly jejich pozor­nost a pono­ři­ly je do svě­ta dět­ské fan­ta­zie. Knihu vře­le dopo­ru­ču­je­me.

Příběhy z již­ních Čech

LIPENSKO

Povídání losí babič­ky

Napsal: Pavel Pechoušek

Ilustrace: Zdeňka Študlarová

Vydala Grada Publishing, a.s., pod znač­kou Bambook v roce 2017


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla12. listopadu 2017 TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla Pro malé i velké turisty je tu dokonalá a praktická příručka pod názvem „Turistický zápisník“ od Milana […] Posted in Recenze knih
  • JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů5. listopadu 2017 JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů Pokud máte doma malého spisovatele, novináře, tvůrce komiksů anebo jen dítě toužící si naplnit svoje umělecké ambice v některém z těchto oborů, zcela určitě mu nezapomeňte pořídit tuto […] Posted in Recenze knih
  • Tajemství kouzelného keře od Karin Černé23. srpna 2017 Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Pro všechny malé čtenáře ve věku od sedmi let a výše, kteří by se rádi vydali na úžasnou cestu plnou dobrodružství, si můžou tento sen splnit […] Posted in Recenze knih
  • PROJEKT PES (ten můj) od Lucie Hlavinkové22. srpna 2017 PROJEKT PES (ten můj) od Lucie Hlavinkové PES! Zrovna v naší rodině bylo toto téma za poslední rok skoro na denním pořádku. Máme dvě malé holčičky, které si již dlouho přály mít doma psa. Není tedy divu, že neušel naší pozornosti […] Posted in Recenze knih
  • "ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ" od Zuzany Pospíšilové22. srpna 2017 "ŠKOLNICE VALERIE V PODEZŘENÍ" od Zuzany Pospíšilové Knížka Zuzany Pospíšilové „Školnice Valerie v podezření“ od vydavatelství Grada Publishing, a.s. pod značkou Bambook si na první pohled získala nejen mě, ale hlavně mojí starší dceru. […] Posted in Recenze knih
  • Jediný den od Martina Baltscheita22. srpna 2017 Jediný den od Martina Baltscheita Chcete-li své děti naučit vážit si jednotlivých okamžiků, drobných maličkostí, jež nám přináší samotný život, nenechte si ujít knížku s názvem „Jediný den“ od Martina Baltscheita, jež […] Posted in Recenze knih
  • ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU9. října 2023 ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU Již dlouhou dobu jsem v ruce nedržela knihu, která by mě nadchla nejen obrázky, ale i psaným obsahem. Zázračný svět hmyzu od autora Jiřího Kolibáče a ilustrátorů manželů Dvorských je […] Posted in Recenze knih
  • Nejlepší hry z lesních školek11. ledna 2020 Nejlepší hry z lesních školek Knihu "Nejlepší hry z lesních školek" uvítají nejen učitelky a učitelé, ale převážně rodiče s malými dětmi. Všechny hry v ní uvedené jsou určeny pro ty, co rádi navštěvují přírodu a milují […] Posted in Recenze knih
  • Pravda o hovínku23. srpna 2019 Pravda o hovínku Nic tak nepřitahuje pozornost malých i velkých dětí, jako je téma týkajících se právě „hovínek“. A s pomocí tohoto fascinujícího, ale i velmi zábavného průvodce s originálním názvem […] Posted in Recenze knih
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26109 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71594 KB. | 22.06.2024 - 16:44:08