Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Westworld - The Stray (S01E03) - 90 %

Westworld - The Stray (S01E03) - 90 %

West03
West03
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak kon­čí­me prv­ní tře­ti­nu seri­á­lu. Příští týden bude už čtvr­tý díl. Postupně se dozví­dá­me dal­ší lin­ky mno­ho vrstve­né­ho pří­bě­hu kolem zábav­ní­ho par­ku - Westernového měs­teč­ka.

Znovu se vra­cí naši oblí­be­ní robo­ti v čele Dolores. Postupně se dozví­dá­me malin­ka­té drob­nos­ti, kte­ré nám epi­zo­da pěk­ně odvy­prá­ví. Dozvíme se něco o his­to­rii par­ku, kdy zakla­da­tel (Anthony Hopkins), má svá tajem­ství, kte­ré se nemá nikdo dozvě­dět a hlav­ně vede­ní par­ku je ututlá­vá.

Každý den v par­ku začí­ná úpl­ně stej­ně, kou­sek po kous­ku se ale mění. Je to sice hlav­ně zámě­rem stvo­ři­te­lů, ale jak má kaž­dá posta­va svo­ji his­to­rii, kdy byla x-krát zabi­ta, vidě­la co nemě­la, tak se jim zda­jí děsi­vé sny. Některé posta­vy, jsou ale vůči změ­nám v osob­ní his­to­rii méně imun­ní, tak se jim do živo­ta ple­tou sny, kde se mož­ná v před­cho­zích dnech sta­ly doo­prav­dy.

Postupně se v kaž­dé epi­zo­dě dozví­me dal­ší část vět­ší­ho kom­plex­ní­ho pří­bě­hu. Jak malin­ka­té chyb­ky pro­gra­mo­vá­ní v kódu doká­žou malý kou­sek po kous­ku ničit myš­le­ní a ovliv­ňo­vat pova­hu a reak­ce na pří­tom­nost v par­ku.

Není to ale jenom o chy­bách v pro­gra­mo­vá­ní, ale je to i o tom, že někte­ré „chy­by“ jsou do pro­gra­mu zane­se­ny záměr­ně, aby robo­ti byli čím dál lid­ští a doká­za­li rea­go­vat smys­lu­pl­ně­ji a více podob­ně lidem.

Už se těším, kam až tvůr­ci svůj park pove­dou, jest­li se někte­ří robo­ti vzbou­ří, vysvět­lí se smrt Arnolda.

Není to sice nej­lep­ší díl mezi prv­ní­mi tře­mi, ale svo­jí úro­veň si nestá­le drží. Důležité je, že ješ­tě tvůr­ci neod­ha­li­li všech­ny kar­ty, že kaž­dá kos­tič­ka v puzzle, kte­ré se sklá­dá díl po dílu, se nako­nec dosta­ne na správ­né mís­to.

Mimochdem, ten­to díl reží­ro­val Neil Marshall, pro něž je nej­slav­něj­ším fil­mem Centurion, v hlav­ní roli s Michaele Fassbenderem. Je to taky reži­sér jed­no­ho dílu Hry o Trůny - Oheň a voda (S02E09).


Podívejte se na hodnocení Westword na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Westworld


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47926 s | počet dotazů: 250 | paměť: 73735 KB. | 21.05.2024 - 13:07:49