Kritiky.cz > Články > Raubíř Ralf - popis hlavních postav

Raubíř Ralf - popis hlavních postav

RR
RR
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Raubíř Ralf: Být zápo­rák ješ­tě nezna­me­ná být nega­tiv­ní
Ralf je těž­ko­pád­ný osa­mě­lý niči­tel, jehož vel­ké a sil­né ruce umě­jí roz­bít coko­li si zama­ne. Po dobu tři­ce­ti let den za dnem dělá padou­cha v arká­do­vé hře Fix-it Felix Jr. Ale je stá­le těž­ší a těž­ší milo­vat svou prá­ci, když ho kvů­li ní nikdo nemá rád. Ralf trpí kla­sic­kým padou­chov­ským syn­dro­mem a tou­ží po uzná­ní a přá­tel­ství. Proto se pus­tí do divo­ké­ho dob­ro­druž­ství napříč něko­li­ka hra­mi, aby pro­ká­zal, že být zlou­nem ve hře ješ­tě nezna­me­ná být zlým člo­vě­kem.

 

Felix: Zatraceně klad­ný hrdi­na
Felix je hvězdou popu­lár­ní hry Fix-it Felix Jr. A ve své hře umí díky své­mu kou­zel­né­mu kla­di­vu opra­vo­vat a dávat do pořád­ku vše, co Ralf roz­bi­je. Díky tomu je Felix vše­mi oby­va­te­li hry milo­ván a pra­vi­del­ně odmě­ňo­ván zla­tý­mi medai­le­mi i chut­ný­mi kolá­či. A to je přes­ně to, co Ralfa trá­pí, že na něj naroz­díl od Felixe při­padla vel­mi nevděč­ná role…

 Seržant­ka Calhounová: Jeden by řekl, že je spíš vesmír­ný mari­ňák
Hrdinka sci-fi stříelč­ky Hero’s Duty ser­žant­ka Calhounová je více než jen hezká tvář, umí být tvr­dá a jako vůd­ce neob­lom­ná – ješ­tě aby ne, vždyť boju­je za pře­ži­tí celé­ho lid­stva! Členy své jed­not­ky nene­chá odpo­čí­vat, ani když je její arká­do­vá hra zrov­na vypnu­tá. Tato veli­tel­ka je ve sku­teč­nos­ti pohá­ně­na osob­ní mstou a inva­zi vesmír­ných brou­ků doká­že čelit s neu­vě­ři­tel­nou odva­hou.

 Vanilopka von Schweetzová: Peprný bonbó­nek
Hubatá hol­čič­ka Vanilopka je ve své hře Sugar Rush zná­má spíš jako „chy­ba v sys­té­mu“. Má ale šťast­nou pova­hu a navíc závod­ní­ho ducha, a tak pev­ně dou­fá, že jed­nou zís­ká své mís­to v základ­ní sesta­vě pro auto­mo­bi­lo­vý závod. Problémem je, že Vanilopka nemá své auto a ostat­ní závod­ni­ce ji nechtě­jí ve hře. Přesto ve Vanilopce není ani zrn­ko hoř­kos­ti, jen ulič­nic­ký smy­sl pro humor. Nicméně pod tvr­dou sko­řáp­kou je ukry­ta bájač­ná osob­nost, kte­rá jen čeká na své odha­le­ní.

 Král Cukřík: Král vše­ho, co je slad­ké
Není divu, že nej­moc­něj­ší posta­va hry Sugar Rush je záro­veň nej­lep­ším závod­ní­kem na tra­ti – pan král si život umí zaří­dit… Na prv­ní pohled se může zdát ušlech­ti­lým, ale nenech­te se zmást! Tento tajem­ný monar­cha vlád­ne své­mu krá­lov­ství s cuk­ro­vou pěs­tí a je při­pra­ven udr­žet se u vlá­dy za kaž­dou cenu. A prá­vě pro­to nemá v lás­ce Vanilopku a pří­chod Ralfa mu život neče­ka­ně zkom­pli­ku­je. Věci se dají do pohy­bu a kdo ví, jak dlou­ho se na auto­mo­bi­lo­vém trů­nu Král Cukřík udr­ží.

 

O fil­mu Raubíř Ralf:
Ralf strá­vil celá dese­ti­le­tí ve stí­nu popu­lár­ní­ho Felixe, hlav­ní­ho hrdi­ny jejich hry, kte­rý vždy všech­ny zachrá­ní. Ralfa už ale jeho úlo­ha padou­cha neba­ví, vez­me osud do svých obřích rukou a vydá se na ces­tu po celé her­ně napříč něko­li­ka gene­ra­ce­mi video­her, aby doká­zal, že i on se může stát hrdi­nou. Na své ces­tě potká­vá drs­nou ser­žant­ku Calhounovou z akč­ní hry z pohle­du prv­ní oso­by Hero’s Duty i ener­gic­kou Vanilopku von Schweetzovou z cukr­kan­dlo­vé závod­ní hry Sugar Rush, ze kte­ré se mož­ná vyklu­be jeho prv­ní sku­teč­ný kama­rád. Když se ale dosta­ne na svo­bo­du zákeř­ný a vra­žed­ný padouch, kte­rý ohro­žu­je celou her­nu a také samot­nou Vanilopku, vše se veli­ce rych­le mění. Ralf má koneč­ně šan­ci všech­ny zachrá­nit – ale zvlád­ne to včas? Film uve­de do čes­kých kin spo­leč­nost FALCON a.s. dne 15. lis­to­pa­du s čes­kým dabin­gem ve for­má­tech 2D a 3D. Snímek bude pro­mí­tán s šes­ti­mi­nu­to­vým před­fil­mem “Papíry”.  


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57754 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71797 KB. | 18.07.2024 - 11:28:53