Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > RECENZE: Kalendář Miluj svůj život 2020

RECENZE: Kalendář Miluj svůj život 2020

Miluj svuj zivot 2020 kopie
Miluj svuj zivot 2020 kopie
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Prolistujme si kalen­dář, kte­rý já sama nazý­vám „moud­rost na stě­nu“.  Kalendář Miluj svůj život 2020 je pro­tknut hlav­ní­mi myš­len­ka­mi z kniž­ní­ho best­selle­ru Louisy L. Hay. Silná, moud­rá kni­ha, kte­rá mno­hým lidem změ­ni­la život, nau­či­la je vážit si sebe sama a v pod­sta­tě vypus­ti­la do svě­ta ten­to styl myš­le­ní, po kte­rém novo­do­bý člo­věk doslo­va hla­do­ví. A u nás vychá­zí na pod­kla­dě této kni­hy kaž­dý rok i nástěn­ný kalen­dář, kte­rý vlast­ně mno­ho nové­ho nepři­ná­ší, jen opa­ku­je sta­ré a moud­ré, to, co tak snad­no zapo­mí­ná­me a co bychom měli mít na pamě­ti kaž­dý den.

A chvá­la za to.

I kdy­by nám při­ne­sl jen pocit vděč­nos­ti za to, co máme.

Kalendář, kte­rý už mož­ná zná­te z minu­lých let… A i pro rok 2020 je tu Miluj svůj život s obráz­kem, myš­len­kou a roz­ví­je­jí­cím tex­tem pro kaž­dý měsíc. Krásné a už tra­dič­ní obráz­ky Lucie Ernestové jsou sni­vé, při­tom jas­ně navo­zu­jí­cí atmo­sfé­ru a úkol pro naše myš­len­ky na kaž­dý měsíc. Zamilujete se také?

Na stě­nu moud­rost, pře­hled o kaž­dém dni, spous­tu svých vlast­ních pozná­mek… a hlav­ně ten krás­ný obrá­zek.

Dá se na něj dívat celý měsíc a jed­no vám povím.

Ten obrá­zek jinak půso­bí na začát­ku měsí­ce, a jinak na kon­ci měsí­ce. S Miluj svůj život už mám někte­ré roky odži­té a musím potvr­dit, že občas, když jsem obrá­zek a posel­ství vní­ma­la víc a více­krát jsem se jím díky svým vlast­ním život­ním situ­a­cím, zabý­va­la, tak jsem zjis­ti­la, že se mění jeho vní­má­ní. Někdy mi sedl nesku­teč­ně – někdy mě naštval, roze­smut­nil, pro­bou­zel vnitř­ní vztek, lítost. Jindy byl jako pohla­ze­ní. A někdy to to všech­no růz­ně stří­da­lo.

Miluj svuj zivot 2020 kopie
Miluj svuj zivot 2020 kopie
IMG 20190909 100557
IMG 20190909 100557

Ale něja­ký vývoj jsem v tom téma­tu navo­ze­ném kalen­dá­řem vždyc­ky zazna­me­na­la.

Hojnost tu není… a nebu­de. Jsem una­ve­ná, uta­ha­ná, nevím kudy kam…

Hojnost tu je, když se budu dob­ře dívat, najdu ji. A když si ji uvě­do­mím, zjis­tím, že kolem ní je ješ­tě něco, co jsem pře­hlí­že­la a co mohu nazvat svou vlast­ní hoj­nos­tí. Únava je men­ší…

Nějak tak mohl vypa­dat podob­ný vývoj.

Co tu máme pro ten dvoj­ko­vý rok, jež nás tedy má odná­šet k tomu, CO K NÁM PATŘÍ?

V led­nu si uvě­do­mí­me, kdo jsme a kam pat­ří­me, kde je zdroj naší síly…

V úno­ru zapra­cu­je­me na svém doko­na­lej­ším zdra­ví…

V břez­nu se roz­hléd­ne­me kolem sebe a oce­ní­me krá­su svě­ta, v něm žije­me….

V dub­nu se setká­me se zdro­ji, kte­ré nás mohou obo­ha­tit…

V květ­nu se uklid­ní­me a use­be­re­me se sami k sobě…

V červ­nu se setká­me se svým vnitř­ním dítě­tem a rados­tí a jeho potře­ba­mi…

V čer­ven­ci bude kolem prou­dit lás­ka, co dáme, to dosta­ne­me…

V srpnu je čas oce­nit pří­tom­ný oka­mžik a správ­né nača­so­vá­ní osu­du…

V září se dáme do prá­ce a bude­me tvo­řit…

V říj­nu si uži­je­me kli­du a míru a vní­má­ní svě­ta…

V lis­to­pa­du k nám při­jde to, co k nám pat­ří…

V pro­sin­ci zjis­tí­me, že sami svůj svět aktiv­ně vytvá­ří­me…

To vypa­dá dob­ře, co říká­te?

Malé nahléd­nu­tí do „obsa­hu  kalen­dá­ře“ mož­ná sta­čí k tomu, abychom se zača­li na ten příští rok těšit a mož­ná více a důklad­ně­ji uklí­zet ve svém živo­tě, aby to dob­ré k nám mělo příští rok snaz­ší ces­tu.

Nezabloudilo…

O autor­kách:

Louise L. Hay: Její díla byla pře­lo­že­na do 29 jazy­ků v 35 zemích svě­ta. Uznávaná lek­tor­ka v obo­ru meta­fy­zi­ky vynik­la hlav­ně díky své­mu best­selle­ru Miluj svůj život, kte­rý oslo­vil mili­o­ny lidí – vytvo­ři­la filo­zo­fii pozi­tiv­ní­ho myš­le­ní, kte­ré nám při­táh­ne vět­ší spo­ko­je­nost do živo­ta, lep­ší zdra­ví, klid. Její teo­rie vychá­ze­ly z vlast­ní­ho pro­ží­vá­ní trau­ma­tic­ké­ho dět­ství. Ve věku 81 nato­či­la svůj prv­ní film o této kni­ze i své prá­ci a ješ­tě něko­lik dal­ších let se věno­va­la šíře­ní svých myš­le­nek. Založila jed­no z nej­zná­měj­ších nakla­da­tel­ství v USA, Hay House, kte­ré vydá­vá kni­hy a jiné před­mě­ty při­spí­va­jí­cí k uzdra­ve­ní naší pla­ne­ty.

Lucie Ernestová: ilu­strá­tor­ka a ces­to­va­tel­ka, mamin­ka i žena svo­bo­do­my­sl­ná, kte­rá vymýš­lí a tvo­ří zábav­né hry pro děti, ilu­stra­ce, obra­zy a do své­ho své­byt­né­ho pro­je­vu vklá­dá své úhly pohle­du, hlu­bo­kou nad­ne­se­nou moud­rost a myš­len­ky, kte­ré čas­to vyvstá­va­jí až po chví­li sle­do­vá­ní obra­zu. Její obráz­ky v kalen­dá­ři pochá­zí z jejích pro­jek­tů a inspi­rač­ních karet Cesta k sobě a Cesta živo­tem.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2019, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63448 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72068 KB. | 23.04.2024 - 13:14:46