Kritiky.cz > Recenze knih > Poslouchám pohádku a čtu podle obrázků - skvělá kniha pro předškoláky

Poslouchám pohádku a čtu podle obrázků - skvělá kniha pro předškoláky

stažený soubor
stažený soubor
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi pohád­ky? Hledáte zají­ma­vou kni­hu s obráz­ky? Chcete pod­po­řit vaše děti, aby správ­ně mlu­vi­ly? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Marcely Kotové, kte­rou vyda­la Grada pod znač­kou bam­book Poslouchám pohád­ku a čtu pod­le obráz­ků. 

Hned na začát­ku této kni­hy se dozví­te, jak s ní pra­co­vat, aby byl výsle­dek co nej­e­fek­tiv­něj­ší. V kni­ze nalez­ne­te 20 pří­bě­hů. Každá kapi­to­la obsa­hu­je jed­nu krát­kou pohád­ku, kte­rou si děti poslech­nou, pozor­ně se na text pohád­ky sou­stře­dí. Další část má obráz­ky tzv. PIKTOGRAMY, kte­ré vysvět­lu­jí co dané obráz­ky zna­me­na­jí. Poslední část kapi­to­ly už je vlast­ní malo­va­né čte­ní, pod­le kte­ré­ho děti „čtou“, pozná­va­jí, co je na daných obráz­cích. Autorka se zamě­ři­la na běž­né den­ní čin­nos­ti, na rea­li­tu všed­ní­ho dne, co s dět­mi dělá­me a kam s nimi cho­dí­me, či jez­dí­me. Je to např. do škol­ky, když jsme doma nebo jde­me na pro­cház­ku k ryb­ní­ku, do lesa, na zahra­du, na lou­ku, na hřiš­tě, naku­po­vat, k léka­ři, do ZOO, do diva­dla, do restau­ra­ce, do cir­ku­su nebo do bazé­nu. Jsou to zná­mé situ­a­ce, kte­ré děti běž­ně pro­ží­va­jí, tudíž by neměl být pro­blém s jejich chá­pá­ním.

Knihu ilu­stro­va­la Veronika Kubáčová a mys­lím si, že se jí to oprav­du poved­lo. Na děti čeka­jí usmě­va­vé obli­če­je jejích kama­rá­dů, za kte­rý­mi se budou děti rády vra­cet.

Základním prv­kem vzdě­lá­ní je čte­ní a psa­ní. I když před­ško­lá­ci neu­mí číst, sezna­mu­jí se s pís­men­ky, roz­ví­jí tak pře­čte­nář­skou gra­mot­nost.

Tuto pove­de­nou pub­li­ka­ci bych roz­hod­ně dopo­ru­či­la uči­tel­kám mateř­ských škol i prv­ních tříd, dále rodi­čům a pra­ro­di­čům před­ško­lá­ků, kte­ří chtě­jí své děti i vnou­ča­ta řád­ně při­pra­vit do prv­ní tří­dy, ale také jako dopl­ňu­jí­cí kni­hu do logo­pe­die, kte­rá je vhod­ná k roz­vo­ji slov­ní záso­by, samo­stat­né­mu slov­ní­mu pro­je­vu, fone­ma­tic­ké­mu roz­li­šo­vá­ní jed­not­li­vých hlá­sek atd.

Moc mě zau­ja­lo obsa­ho­vé zamě­ře­ní pří­ruč­ky. I když je mno­ho kní­žek, kte­ré mají v sobě malo­va­né čte­ní, autor­ka této kni­hy Marcela Kotová poja­la kni­hu úpl­ně jinak. Skvělé je to, že hned na začát­ku je krát­ká pohád­ka, do níž se děti mohou zapo­slou­chat, pak jsou tepr­ve obráz­ky, kte­ré se nej­pr­ve s dět­mi pojme­nu­je­te, pak už to děti zvlád­nou samo­stat­ně.

V kni­ze je vyu­ži­to vel­ké množ­ství pik­to­gra­mů se slo­vy, dětem je lze řád­ně vysvět­lit. Kouzlem obráz­ko­vé­ho čte­ní je to, že děti mohou pou­žít růz­né před­lož­ky, ale také pří­tom­ný, minu­lý, či budou­cí čas, tudíž věty zně­jí pokaž­dé jinak.

Pomocí této kni­hy umož­ní­te dítě­ti obje­vo­vat písem­nou podo­bu řeči a obráz­ko­vé čte­ní mu navíc při­ne­se nové zku­še­nos­ti a cito­vé uspo­ko­je­ní.

Co se dítě při obráz­ko­vém čte­ní učí?

- poro­zu­mět čte­né­mu

- logic­ky pře­mýš­let

- vyja­d­řo­vat se pomo­cí slov

- roz­ví­jet slov­ní záso­bu

- tvo­řit věty pod­le své fan­ta­zie

- číst v řád­ku zle­va dopra­va

- na čin­nost se sou­stře­dit, vydr­žet u ní a dokon­čit jí

- poro­zu­mět dané­mu tex­tu

Autor: Marcela Kotová

Ilustrace: Veronika Kubáčová

Vydáno: 2020, Vydala Grada pod znač­kou bam­book, Praha

Žánr: kni­ha pro rodi­če a děti

Počet stran: 88

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-271-2906-5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,10707 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71569 KB. | 24.06.2024 - 06:22:45