Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin 12. díl

Shingeki no Kyojin 12. díl

vlcsnap 2017 07 06 21h10m24s608
vlcsnap 2017 07 06 21h10m24s608
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rány: Obrana Trostu (8. část)

Další Erenova rána míří na Mikasu, kte­rá stih­ne uhnout. Přes varo­vá­ní Iana, ať jde od Erena dál, při­sta­ne Erenovi pří­mo na obli­če­ji a mlu­ví na něj. Snaží se mu při­po­me­nout, kdo je a co má dělat. Její sna­ha ale nemá žád­ný úči­nek. Ian pošle Mikasu pryč a na Erena vystře­lí. Ustřelí mu obě ruce od zápěs­tí a Eren padá omrá­čen k zemi.

Rico vystře­lu­je čer­ve­nou dýmov­ni­ci na zna­me­ní selhá­ní akce a chys­tá se k ústu­pu. Stejně tak i Mitabi je při­pra­ven k odcho­du z mís­ta. To se samo­zřej­mě nelí­bí Mikase, kte­rá se nechce od zra­ně­né­ho Erena hnout. Blíží se k nim něko­lik titá­nů. Ian naštěs­tí roz­hod­ne, že jed­not­ka zůsta­ne na mís­tě a bude dál chrá­nit Erena. Setká se sice s nesou­hla­sem dvou svých kole­gů, ale jako veli­tel sto­jí za svým roz­hod­nu­tím.

Vojáci na dru­hé stra­ně vidí čer­ve­ný dým a začí­na­jí lito­vat zby­teč­né smr­ti svých kama­rá­dů. Jeden z vojá­ků chce vydat roz­kaz ke sta­že­ní elit­ní jed­not­ky od brá­ny, ale Pixis ten­to roz­kaz nepo­tvr­dí. Je si jist, že sesta­vil jed­not­ku z nej­lep­ších vojá­ků, kte­ří se sami doká­ží roz­hod­nout, co mají dělat, a že budou bojo­vat dál. Armin se z dru­hé­ho kon­ce měs­ta vydá­vá k brá­ně, aby zjis­til, co se sta­lo.

Elitní jed­not­ka se vypo­řá­dá­vá s titá­ny v Erenově oko­lí. Mikasa si vší­má, že se Erenova zra­ně­ní neza­ce­lu­jí. Přemýšlí, jest­li bude Eren v pořád­ku a jest­li se vůbec ješ­tě vrá­tí do své podo­by. Na mís­to dora­zí Armin. Mikasa ho posí­lá pryč, pro­to­že je to tam nebez­peč­né. On ale jde pří­mo k Erenovi a pro­sí Mikasu, aby je chrá­ni­la před titá­ny, zatím­co on bude usku­teč­ňo­vat svůj nápad.

Eren se ve své mys­li nachá­zí v kli­du domo­va. Jeho rodi­če i Mikasa jsou tu a všech­no je v pořád­ku. Jen je hroz­ně una­ve­ný. Armin v rea­li­tě sedí za krkem Erenova titá­na a rozříz­ne jeho sla­bi­nu, o kte­ré ví, že skrý­vá Erena. V Erenově mys­li se obje­ví Armin za oknem jejich domu. Skutečný Armin tlu­če titá­na do zad a volá na Erena uvnitř. Armin v Erenově mys­li bou­chá na okno a říká totéž. Prosí Erena, aby vyle­zl ven. Říká, že když nevy­le­ze, všich­ni zemřou. Připomíná mu, že nená­vi­dí všech­ny titá­ny. Že je chce všech­ny zabít a pomstím svo­ji mat­ku. Eren sedí­cí v křes­le ve svém domě nechá­pe, o čem Armin mlu­ví. Nechce jít ven, pro­to­že je ospa­lý. Jeho mat­ka je v pořád­ku, tak ji nemá proč mstít.

Střídavě sle­du­je­me pro­bí­ha­jí­cí boje v Erenově oko­lí a na dru­hé stra­ně měs­ta. Tam se Jeanovi porou­chá výstroj na 3D mané­vr. Titánovi, kte­rý se k němu zrov­na blí­ží, tak utí­ká po svých. Schovává se před ním v budo­vě. Oknem vidí ven­ku ležet mrt­vo­lu vojá­ka a roz­hod­ne se, že se poku­sí zís­kat jeho výstroj.

Vracíme se k Erenovi. Armin mu vyklá­dá o vněj­ším svě­tě, o všem, co čet­li v kni­ze Arminova dědeč­ka, o růz­ných kra­ji­nách, kte­ré chtě­li spo­lu vidět. Láká Erena pryč ze zdí, při­po­mí­ná mu, že se chtěl stát čle­nem prů­zkum­né jed­not­ky. Připomíná mu jeho sny. Konečně to zafun­gu­je. Eren v kuchy­ni své­ho domu hrdě pro­hlá­sí, že je urče­ný k živo­tu za zdí, prud­ce se zve­dá z křes­la a vypa­dá, že koneč­ně ví, o co jde.

Dosud zná­má fak­ta z 12. dílu

Záznam v zápis­ní­ku vypo­ví­dá o pou­ží­vá­ní sva­lů při 3D mané­v­ru. Při výcvi­ku se prý někdy pře­ře­zá­va­jí lana, aby veli­te­lé zjis­ti­li, jest­li kade­ti pou­ží­va­jí své sva­ly správ­ně. Je to vel­mi nebez­peč­né a někte­ří kade­ti umí­ra­jí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %6. srpna 2018 Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 % Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý příběh a přinesly nám přesně to, co v celé této řadě očekáváme. Zlomové informace. Ve 2. dílu jsme se dozvěděli dosud tajené příjmení […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %23. července 2018 Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 % V produkci studia Funanimation vznikla již třetí řada seriálu podle populární japonské mangy Shingeki no Kyojin známého hlavně pod anglickým názvem Attack on Titan. Fanoušci se mohli na […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl15. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí chránit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blíží titán, který jeho matku snědl, a Eren ji […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl10. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl Děti Yoš s několika dalšími průzkumníky přijíždí do Ragaka a konstatuje, že vše je tak, jak je uvedeno ve zprávě. Vesnice je zničena, ale nikde není ani kapka krve, ani těla. Průzkumníci […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -9. díl29. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titána. Zraněná Hanji zůstává na zdi Rosé s Yošem a nakazuje mu, aby jí dal koně. Na jeho otázku, kam […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl27. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytváří prudký vítr a proud horké páry, který ochromí všechny vojáky. Někteří jsou odváti pryč, jiní se z posledních sil drží okraje zdi. Mnoho […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl21. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir nezemřela, jen je ve velmi vážném stavu, který by nepřežila, kdyby byla „normální“. Christa […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl17. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničení do cíle své trasy, kterou absolvovali ve sněhové vánici. Jenže se zjistí, že Christa, Ymir a […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,08345 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71990 KB. | 12.04.2024 - 19:07:38