Kritiky.cz > Spoilery > Shingeki no Kyojin 11. díl

Shingeki no Kyojin 11. díl

vlcsnap 2017 07 18 15h35m12s919
vlcsnap 2017 07 18 15h35m12s919
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vzor: Obrana Trostu (7. část)

Eren, Armin a Mikasa mlu­ví o veli­te­li Pixisovi. Armin jej pova­žu­je za šílen­ce, že se chce pus­tit do tako­vé mise. Shodnou se ale, že urči­tě ví, co dělá, a že má důvod věřit, že to doká­žou. A oni věří jemu.

Mezi vojá­ky pod hradba­mi se obje­vu­je strach a myš­len­ky na dezer­ci. Někteří z nich se nechtě­jí vrá­tit do Trostu a nechat se sežrat titá­ny. Jiní mys­lí na své rodi­ny a na to, že je chtě­jí ješ­tě vidět.

Pixis vypra­vu­je Erenovi, že dří­ve bojo­va­li lidé mezi sebou. Zabíjeli se kvů­li odliš­né víře nebo rase. Tehdy se věři­lo, že kdy­by se obje­vil nový nepří­tel, lid­stvo by se sjed­no­ti­lo v boji pro­ti němu. Erenovi se zdá tato myš­len­ka naiv­ní, pro­to­že vidí, že ani v ohro­že­ní titá­ny není lid­stvo jed­not­né.

Velitel Pixis hovo­ří ze zdi k vystra­še­ným vojá­kům. Sděluje jim plán a před­sta­vu­je Erena jako výsle­dek expe­ri­men­tu s pře­mě­nou člo­vě­ka v titá­na. Vojáci nevě­ří v úspěš­nost plá­nu a někte­ří z nich zno­vu vyslo­vu­jí úmy­sl dezer­to­vat. Velitel Felton chce dezer­té­ry nechat popra­vit, ale Pixis je vel­ko­rysý a řek­ne, že dá milost kaž­dé­mu, kdo se teď roz­hod­ne ode­jít. Vzápětí pobí­zí k odcho­du všech­ny, kdo už zaži­li hrů­zu z osob­ní­ho setká­ní s titá­ny, a ty, kdo chtě­jí, aby stej­nou hrů­zu zaži­li jejich blíz­cí. Při té před­sta­vě si napůl zběh­lí vojá­ci vše roz­mys­lí a v misi zůsta­nou. Poté Pixis vyprá­ví o poku­su o zno­vu­do­by­tí zdi Maria před 4 lety. Přiznává, že se jed­na­lo spí­še o pokus vlá­dy zba­vit se neu­ži­vi­tel­ných a neu­ži­teč­ných lidí. Díky tomu zůsta­lo naži­vu pou­ze tolik lidí, kolik bylo jakž takž mož­no uži­vit za zdí Rose. Padne-li teď ale zeď Rose, lid­stvo je bez šan­ce pře­žít za zdí Sina v sou­čas­ném počtu. Proto je nut­né bojo­vat, ať už s jakým­ko­li výsled­kem. Buďto pře­ži­jí a uhá­jí úze­mí, nebo zemřou a nebu­dou zabí­rat mís­to pře­ži­vším za zdí Sina.

Z Armina se pozvol­na stá­vá důle­ži­tý stra­tég. Vymyslí plán, jak co nej­ví­ce zvý­šit nadě­ji na úspěch jejich poku­su o uza­vře­ní roz­bi­té brá­ny. Velké množ­ství vojá­ků pošlou na dru­hou stra­nu, aby odlá­ka­li titá­ny. U brá­ny zůsta­ne jenom Eren a malá jed­not­ka nej­lep­ších vojá­ků, kte­rá ho bude ochra­ňo­vat.

Pixis usta­no­vu­je 3 elit­ní vojá­ky z měst­ské hlíd­ky: Iana Dietricha, Rico Brzenskou (Rico stá­la po boku veli­te­le Feltona při výsle­chu Erena a poku­su jej zabít) a Mitabi Jarnacha, aby dopro­vá­ze­li Erena. Ti mají nej­pr­ve pochyb­nos­ti o Erenovi, pro­to­že ho nezna­jí. Snaží se dokon­ce zpo­chyb­nit veli­te­lův úsu­dek a vzdo­ro­vat mu. On jim ale před­ne­se svo­je myš­len­ky a vojá­ci mu potvr­dí, že je sdí­lí. Ian je pově­řen vele­ním.

Armin se omlou­vá Erenovi, že na něj vlo­žil veš­ke­rou zod­po­věd­nost. Eren mu říká, že Armin umí najít nej­lep­ší řeše­ní a že mu věří. Mikasa se sna­ží najít způ­sob, jak zůstat Erenovi na blíz­ku a chrá­nit ho. Eren se na ni roz­křik­ne. Dá jí naje­vo, že mu její pře­hna­né opa­t­ro­va­tel­ské pudy vadí. V tom ale při­jde Ian Dietrich a povo­lá Mikasu do své jed­not­ky. Bude tedy Erena chrá­nit, ať Eren chce, nebo ne.

Všichni se dáva­jí do pohy­bu. Času je málo, pro­to­že kaž­dou minu­tu pro­ni­ka­jí brá­nou dal­ší titá­ni. Cestou k brá­ně Rico nevy­bí­ra­vě dává Erenovi naje­vo, co si o něm mys­lí. Mluví o svých kole­zích a kama­rá­dech, kte­ří na dru­hé stra­ně zemřou – s vel­ký­mi ztráta­mi se totiž počí­tá – a že je na něm, aby neze­mře­li zby­teč­ně. Eren s tím nemá pro­blém.

Pixis hovo­ří k vojá­kům. Předává jim důle­ži­tou myš­len­ku, a to, že doby­tí Trostu bude sice mini­mál­ním úspě­chem opro­ti tomu, kolik toho lidé kvů­li titá­nům ztra­ti­li, ale bude to jejich his­to­ric­ky prv­ní vítěz­ství, a tudíž něco vel­mi důle­ži­té­ho.

Rico vystře­lu­je zele­nou dýmov­ni­ci jako zna­me­ní, že jsou na mís­tě. Vojáci na dru­hé stra­ně vidí a chá­pou sig­nál. Eren se pře­mě­ňu­je v titá­na. Stojí pří­mo ved­le ská­ly, kte­rou má ucpat díru, ale je mno­hem men­ší, než ona. Mikasa pro­to pochy­bu­je o tom, jest­li se mu poda­ří ská­lu zved­nout. Eren se na ni nevy­zpy­ta­tel­ně podí­vá a mís­to, aby věno­val svo­ji pozor­nost ská­le, vra­zí pěst do stře­chy domu ved­le sebe.

Dosud zná­má fak­ta z 11. dílu

Další návod na 3D mané­vr. K mané­v­ro­vá­ní těla je nut­né doká­zat pre­ciz­ně pře­sou­vat svo­ji váhu za pomo­ci kon­t­rol­ní­ho sys­té­mu pásů kolem těla.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 %6. srpna 2018 Shingeki no Kyojin Season 3 Epizody 2 a 3 - 90 % Další dva díly 3. série mají názvy Bolest a Starý příběh a přinesly nám přesně to, co v celé této řadě očekáváme. Zlomové informace. Ve 2. dílu jsme se dozvěděli dosud tajené příjmení […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 %23. července 2018 Shingeki no Kyojin Season 3, 1. epizoda - 75 % V produkci studia Funanimation vznikla již třetí řada seriálu podle populární japonské mangy Shingeki no Kyojin známého hlavně pod anglickým názvem Attack on Titan. Fanoušci se mohli na […] Posted in TV Recenze
  • Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl15. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 12. díl Řev Erenovi se vybavují vzpomínky na matku, kdy mu říká, že se má vzchopit a někdy musí chránit také on Mikasu. Teď se k němu a Mikase blíží titán, který jeho matku snědl, a Eren ji […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -11. díl11. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 -11. díl Daň Erwin zpozoruje opancéřovaného titána, jak se svými pasažéry utíká pryč od lesa. Všem vojákům nakáže, aby ho následovali a přitom se nechali pronásledovat titány. Jedním vojákem je […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl10. ledna 2018 Shingeki no Kyojin 2 - 10. díl Děti Yoš s několika dalšími průzkumníky přijíždí do Ragaka a konstatuje, že vše je tak, jak je uvedeno ve zprávě. Vesnice je zničena, ale nikde není ani kapka krve, ani těla. Průzkumníci […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 -9. díl29. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 -9. díl Zahájení Erwin se svými lidmi zahajuje pronásledování opancéřovaného a kolosálního titána. Zraněná Hanji zůstává na zdi Rosé s Yošem a nakazuje mu, aby jí dal koně. Na jeho otázku, kam […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl27. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 8. díl Lovci Kolosální titán svým pádem ze zdi vytváří prudký vítr a proud horké páry, který ochromí všechny vojáky. Někteří jsou odváti pryč, jiní se z posledních sil drží okraje zdi. Mnoho […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl26. listopadu 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 7. díl Boj zblízka Eren se přeměňuje v titána, dopadá spolu s Reinerem na zem a pouští se s ním do pěstního souboje. Mikasa, během toho, co přihlíží souboji, lituje, že Reinerovi i Bertholdovi […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl21. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 6. díl Bojovník Tělo Ymir je na nosítkách vytaženo průzkumníky na zeď Rosé. Dozvídáme se, že Ymir nezemřela, jen je ve velmi vážném stavu, který by nepřežila, kdyby byla „normální“. Christa […] Posted in Spoilery
  • Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl17. října 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 5. díl Historie Kadeti ze 104. jednotky absolvují zimní výcvik. Jeden po druhém přicházejí zničení do cíle své trasy, kterou absolvovali ve sněhové vánici. Jenže se zjistí, že Christa, Ymir a […] Posted in Spoilery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,97321 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72000 KB. | 12.04.2024 - 20:29:27