Kritiky.cz > Horory > Perfect Creature (2006)

Perfect Creature (2006)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lidé a Bratrstvo spo­lu žijí po sta­le­tí v míru. Vše se ovšem brzy změ­ní.

Vědci doká­za­li pomo­cí muto­vá­ní genů vytvo­řit novou rasu nad­li­dí. Jde o for­mu upí­rů, kte­ří mají lid­stvo chrá­nit a léčit. Je vytvo­ře­no spo­le­čen­ství, kte­ré se nazý­vá Bratrstvo. Ti se sta­ra­jí o naro­ze­né děti a vycho­vá­va­jí je ve své víře. Řídí se pra­vi­dlem o neú­to­če­ní a neza­bí­je­ní lidí, aby tyto dvě rasy žili v míru a přá­tel­ství. Mezi lid­mi však vypuk­ne epi­de­mie chřip­ky a nešťast­nou náho­dou se při výzku­mu pro­ti­lát­ky naka­zí jeden člen bra­trstva Edgar. Poruší zákon a začne zabí­jet lidi. Proto se na popud bra­trstva vydá­vá po jeho sto­pách Edgarův bra­tr Silas, aby ho dopa­dl. Musí se spo­jit s lid­skou detek­tiv­kou Lilly, aby se zvět­ši­la šan­ce na úspěch. Edgar se totiž roz­ho­dl zni­čit lid­skou popu­la­ci a ovlád­nout celý svět. Rozhodující bitva mezi bra­t­ry na sebe nemá nechat dlou­ho čekat a bohu­žel prá­vě Lilly se sta­ne stře­dem jejich zájmů.

Český název: Dokonalá rasa
Režie: Glenn Standring
Rok výro­by: 2006
Délka: 90 min
Země: Nový Zéland / Velká Británie

Hrají:
Dougray Scott ... ( Brother Silus)
Saffron Burrows ... ( Lilly)
Leo Gregory ... ( Brother Edgar)
Scott Wills ... ( Det. Jones)
Stuart Wilson ... ( Brother Augustus)
...a dal­ší

Celkem nezná­mý reži­sér Standring se poku­sil o sklou­be­ní dvou fil­mů, ve kte­rých se vysky­tu­je podob­né téma. Jde o zná­mé fil­my Underworld a X-Wamp. Pro při­blí­že­ní tedy o spo­leč­ný život upí­rů a lidí, kte­ří žijí spo­lu v rela­tiv­ním míru. Potom se však něco při­ho­dí a nasta­ne roz­broj mezi těmi­to roz­díl­ný­mi rasa­mi (tohle se pře­de­vším týká dru­hé­ho jme­no­va­né­ho fil­mu). Ti z vás, kte­ří tyto dva fil­my nevi­dě­li, si jis­tě film Dokonalá rasa pusť­te. Kromě toho­to fil­mu má reži­sér na svém kon­tě ješ­tě dva, z nichž znám jen The Irrefutable Truth About Demons, kte­rý je zhru­ba na stej­né úrov­ni jako ten­to.

Scénáristé vytvo­ři­li fik­tiv­ní svět, kde se děj ode­hrá­vá jen v jed­nom měs­tě Jamestownu. Nová rasa upí­rů žije v uza­vře­né komu­ni­tě, ve kte­ré pla­tí jis­té pra­vi­dla. Pomáhají léčit lidi a podí­lí se na vývo­ji růz­ných vak­cín pro­ti nemo­cem. Jejich taj­ný expe­ri­ment se však vymkl kon­t­ro­le a jeden z nich se naka­zil. Nyní chce ovlád­nout svět a vytvo­řit novou rasu. Jak už bývá ve spous­tě fil­mů k vidě­ní i zde máme dva bra­t­ry. Jeden je zlý a dru­hý hod­ný. Mezi nimi se obje­ví dív­ka, kte­rou chtě­jí oba. Jeden ji milu­je a ten dru­hý její pomo­cí chce bra­t­ra při­lá­kat a zabít. Toto klišé jsme měli mož­nost vidět již něko­li­krát.

Co se týká scé­ná­ře, je ze začát­ku cel­kem zají­ma­vý a musím říct, že zhru­ba prv­ních 30 minut se mi film dost líbil. Potom ale jako by došly scé­náris­tům kre­a­tiv­něj­ší nápa­dy a zača­la jed­na nud­ná scé­na za dru­hou. Je sice prav­da, že se v nich vraž­di­lo, ale vět­ši­nou jsme toho moc nevi­dě­li, jen občas někdo vykři­kl a potom byl záběr na mrt­vo­lu. Samotné zpra­co­vá­ní budov a pro­stře­dí však zaslou­ží pozor­nost. Jde poznat, že doká­za­li vytvo­řit cel­kem zají­ma­vé digi­tál­ní efek­ty a dost si s tím pohrá­li. Dost pozo­ru­hod­né je i zaří­ze­ní, na kte­rém byl Edgar chví­li věz­něn. Samotné pohy­bo­vá­ní upí­rů mě už však zas až tak nenadchlo. Blížilo se to spíš ke kopí­ro­vá­ní Spidermana a při­šlo mi to komic­ké. Chodící upír s hadič­kou však ješ­tě víc. Hudba byla odsu­nu­tá na dru­hou metu a moc nám jí nedo­vo­li­li si jí vychut­nat. Jednalo se o melo­die, kte­ré mi také nejsou nezná­mé, i když si přes­ně nevy­ba­vu­ji, kde jsem jí už sly­šel.

Do role Lilly byla obsa­ze­na všem jis­tě zná­má hereč­ka Saffron Burrows, kte­rou bude znát z fil­mu Deep Blue Sea nebo Troja. Zde se mi ovšem moc nelí­bil její herec­ký pro­jev, kte­rý mi při­šel znudě­ný, ale myš­len­ka o tom, že by jsme měli tako­vou poli­cist­ku ve měs­tě se mi líbí.

Hlavní muž­skou roli dostal Dougray Scott (Hitman, Dark Water, Enigma atd.). Moc mi ve fil­mu ale nese­děl, pro­to­že pro mě nemá žád­né cha­risma a ani jeho herec­ký výkon nesto­jí moc za řeč. Za to nej­lep­ším her­cem, tedy ale­spoň pro mne je Leo Gregory, kte­rý před­ve­dl dost dob­rý výkon psy­cho­pa­tic­ké­ho upí­ra, kte­rý chce zni­čit svět. Už ve fil­mu Hooligans si řekl o mojí pozor­nost. Objevil se i v dal­ších fil­mech, jako Out of Control, Tristan + Isolde.

Hodnocení:
Film, kte­rý jis­tě není ori­gi­nál­ní, ale pár dob­rých věcí se v něm najít dá. Pokud tou­ží­te zabít nudu, tak vás musím upo­zor­nit, že ten­to film si radě­ji nepouš­těj­te. 40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62308 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71851 KB. | 22.07.2024 - 06:30:08