Kritiky.cz > Horory > Death Race 2000 (1975)

Death Race 2000 (1975)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vítězem toho­to závo­du bude ten, kte­rý zabi­je co mož­ná nej­víc chod­ců a sám doje­de do cíle.

V roce 2000 se v USA koná jubi­lej­ní 20. roč­ník oblí­be­né­ho gla­di­á­tor­ské­ho auto­mo­bi­lo­vé­ho závo­du Transcontinental Road Race. Tato krva­vá podí­va­ná, kte­rou si oblí­bi­la celá Amerika, trvá tři dny, během nichž mají závod­ní­ci povo­le­no zabí­jet nebo­hé chod­ce, ženy, děti a nemo­hou­cí star­ce. Za kaž­dé­ho z nich zís­ka­jí urči­tý počet bodů a ten jenž jich bude mít nej­ví­ce, vyhrá­vá. Hlavním favo­ri­tem je milá­ček pub­li­ka i samot­né­ho pre­si­den­ta Frankenstein, kte­rý se bude muset utkat se čtve­ři­cí riva­lů, tou­ží­cích ho pora­zit. Pět dvou­člen­ných posádek se vydá­vá vstříc krva­vé­mu dob­ro­druž­ství…

Český název: Cesta gla­di­á­to­rů 2000
Režie: Paul Bartel
Rok výro­by: 1975
Délka: 84. min
Země: USA
Hrají:
David Carradine …………………..(Frankenstein)
Sylvester Stallone …………………(Machine Gun Joe Viterbo)
Mary Woronov……………………...(Calamity Jane)
Simone Griffeth …………………….(Annie Smith)
Roberta Collins ……………………(Matilda the Hun)
…a dal­ší

Čas od času si Roger Corman odskočí/il od natá­če­ní či pro­du­ko­vá­ní svých oblí­be­ných mon­ster fil­mů a nato­čí i něco jiné­ho „pořád­né­ho“. Tentokrát se vrhl na akč­ní sci­fi z budouc­nos­ti (no v dneš­ní době už také minu­los­ti, ale v roce 1975 si doce­la trou­fal), kte­rou z čás­ti říz­nul komic­ký­mi prv­ky a čás­teč­ně i koke­to­val s horo­ro­vým žánrem. Udělat z Ameriky „fašis­tic­ký stát, kdy se cír­kev sčuch­la s poli­ti­kou a všech­no je pod nad­vlá­dou jed­no­ho muže říka­jí­cí­ho si jak jinak než President, kte­rý roz­ho­du­je i o tom, kdy se bude oby­čej­ný občan smět milo­vat), bylo doce­la ris­kant­ní, ale jak se poz­dě­ji uká­za­lo, ved­le urči­tě nešlá­pl a sní­mek si zís­kal celou šká­lu pří­vr­žen­ců.
Sešlápněme spoj­ku, otoč­me klíč­kem a hurá do ulic. Svým nadu­pa­ným bou­rá­kem může­me sejmout bez výči­tek svě­do­mí úpl­ně kaž­dé­ho, kdo se nám při­ple­te pod kola. Starci a malí haran­ti jsou za nej­víc bodů, tak proč se zby­teč­ně zdr­žo­vat pře­jíž­dě­ním zvě­da­vých chla­pů, ale tak bodík navíc se vždyc­ky hodí. Přesně tímhle se řídí ten­to film a již po prv­ních minu­tách je nám nabíd­nu­ta pěk­ně ulít­lá podí­va­ná. Tvůrci nám nabíd­nou doce­la solid­ní krva­vou lázeň, ve kte­ré nechy­bí ani sluš­ná dáv­ka čer­né­ho humo­ru.
Morbidní zába­va nabí­rá postup­ně na obrát­kách, ale jeli­kož se nejed­ná jen o kou­sek urče­ný milov­ní­kům krve cáka­jí­cí podí­va­né, dočká­me se zde i tro­chu té naho­ty, poli­ti­ky, povsta­lec­ké cti­žá­dosti a samo­zřej­mě závod­nic­ké riva­li­ty. Každý z těch­to prv­ků zde má urči­tě své mís­to a byl jis­tě pří­no­sem. Pohledné hereč­ky se nesty­dě­ly uká­zat i něco navíc, než jen svůj herec­ký talent. Povstalci zase „zruč­ně“ dopo­moh­li navý­šit počet obě­tí, přes­to­že ne vždy si ved­li zrov­na obrat­ně. Nejzajímavější však byli samot­ní závod­ní­ci. Především pak jejich pes­t­ro­ba­rev­né cha­rak­te­ris­ti­ky, ze kte­rých si snad kaž­dý vybe­re své­ho favo­ri­ta.
Dalším plu­sem byl cit pro výběr her­ců do hlav­ních rolí. David Carradine to je vět­ši­nou záru­ka nej­vyš­ší kva­li­ty a i zde si vedl více než dob­ře. Zdatně mu sekun­do­val i Sylvester Stallone, pro něhož to byla jed­na z vůbec prv­ních vět­ších šta­cí. Nejvíc si mne však zís­ka­ly nadu­pa­né káry, kte­ré byly oprav­do­vou pas­tvou pro mé oči. Někdy bych se chtěl v něčem podob­ném pro­jet. Tento film se stal inspi­ra­cí pro her­ní sérii Carmageddon, kte­rá pro někte­ré urči­tě nebu­de rov­něž žád­nou nezná­mou. V nepo­sled­ní řadě vzni­kl v roce 2008 rema­ke Death Race, kte­rý nato­čil reži­sér Paul W.S. Anderson. Ten se poslé­ze roku 2010 dočkal preque­lu, ale ani jeden z fil­mů se už netě­šil tako­vé divác­ké obli­bě, jako ten­to z roku 1975. Navíc oba jeho násle­dov­ní­ci jsou již čis­to­krev­nou akč­ní sci­fi, kde dáva­li tvůr­ci před­nost spí­še efek­tům, před kva­li­tou scé­ná­ře.

Hodnocení:
60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73763 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71662 KB. | 18.06.2024 - 10:13:03