Kritiky.cz > Seriály > Speciál o Útěk z vězení

Speciál o Útěk z vězení

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Speciál o Útěk z věze­ní
2.3.2007

seri­a­ly

Přečteno: 474 krát

A pak se i tady mož­ná roz­ho­ří váš­ni­vý boj o to, kte­rá z těch­to dvou sérií je lep­ší a kva­lit­něj­ší.
Seriál Prison Break se začal vysí­lat v srpnu 2005 na tele­vi­zi Fox, na sto­lič­ce reži­sé­ra seděl a dodnes sedí Brett Ratner (např. režie fil­mů X-Men: Poslední vzdor nebo Křižovatka smr­ti) a před kame­rou se před­sta­vi­la sku­pi­na vět­ši­nou nezná­mých, ale kva­lit­ních her­ců. Prison Break si hned zís­kal řadu fanouš­ků a seri­á­lo­vé pub­li­kum se zača­lo ště­pit na dvě sku­pi­ny, jed­ni vyzdvi­ho­va­li jako doko­na­lý dra­ma­tic­ký seri­ál Lost, dru­zí prá­vě Prison Break.

Který z těch­to seri­á­lů je ale sku­teč­ně lep­ší není vůbec jed­no­du­ché roz­hod­nout, pomineme-li fakt, že kaž­dý je tro­chu o něčem jiném a tudíž kaž­dý napl­ňu­je indi­vi­du­ál­ní vkus jiné­ho divá­ka, mají oba dost podob­ný osud a nej­spíš čas pro­ká­že kte­rý z nich je kva­lit­něj­ší. Lost i Prison Break mají podob­nou sklad­bu epi­zod (to zna­me­ná, že obvykle kon­čí v nej­dra­ma­tič­těj­ším oka­mži­ku, čímž své divá­ky pod­ně­cu­jí k neu­stá­lé­mu zájmu a zvě­da­vos­ti), oba ale také mají kle­sa­jí­cí sle­do­va­nost a pře­de­vším není ješ­tě ani jeden z nich ukon­čen. Právě zde může být kámen úra­zu, tvůr­ci totiž po neče­ka­ném úspě­chu nechtě­jí zla­tý důl jen tak opus­tit a tak seri­á­ly pro­dlu­žu­jí a pro­dlu­žu­jí. Teď už zále­ží jen na tom, kte­rý z nich bude mít schop­něj­ší scé­náris­ty, jež si s neu­stá­le pro­ta­ho­va­ný­mi tajem­ství­mi a záha­da­mi pora­dí lépe a bez nesmy­sl­né pře­kom­bi­no­va­nos­ti, a také soud­né tvůr­ce a pro­du­cen­ty, kte­ří si včas uvě­do­mí, že je mož­ná lep­ší skon­čit v nej­lep­ším než dotáh­nout svůj výtvor až do bah­na seri­á­lo­vé­ho odpa­du. To vše ale zatím zůstá­vá ote­vře­né.
Prison Break je, jak už název (do češ­ti­ny pře­klá­da­ný jako Útěk z věze­ní) napo­ví­dá, seri­ál těží­cí z atrak­tiv­ní­ho vězeň­ské­ho pro­stře­dí, na kte­ré se od začát­ku poved­lo narou­bo­vat zají­ma­vý a dra­ma­tic­ký pří­běh. Dějová linie se odví­jí od dvou bra­trů – Lincoln Burrows je odsou­zen za vraž­du a má brzy zemřít na elek­tric­kém křes­le, jeho mlad­ší bra­tr Michael Scofield věří v jeho nevi­nu a roz­hod­ne se s tím něco dělat. Michael je sta­veb­ní inže­nýr, kte­rý vše, co v živo­tě dělá, smě­řu­je k jedi­né­mu cíli – osvo­bo­ze­ní své­ho bra­t­ra. Vše, co se Michael nau­čil, vše, co vypo­zo­ro­val, vše, co zjis­til, spo­ju­je v doko­na­lý plán útě­ku. Poté, co se nechá chy­tit při ozbro­je­né lou­pe­ži, smě­řu­je do věz­ni­ce Fox River s plá­ny vyte­to­va­ný­mi na těle a roz­jíž­dí důmy­sl­nou úni­ko­vou akci. Vedle toho je tu ješ­tě práv­nič­ka Veronica Donovan sna­ží­cí se o Lincolnovo osvo­bo­ze­ní legál­ní ces­tou, ale zdá se, že tu jde o něco víc než jen o pou­hý jus­tič­ní omyl, spí­še to vypa­dá na vype­če­né vlád­ní spik­nu­tí.

Děj seri­á­lu je tedy dosta­teč­ně atrak­tiv­ní a taky se nále­ži­tě roz­ví­jí, tvůr­ci Prison Breaku nasa­di­li ďábel­ské tem­po, kte­ré­mu jen málo­kte­rý divák odo­lá. Pokud seri­ál začne­te sle­do­vat, vel­mi akut­ně hro­zí, že se od něj neod­trh­ne­te, dokud bude­te mít ješ­tě něja­ké díly k dis­po­zi­ci (jako se to sta­lo mně). Příběh se sku­teč­ně roz­jíž­dí per­fekt­ně, linie Michaelova doko­na­lé­ho plá­nu je navý­sost vyda­ře­ná a atrak­tiv­ní a ani podruž­ná lin­ka s práv­nič­kou a jejím bojem za prav­du nijak nepo­kul­há­vá. Zajisté vás uchvá­tí výbor­né cha­rak­te­ry i odpo­ví­da­jí­cí herec­ké výko­ny (zmí­ním mj. Petera Stormarea, jehož vrah a mafi­án John Abruzzi je napros­to vyni­ka­jí­cí, nebo Roberta Kneepera, jenž svou posta­vu T-Baga obda­řil tak doko­na­lou smě­si­cí slizkos­ti, odpu­di­vos­ti a vypo­čí­ta­vos­ti, že jej přes nespor­né poci­ty nená­vis­ti musí­te záro­veň milo­vat).
První pochyb­nos­ti o doko­na­los­ti díla se bohu­žel začí­na­jí dosta­vo­vat již v dru­hé polo­vi­ně prv­ní řady, Prison Break byl totiž původ­ně plá­no­ván pou­ze jako mini­sé­rie o tři­nác­ti dílech, což začí­ná být tro­chu znát. Pokud by tvůr­ci seri­ál sku­teč­ně tři­nác­tým dílem ukon­či­li, trou­fám si tvr­dit, že by měli jis­té mís­to mezi kle­no­ty seri­á­lo­vé tvor­by, takhle však poma­lu při­chá­zí nasta­vo­va­ná kaše, kte­rá se vyzna­ču­je pře­kom­bi­no­va­nos­tí, jis­tou mono­tón­nos­tí a mnoh­dy i nelo­gic­kým jed­ná­ním hrdi­nů, jež je občas i v roz­po­ru s jejich činy z úvo­du seri­á­lu. Přesto má však prv­ní série vel­mi vyso­kou úro­veň a je roz­hod­ně jed­ním z nej­lep­ších seri­á­lů, kte­ré jsem dopo­sud vidě­la. Dějová lin­ka se sice postu­pem času poně­kud roz­měl­ňu­je, ale stá­le je to vel­mi dra­ma­tic­ká a atrak­tiv­ní podí­va­ná, ke kte­ré se nažha­ve­ný divák stá­le ješ­tě rád vra­cí.

Největším zkla­má­ním tak pro Vás může být samot­ný závěr prv­ní série, kte­rý nic neu­za­ví­rá, spí­še nao­pak. Po ohla­sech, kte­ré měla dru­há řada to navíc vypa­dá, že tady tvůr­ci mož­ná ve své mega­lo­man­ské zasle­pe­nos­ti po peně­zích sku­teč­ně šláp­li ved­le. Pokud je dal­ší řada sku­teč­ně tak špat­ná, jak se zača­lo v inter­ne­to­vých dis­ku­zích pro­slý­chat (sama jsem dru­hou řadu ješ­tě nevi­dě­la, tak­že tady nemo­hu slou­žit), je to nesmír­ná ško­da a degra­da­ce, kte­rou si Prison Break roz­hod­ně neza­slou­žil.
Verdikt: Pokud bych tedy měla své dojmy shr­nout, Prison Break (tedy 1.sérii) vám jed­no­znač­ně dopo­ru­ču­ji, pro­to­že je to jeden z nej­lep­ších seri­á­lů vůbec. Hrozí tu však, že se Vám sta­ne to samé, co mně a sice, že bude­te Prison Breakem nad­še­ni, ale záro­veň nebu­de­te hlu­ší vůči spí­še zápor­něj­ším ohla­sům na jeho pokra­čo­vá­ní a tak se dosta­ne­te do situ­a­ce, kdy se nebu­de­te chtít do oné dru­hé série pouš­tět, abys­te si nezka­zi­li ten skvě­lý dojem, ale záro­veň tu bude ta zží­ra­vá tou­ha dozvě­dět se vše o dal­ším osu­du postav…
Naše hod­no­ce­ní

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 4.50/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 4.5 z 5 (hod­no­ce­no 10x)

Slávek Anlauf

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související články:Útěk z věze­ní - Prison Break na NověWentworth Miller

Komentáře

Kenny

8.2.2008 21:21

1

První série už i tak byla zby­teč­ně nata­ho­va­ná cca. od 14. dílu. Druhá je hlav­ně o něčem jiném a spa­dá­vá to hod­ně do kri­mi. Třetí už je jenom nasta­vo­vá­ní, ale zdá se mi, že zatím posled­ní díly 3×10 a 3×11 po pau­ze tro­chu stou­pa­jí na kva­li­tě. Po všech shléd­nu­tých dílech 3,5/5

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Pátek 1330. srpna 2016 Pátek 13 Posted in Komiks
  • Shang-Chi a legenda o deseti prstenech2. září 2021 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech Film pro mě jednoznačně utáhla akce. Bojová choreografie byla vynikající (RIP Brad Allan, naprostá legenda), například bitka na mrakodrapu za mě určitě patří mezi nejlepší Marvelovské […] Posted in Krátké recenze
  • Bats (1999)28. dubna 2017 Bats (1999) Jsou rychlejší, inteligentnější a chutná jim lidské maso. Na tyhle netopýry se rozhodně nechoďte dívat do ZOO. Ospalé texaské městečko Gallup je jen další dírou v Americe. […] Posted in Horory
  • Blíží se oznámení God of War 2? Dost možná to naznačuje...16. září 2020 Blíží se oznámení God of War 2? Dost možná to naznačuje... Blíží se oznámení God of War 2? Dost možná to naznačuje herní režisér Cory Barlog (God of War II, God of War), který se rozhodl na svém Twitter účtu změnit profilový obrázek a úvodní […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Drsňačky - 95 %30. dubna 2015 Drsňačky - 95 % Bláznivou komedii Drsňačky režíroval Paul Feig, který také režíroval docela úspěšný film Ženy sobě. V hlavní roli ve filmu hraje Sandra Bullock jako Sarah Ashburn a po jejím boku Melissa […] Posted in Filmové recenze
  • HŘBITOV. Pravdivá svědectví démonologů, kteří vystupují v hororové sérii V zajetí démonů3. srpna 2023 HŘBITOV. Pravdivá svědectví démonologů, kteří vystupují v hororové sérii V zajetí démonů Pokud jste si již dříve oblíbili hororovou sérii V zajetí démonů, tak si určitě nenechte ujít knihu Hřbitov od autorů Eda a Lorraine Warrenových, kteří desítky let bojovali se silami zla a […] Posted in Recenze knih
  • Nestyda9. června 2010 Nestyda Film Nestyda, jsem si jako velká milovnice Michala Viewegha a Jirky Macháčka rozhodně nemohla nechat ujít. A můžu Vám říct, že času stráveného v kině, jsem […] Posted in Recenze
  • Tomb Raider15. března 2018 Tomb Raider Deset minut  z filmu.  https://youtu.be/Y3awqv-grjE Posted in Videa
  • The Djinn (2021)15. května 2021 The Djinn (2021) Sám doma s duchy, aneb další nudná levná sračka, kterou kritici vyhajpovali kdo ví kam!Opravdu nevím, který horor mě letos nasral víc, ale Djinn si může podat ruce s Vigilem a Nightem, […] Posted in Krátké recenze
  • Eternals (2021)8. listopadu 2021 Eternals (2021) Marvel rozjíždí nový příběh, nové postavy a nové dobrodružství a není to vyloženě špatné, ale po Avengers mi příjde, že Marvel slábne a DC naopak sílí. ( Suicide Squad je pořád jeden z […] Posted in Krátké recenze

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95712 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72280 KB. | 28.05.2024 - 03:15:43