Kritiky.cz > Speciály > Staříci - O filmu

Staříci - O filmu

StariciObr
StariciObr
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dva býva­lí poli­tič­tí věz­ni ve sta­řec­kém věku se vydá­va­jí v obyt­ném voze napříč repub­li­kou. Jejich cílem je vypá­t­rat a zabít komu­nis­tic­ké­ho pro­ku­rá­to­ra z 50. let, kte­rý nebyl za své činy nikdy ofi­ci­ál­ně potres­tán.

Z ame­ric­ké­ho Oregonu při­lé­tá na praž­skou Ruzyň emi­grant Vlastimil Reiner (Jiří Schmitzer), váleč­ný vete­rán a býva­lý poli­tic­ký vězeň. Je mu už hod­ně přes osm­de­sát, je při­pou­ta­ný na inva­lid­ní vozík a do znač­né míry odká­za­ný na pomoc ostat­ních. Proto na něj už na letiš­ti čeká Antonín (Ladislav Mrkvička), dáv­ný kama­rád z pro­ti­ko­mu­nis­tic­ké­ho odbo­je. Záhy vyjde naje­vo, že Vlasta při­jel do Česka usku­teč­nit posled­ní misi své­ho živo­ta. Chce vypá­t­rat a zabít komu­nis­tic­ké­ho pro­ku­rá­to­ra Václava Mráze, kte­ré­ho pore­vo­luč­ní sou­dy nedo­ká­za­ly nebo nechtě­ly za jeho zlo­či­ny z 50. let potrestat. Vlastimil pře­mlu­ví Antonína, aby mu s akcí pomohl. Tonda si vypůj­čí od vnu­ka sta­rou obyt­nou dodáv­ku a upra­ví ji tak, aby se v ní mohl Vlasta pohy­bo­vat. Oba star­ci vyrá­že­jí na pro ně vel­mi obtíž­nou ces­tu za odpla­tou.

Příběh fil­mu je vol­ně inspi­ro­va­ný sku­teč­ný­mi udá­lost­mi z pře­lo­mu tisí­ci­le­tí, kdy se jed­na­osm­de­sá­ti­le­tý emi­grant a poli­tic­ký vězeň Pravomil Raichl spo­jil se svým sta­rým kama­rá­dem z kri­mi­ná­lu a s jeho pomo­cí chtěl na veřej­nos­ti demon­stra­tiv­ně zastře­lit Karla Vaše, zlo­čin­né­ho komu­nis­tic­ké­ho pro­ku­rá­to­ra z 50. let. Mstitelé si sta­no­vi­li datum na den výro­čí komu­nis­tic­ké­ho puče, ale večer před vyko­ná­ním pomsty váleč­ný hrdi­na Raichl zemřel. Ve fil­mu se však tvůr­ci roz­hod­li jeho kon­tro­verz­ní misi doo­prav­dy odstar­to­vat.

Tvůrci fil­mu Martin Dušek a Ondřej Provazník svůj pří­stup k fil­mu popi­su­jí slo­vy: „Nepřítelem našich hrdi­nů není ani tak nená­vi­dě­ný pro­ku­rá­tor, ale spíš rea­li­ta, kte­rá sto­jí mezi jejich úmys­lem ho zabít, a fak­tem, jak to v jejich věku a situ­a­ci udě­lat. Gesto odpla­ty, volá­ní po spra­ve­dl­nos­ti, kte­ré spo­leč­nost nevy­sly­še­la, vez­mou na svá bed­ra v podi­vu­hod­né závě­reč­né jízdě své­ho živo­ta dva star­ci, jimž tako­vou úlo­hu nemů­že nikdo rozum­ný přát. Namísto akč­ních hrdi­nů tu máme sta­ří­ky, kte­ří jsou mno­ho­ná­sob­ně limi­to­va­ní – svým věkem i zdra­vot­ním sta­vem.”

Film kopro­du­ko­va­la Česká tele­vi­ze. Kreativní pro­du­cent­ka tvůr­čí sku­pi­ny České tele­vi­ze v Ostravě Kateřina Ondřejková o spo­lu­prá­ci na fil­mu pro­hlá­si­la:

„Na fil­mu Staříci jsme s pro­du­cen­tem Jirkou Konečným a s dvo­jí­cí našich auto­rů a reži­sé­rů pra­co­va­li 6 let a mám vel­kou radost, že vzni­kl. Je to pří­běh o spra­ve­dl­nos­ti, morál­ce, cti a pev­nos­ti posto­jů a je vyprá­vě­ný nekom­pro­mis­ně a při­tom lid­sky.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39517 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72005 KB. | 21.02.2024 - 10:36:37