Kritiky.cz >

Konflikt kvůli odměně eskaluje na obvinění z rasismu a Mikýř vydražuje telefonát s přítelkyní

Včera byla vysí­lá­na 11. epi­zo­da pořa­du Survivor Česko & Slovensko na Voyo. Účastníci dis­ku­to­va­li o odcho­du Sebastiana, kte­rý musel sou­těž opus­tit kvů­li váž­né nemo­ci své­ho otce. Poté oba tábo­ry absol­vo­va­ly nároč­ný... Read more »

Zpráva ze včerejšího dílu Survivor Česko & Slovensko: Odchod Ornelly a rozhodnutí Ivy

Včera večer na Voyo byla odvy­sí­lá­na sed­má epi­zo­da rea­li­ty show Survivor Česko & Slovensko. Kde sle­do­vat Survivor zdar­ma? Navštivte strán­ku https://ip-tv.cz/kde-sledovat-survivor-zdarma/ Odchod Ornelly: V minu­lém díle sou­tě­že Ornella muse­la zdra­vot­ních... Read more »

Koho chcete jako vítěze Survivor 2023?

Dva kme­ny se utká­va­jí o pře­ži­tí v nej­tvrd­ší rea­li­ty show na svě­tě. Hrdinové a Rebelové musí čelit hla­du, boles­ti, výzvám a pře­kva­pe­ním. Brzy se spo­jí do jed­no­ho kme­ne, ze kte­ré­ho vzejde vítěz letoš­ní... Read more »

Skandál v Survivoru: Filip podváděl a vyhodil Pítra!

Díl z 16.3. rea­li­ty show Survivor byl plný napě­tí, emo­cí a kon­tro­ver­ze. Osmá kme­no­vá rada roz­hod­la o osu­du dal­ších dvou sou­tě­ží­cích, kte­ří muse­li bojo­vat o zůs­tá­ní v hře. Filip, kte­rý dostal nej­víc hla­sů od svých... Read more »

Jirka Hanousek ze slavné reality show Survivor odešel v slzách a s výbuchem emocí!

Jak se uká­za­lo, na odchod měl váž­ný důvod. Tajné zprá­vy totiž pro­zra­zu­jí, že Jirka se nejen schá­zel s pro­duk­cí, ale dokon­ce povo­lal své práv­ní­ky! Co se sta­lo? Podle infor­ma­cí, kte­ré... Read more »

Survivor - 2. epizoda - Gábor je BEAST

Jak už jsem zmí­nil v prv­ním díle, jsem vel­kým fanouš­kem původ­ní­ho Survivora, tak­že jsem byl vel­mi nad­še­ný, když jsem zjis­til, že se bude opět natá­čet u nás, s původ­ní licen­cí a s lid­mi, kte­ří... Read more »

Survivor - Barbora Jánová

Barbora Jánová (* 18. srp­na 1989 Benešov) je čes­ká hereč­ka, dra­ma­tur­gy­ně a pro­dukč­ní. Věnuje se diva­dlu, tele­viz­ním seri­á­lům, fil­mům a rekla­mě. Read more »

Survivor - Nikola Čechová

Nikola Čechová (* 6. pro­sin­ce 1989, Praha) ali­as Shopaholic Nicol je čes­ká you­tu­ber­ka, býva­lá mode­rá­tor­ka tele­vi­ze Óčko a TV Nova, a také blo­ger­ka zabý­va­jí­cí se módou. Společně s Milanem Peroutkou mode­ro­va­la v letech 2019–2021 pořad Snídaně s Novou. Jedná se o jed­nu z nej­lé­pe vydě­lá­va­jí­cích a nej­o­de­bí­ra­něj­ších you­tu­be­rek v Česku. V sou­tě­ži Blogerka roku 2015 vyhrá­la v kate­go­rii... Read more »

Survivor

Survivor je ame­ric­ká ver­ze mezi­ná­rod­ní tele­viz­ní rea­li­ty show Survivor, kte­rá je odvo­ze­na od švéd­ské­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu Expedice Robinson, jehož auto­rem je Charlie Parsons a kte­rý měl pre­mi­é­ru v roce 1997. Americká... Read more »

Vyšel Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy pouze pro Xbox...

Vyšel Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy pou­ze pro Xbox One a PlayStation 4. Kolekce vyda­ná v rám­ci 25. výro­čí arche­o­lož­ky Lary Croft obsa­hu­je Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20... Read more »

Square Enix 18. 3. uspořádá vlastní jarní prezentaci....

Square Enix 18. 3. uspo­řá­dá vlast­ní jar­ní pre­zen­ta­ci. Láká na odha­le­ní nové­ho Life is Strange se zce­la novým pro­ta­go­nis­tou. Ve hře je i ozná­me­ní nedáv­no unik­lé Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy. Read more »
Stránka načtena za 2,54915 s | počet dotazů: 193 | paměť: 47083 KB. | 23.06.2024 - 06:47:16