Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor - 2. epizoda - Gábor je BEAST

Survivor - 2. epizoda - Gábor je BEAST

Surv
Surv
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak už jsem zmí­nil v prv­ním díle, jsem vel­kým fanouš­kem původ­ní­ho Survivora, tak­že jsem byl vel­mi nad­še­ný, když jsem zjis­til, že se bude opět natá­čet u nás, s původ­ní licen­cí a s lid­mi, kte­ří děla­jí původ­ní pořad z USA. Tento kon­cept fun­gu­je v USA už více než 20 let a kaž­dá série je úžas­ná, ať už něco při­dá, nebo ne. Markíza a Nova si řek­ly, že kaš­lou na to, co fun­gu­je, a udě­la­jí si vlast­ní miš­maš. Nejprve k epi­zo­dě trva­jí­cí více než 2 hodi­ny: tak dlou­ho trva­jí někte­ré z posled­ních epi­zod Survivor USA ve finá­le, kde zbý­vá 6 hrá­čů (to zna­me­ná, že za ty 2 hodi­ny máme 3 sou­tě­že o imu­ni­tu, sou­těž o odmě­nu a 3 kme­no­vé rady, plus finá­le a vyhlá­še­ní vítě­ze). Každá epi­zo­da má přes 2 hodi­ny, což by samo­zřej­mě bylo v pořád­ku, kdy­by v těch­to epi­zo­dách neby­la ale­spoň hodi­na zby­teč­né­ho mate­ri­á­lu navíc. Dám vám 2 pří­kla­dy z dneš­ní čás­ti přes 30 minut dlou­hé sou­tě­že, ve kte­ré nepo­cho­pi­tel­ně zatím kaž­dý jede na 5 bodů(myslím mimo prv­ní). 3 by byly fajn a samo­zřej­mě bez napros­to zby­teč­ných roz­ho­vo­rů mezi koly a opa­ko­va­ných zábě­rů. Druhým pří­kla­dem je závěr, kde se asi 20 minut roz­ho­du­je o tom, kdo půjde do dru­hé­ho kme­ne. Úplným cílem je, aby to na kon­ci seg­men­tu ani neřek­li.


Ako som už spo­me­nul pri prvej epi­zó­de, tak som veľ­ký fan­ú­šik ori­gi­nál­ne­ho Survivora a pre­to som sa veľ­mi pote­šil, keď som zis­til, že aj u nás sa to bude zno­va natá­čať navy­še s ori­gi­nál­nou licen­ci­ou a s ľuď­mi čo robia na ori­gi­ná­le show z USA. Koncept v USA fun­gu­je už viac ako 20 rokov a kaž­dá séria je úžas­ná či už nie­čo pri­dajú ale­bo nie. A tak si Markíza a Nova pove­da­li, že kaš­li­me na to čo fun­gu­je a poď­me si robiť svoj miš­maš. Najprv epi­zó­da cez 2 hodi­ny: Toľko majú niek­to­ré posled­né čas­ti sur­vi­vo­ra USA pri finá­le kde ostá­va 6 hrá­čov (to zna­me­ná, že v tých 2 hodi­nách máme 3 súťa­že o imu­ni­tu, súťaž o odme­nu a 3 kme­ňo­vé rady plus finá­lo­vá a vyhlá­se­nie víťa­za). My dostá­va­me kaž­dú čast cez 2h čo by samozrej­me bolo v pori­a­d­ku, ak by v tých epi­zó­dach nebo­la mini­mál­ne hodi­na zby­toč­né­ho mate­ri­á­lu navy­še. Dám vám 2 prí­kla­dy z dneš­nej čas­ti cez 30 min­út trva­la súťaž v kto­rých nepo­cho­pi­teľ­ne zati­aľ kaž­dú idú do 5 bodov(myslím, že mimo tej prvej). 3 by bolo v pori­a­d­ku a samozrej­me bez totál­ne zby­toč­ných roz­ho­vo­rov med­zi kola­mi a opa­ko­va­ný­mi záber­mi. Druhý prí­klad je záver kde ďal­ších cca 20 min­út rie­šia kto pôjde do dru­hé­ho kmeňa. Totálny gól je to, že na kon­ci čas­ti to ani nepo­ve­dia.

Ešte než prejdem na pozi­tí­va a nega­tí­va tej­to čas­ti, tak mi dovoľ­te, aby som ju ozna­čil za totál­ne zby­toč­nú a kaž­dý si vie­te asi spo­čí­tať pre­čo. Naschvál som napí­sal spo­čí­tať, pre­to­že na ost­rov namies­to 11 vs 11 nast­úpi­lo 7 vs 7, to čo je za regu­lér­nosť súťa­že, keď 8 ľudí bolo o neja­ké 2 dni v suchu, tep­le a s plným žal­úd­kom opro­ti iným. Mali tie 2 dni počkať a nech sú všet­ci, lebo prá­ve pre toto dnes nemoh­la byť kme­ňo­vá rada. Dúfam, že to fakt bolo len na dnes, že sa už žia­d­na časť neskon­čí bez kme­ňo­vej rady.

No, ale poď­me na zači­a­tok epi­zó­dy a začne­me plus­mi. Musím pochvá­liť zači­a­tok, kde to konečne vyze­ra­lo ako sur­vi­vor. Mám na mys­li tie roz­ho­vo­ry. Aj keď vie­te mi niek­to vysvet­liť titul­ky v čase keď im je cel­kom dob­re rozu­mieť a v čase keď sa pri vode roz­prá­va čer­ve­ný tím a nero­zu­mi­em im sko­ro nič, tak titul­ky tam nie­sú? Nemalo by to byť nao­pak? A dru­hé pozi­tí­vum je to, že si mali vybrať kapi­tá­nov, to sa uka­zu­je ako dob­rá voľ­ba. Súťaže kla­sic­ky výbor­né, len by sa im hodi­lo menej naťa­ho­va­nia od réžie. A posled­ným pozi­tí­vom je nesku­toč­ný výkon Gábora v súťa­ži, pre­to aj ten nad­pis GÁBOR JE BEAST. Lebo toto bol výkon hod­ný Survivora.

No tu je pozi­tí­vam koniec a bohuži­aľ zase tu máme množ­stvo nega­tív­nych vecí. Zbytočné zábe­ry som už spo­me­nul, to degra­du­je túto skvelú show tak ako žia­d­na iná vec. Pochválil som voľbu kapi­tá­nov, tu sa mi nedá neza­sta­viť nad reak­ci­ou Adama, kto­rý mi uká­zal, že nemá žia­d­nu šan­cu vyhrať túto súťaž. Ak je hráč fyzic­ky sla­bý, tak doká­že svo­jou chyt­ros­ťou hru vyhrať (krás­ny prí­klad je 2-násobná víťaz­ka sur­vi­vo­ra v USA Sandra), no ak je hráč otrav­ný a má veľ­ké ego, tak sa zvy­čaj­ne nedo­ži­je zlúče­nia a to bude podľa mňa aj Adamov prí­pad.

Veľmi ma mrzí hud­ba. Prečo hud­ba? Survivor ma skvelú hud­bu a ak má niek­to ofi­ci­ál­nu licen­ciu, tak by som oča­ká­val, že ju bude vyu­ží­vať napl­no. Namiesto toho sa fakt do hud­by neve­dia tra­fiť a nese­dí mi to čo vybe­rajú. Ale zase toto je skôr moje skla­ma­nie než roz­hor­če­nie.

Súťaže som už spo­me­nul a dúfam, že nebu­de kaž­dá súťaž na 5 kôl. Fakt zby­točne naťa­hujú čas­ti a to veľa ľudí môže prestať baviť. Nie nadar­mo mimo prvej a posled­nej epi­zó­dy má Survivor USA väč­ši­nou jed­nu časť med­zi 45-60 min­úta­mi. A to v tom máme množ­stvo roz­ho­vo­rov, súťaž o imu­ni­tu a kme­ňo­vú radu, nie­ke­dy dokon­ca aj súťaž o odme­nu. Znova hovorím, pre­čo mení­me nie­čo čo je ove­re­né 22 rokov a fun­gu­je to?

Poslednou vecou je pre­ru­šo­va­nie reči Novotného, keď vysve­tľo­val tú záme­nu hrá­čov, to bolo nie­čo straš­né. Oni si to snáď pred vyda­ním ani raz nepo­zrú.

Záver: Ak ste to dočí­ta­li až sem, tak budem veľ­mi rád ak napí­še­te svo­je názo­ry na to čo som napí­sal. Pri hod­no­te­ní prvej epi­zó­dy som dal 5/10, no dnes sa to tak dob­re hod­no­tiť urči­te nedá.

Za výkon Gábora pri­dá­vam 2 body čiže cel­ko­vo 3/10.


Photo © Archiv TV Nova


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50634 s | počet dotazů: 244 | paměť: 73633 KB. | 22.05.2024 - 14:11:58