Kritiky.cz > Speciály > Survivor

Survivor

Aitutaki Beach 1
Aitutaki Beach 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Survivor je ame­ric­ká ver­ze mezi­ná­rod­ní tele­viz­ní rea­li­ty show Survivor, kte­rá je odvo­ze­na od švéd­ské­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu Expedice Robinson, jehož auto­rem je Charlie Parsons a kte­rý měl pre­mi­é­ru v roce 1997. Americká série měla pre­mi­é­ru 31. květ­na 2000 na sta­ni­ci CBS. Uvádí ji Jeff Probst, kte­rý je spo­lu s Markem Burnettem a původ­ním tvůr­cem Parsonsem také výkon­ným pro­du­cen­tem.

Televizní pořad umís­tí sku­pi­nu cizin­ců na izo­lo­va­né mís­to, kde si musí sami zajis­tit jíd­lo, oheň a pří­stře­ší. Soutěžící sou­tě­ží v úko­lech, kte­ré zahr­nu­jí tes­to­vá­ní fyzic­kých schop­nos­tí sou­tě­ží­cích, jako je běh a pla­vá­ní, nebo jejich men­tál­ních schop­nos­tí, jako jsou hádan­ky a vytr­va­lost­ní úko­ly, o odmě­ny a imu­ni­tu před vyřa­ze­ním. Soutěžící jsou postup­ně vyřa­zo­vá­ni ze hry tak, jak je vylu­ču­jí jejich kole­go­vé, dokud nezů­sta­ne pou­ze jeden, kte­rý zís­ká titul „jedi­ný pře­ži­vší“ a hlav­ní cenu 1 000 000 USD (2 000 000 USD ve Vítězích vál­ky).

Americká ver­ze byla vel­mi úspěš­ná. V tele­viz­ních sezó­nách 2000-01 až 2005-06 pat­ři­lo jejích prv­ních jede­náct sezón (sou­tě­ží) mezi deset nej­sle­do­va­něj­ších pořa­dů. Obecně je pova­žo­vá­na za líd­ra ame­ric­ké rea­li­ty show, pro­to­že byla prv­ní vyso­ce hod­no­ce­nou a výdě­leč­nou rea­li­ty show vysí­la­nou v ame­ric­ké tele­vi­zi, a je pova­žo­vá­na za jed­nu z nej­lep­ších show roku 2000 (dese­ti­le­tí). Seriál byl nomi­no­ván na 63 cen Emmy, včet­ně vítěz­ství za vyni­ka­jí­cí mix zvu­ku v roce 2001, vyni­ka­jí­cí pořad spe­ci­ál­ní tří­dy v roce 2002 a násled­ně byl čty­ři­krát nomi­no­ván na vyni­ka­jí­cí sou­těž­ní pořad rea­li­ty show, když byla tato kate­go­rie zave­de­na v roce 2003. Po zave­de­ní této ceny v roce 2008 zís­kal Probst čty­ři­krát po sobě cenu za vyni­ka­jí­cí­ho mode­rá­to­ra rea­li­ty nebo reality-soutěžního pořa­du. V roce 2007 byl seri­ál zařa­zen na seznam 100 nej­lep­ších tele­viz­ních pořa­dů všech dob, kte­rý sesta­vil časo­pis Time. V roce 2013 jej časo­pis TV Guide zařa­dil na 39. mís­to v sezna­mu „60 nej­lep­ších seri­á­lů všech dob“.

Celá 40. série seri­á­lu Survivor: Vítězové ve vál­ce měla pre­mi­é­ru 12. úno­ra 2020, v době 20. výro­čí pořa­du, a skon­či­la vysí­lá­ním 13. květ­na 2020. Výroba 41. a 42. série byla odlo­že­na kvů­li pan­de­mii COVID-19 a mís­to toho se zača­la natá­čet na jaře 2021, při­čemž 41. série měla pre­mi­é­ru 22. září 2021. Natáčení 41. série pro­bí­ha­lo opět na Mamanuca Islands na Fidži. Premiéra 42. sezó­ny se usku­teč­ní 9. břez­na 2022.

Formát

První ame­ric­ká sezó­na Survivora měla stej­ný obec­ný for­mát jako švéd­ská série. Šestnáct nebo více hrá­čů, roz­dě­le­ných mezi dva nebo více „kme­nů“, je odve­ze­no na odleh­lé izo­lo­va­né mís­to (obvykle v tro­pic­kém pod­ne­bí) a je nuce­no žít na pev­ni­ně se skrom­ný­mi záso­ba­mi po dobu 39 dní (42 v aus­tral­ském vni­t­ro­ze­mí, 26 ve 41. sezó­ně). Časté fyzic­ké a psy­chic­ké výzvy slou­ží k tomu, aby se týmy utka­ly o odmě­ny, jako je jíd­lo nebo luxus­ní zbo­ží, nebo o „imu­ni­tu“, kte­rá nutí dru­hý kmen zúčast­nit se „kme­no­vé rady“, kde musí vylou­čit jed­no­ho ze svých spo­lu­hrá­čů.

Při sig­na­li­za­ci polo­vi­ny hry se pře­ži­vší z obou kme­nů spo­jí, aby žili jako jeden a dosta­li se do „slou­če­ní“. V tom­to oka­mži­ku budou tro­seč­ní­ci sou­tě­žit mezi sebou o indi­vi­du­ál­ní imu­ni­tu; výhra imu­ni­ty zabrá­ní vylou­če­ní dané­ho hrá­če na kme­no­vé radě. Většina hrá­čů, kte­ří jsou po slou­če­ní vylou­če­ni, tvo­ří „poro­tu“. Jakmile se sku­pi­na zmen­ší na dva nebo tři lidi, koná se závě­reč­ná kme­no­vá rada, kde zbý­va­jí­cí hrá­či obha­ju­jí své zájmy před čle­ny poro­ty. Porota pak hla­su­je o tom, kte­rý hráč bude pova­žo­ván za „jedi­né­ho pře­ži­vší­ho“ a vyhra­je hlav­ní cenu pořa­du. Ve všech sezó­nách ver­ze pro Spojené stá­ty (kro­mě Survivor: Winners at War) tato cena zahr­no­va­la kro­mě titu­lu Sole Survivor také výhru ve výši 1 mili­o­nu dola­rů; v někte­rých sezó­nách (zejmé­na v dří­věj­ších) byly nabí­ze­ny dal­ší ceny v prů­bě­hu hry, napří­klad auto­mo­bil, a také ceny pro fanouš­ky udě­lo­va­né ve finá­le. Všichni sou­tě­ží­cí jsou odmě­ňo­vá­ni pod­le klouza­vé stup­ni­ce zalo­že­né na pořa­dí, v jakém byli vylou­če­ni: prv­ní vylou­če­ný hráč dostal 2 500 USD a od té doby se část­ka zvy­šu­je. V někte­rých sezó­nách, v nichž se hrá­či vra­ce­li, se tyto část­ky zvý­ši­ly: V Survivor: All-Stars byly výpla­ty od 5 000 USD, zatím­co vítě­zo­vé ve vál­ce měli mini­mál­ní výpla­tu 25 000 USD. Všem hrá­čům je za účast ve finá­lo­vém pořa­du nabí­ze­no 10 000 USD.

Americká ver­ze zaved­la řadu modi­fi­ka­cí nebo­li „zvra­tů“ v základ­ních pra­vi­dlech s cílem udr­žet hrá­če v napě­tí a zabrá­nit jim spo­lé­hat se na stra­te­gie, kte­ré uspě­ly v před­cho­zích sezó­nách. Tyto změ­ny zahr­no­va­ly výmě­nu kme­nů, sezó­ny začí­na­jí­cí s více než dvě­ma kme­ny, mož­nost krát­ko­do­bé­ho vyhoš­tě­ní hrá­če z kme­ne, neo­hlá­še­né návra­ty hrá­čů, skry­té imu­ni­ty, kte­ré mohou hrá­či pou­žít k záchra­ně sebe nebo ostat­ních na kme­no­vé radě, spe­ci­ál­ní hla­so­va­cí pra­vo­mo­ci, kte­ré lze pou­žít k ovliv­ně­ní výsled­ku na kme­no­vé radě, mož­nost návra­tu do regu­lér­ní hry po vyřa­ze­ní pro­střed­nic­tvím zvra­tů „Ostrov vykou­pe­ní“, „Hranice vyhy­nu­tí“ nebo „Kmen vyvr­žen­ců“ a od 35. sezó­ny také finá­lo­vou čtyř­ku s výzvou na roz­dě­lá­ní ohně.

Pravidla hry

-Úmyslné děle­ní výhry bude mít za násle­dek oka­mži­té vylou­če­ní ze hry.

-Vyjma pří­le­ži­tost­ných výzev, kte­ré zahr­nu­jí zápas nebo ome­ze­ný boj, bude mít jaké­ko­liv fyzic­ké nási­lí mezi hrá­či za násle­dek oka­mži­té vylou­če­ní ze hry.

-Na kme­no­vé radě hrá­či nesmě­jí hla­so­vat sami za sebe, ani nemo­hou zka­zit hla­so­va­cí líst­ky nebo odmít­nout hla­so­vat. Hráči také musí do kame­ry v hla­so­va­cí kabi­ně uká­zat, pro koho hla­so­va­li.

-Soutěžící musí dodr­žo­vat záko­ny USA i míst­ní záko­ny. Porušení kte­ré­ho­ko­li z těch­to záko­nů bude mít za násle­dek oka­mži­té vylou­če­ní ze hry.

-Běžnou skry­tou imu­ni­tu lze zahrát až po ode­vzdá­ní hla­sů, ale před jejich pře­čte­ním.

-Speciální skry­tou imu­ni­tu lze zahrát až po pře­čte­ní hla­sů.

-Skrytou imu­ni­tu nemů­že ukrást jiný hráč.

-Pokud sou­tě­ží­cí zahra­je skry­tou imu­ni­tu, hla­sy ode­vzda­né pro toho­to sou­tě­ží­cí­ho se neza­po­čí­tá­va­jí a vyřa­ze­na bude oso­ba s dal­ším nej­vět­ším počtem hla­sů.

-Soutěžící nesmí vyne­chat žád­nou kme­no­vou radu ani odmít­nout účast v sou­tě­ži o imu­ni­tu nebo odmě­nu, pokud jim hra nena­bíd­ne tuto mož­nost. Toto pra­vi­dlo moh­li poru­šit Phillip Sheppard v Survivor: Caramoan (kvů­li trau­ma­tic­ké udá­los­ti z dět­ství) a Missy Payne v Survivor: San Juan del Sur (kvů­li zra­ně­ní).

-Členové kme­ne nesmí pře­pad­nout ani navští­vit tábo­řiš­tě jiné­ho kme­ne, pokud tak neči­ní v rám­ci sou­tě­že o imu­ni­tu, sou­tě­že o odmě­nu nebo akti­vi­ty spo­je­né se slou­če­ním kme­nů s dru­hým kme­nem. Nesmí také navští­vit tábor tele­viz­ní­ho štá­bu. Z toho­to pra­vi­dla však byly uči­ně­ny výjim­ky v důsled­ku neho­dy (jak bylo vidět v Survivor: Cookovy ost­ro­vy) nebo vítěz­ství v sou­tě­ži. V Survivor: Guatemala jeden kmen záměr­ně navští­vil dru­hý, aby ho pozval k sobě do bazé­nu u jeze­ra.

Pokud se sou­tě­ží­cí váž­ně zra­ní nebo one­moc­ní, může hráč, spo­lu­sou­tě­ží­cí, mode­rá­tor nebo dokon­ce štáb, kte­rý hrá­če natá­čí, při­vo­lat na pomoc lékař­ský tým. V někte­rých pří­pa­dech může být hráč ošet­řen ve svém tábo­ře, ale lékař­ský tým může také uznat, že hráč není scho­pen dal­ší účas­ti, a pak ho z tábo­ra odvézt do zdra­vot­nic­ké­ho zaří­ze­ní a vyřa­dit ze hry. Často se hrá­či mohou sami roz­hod­nout, zda jim jejich zdra­vot­ní stav dovo­lí pokra­čo­vat.

Soutěžící, kte­ří se roz­hod­nou ukon­čit sou­těž z jaké­ho­ko­li důvo­du, kte­rý nesou­vi­sí se zdra­vot­ním sta­vem nebo jinou mimo­řád­nou udá­los­tí, mohou, ale nemu­sí být povo­lá­ni zpět do finá­lo­vé poro­ty, a to až do roz­hod­nu­tí pro­du­cen­tů, a mohou, ale nemu­sí být odvy­sí­lá­na jejich závě­reč­ná řeč, pokud jsou jejich důvo­dy dosta­teč­né. (Toto pra­vi­dlo bylo při­dá­no po skon­če­ní Survivor: Nikaragua.) Pokud se hráč roz­hod­ne skon­čit před Ostrovem vykou­pe­ní, může si pone­chat svou buf­fu, mís­to aby ji po odcho­du hodil do ohni­vé jámy (jako tomu bylo v Survivor: Blood vs. Water). Soutěžící, kte­ří jsou vylou­če­ni ze sou­tě­že kvů­li poru­še­ní pra­vi­del, se nemo­hou stát čle­ny poro­ty.

V závis­los­ti na zemi, ve kte­ré se pořad ode­hrá­vá, mohou mít sou­tě­ží­cí zaká­zá­no zabí­jet míst­ní divo­kou zvěř.Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55795 s | počet dotazů: 244 | paměť: 73722 KB. | 25.05.2024 - 18:25:06