Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Thor: Temný svět - první i přeposlední velkofilm Alana Taylora

Thor: Temný svět - první i přeposlední velkofilm Alana Taylora

odin a thor
odin a thor
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Režisérskou žid­li po Kennethu Branaghovi pře­vzal reži­sér, kte­rý reží­ro­val něko­lik epi­zod z mno­ha oce­ňo­va­né­ho seri­á­lu HBO Hra o trů­ny, Alan Taylor. Vzal si něko­lik pří­kla­dů z před­chá­ze­jí­cí­ho fil­mu a něko­lik věcí vymys­lel nově, a tak koneč­ně Asgard nejsou jenom inte­ri­é­ry, ale zaži­je­me i mno­ho exte­ri­é­rů, kte­ré nám umož­ní si bož­skou pla­ne­tu pro­hlíd­nout z více pohle­dů.

Scénáristé dru­hé­ho dílu pou­ži­li zápor­nou posta­vu Malekitha, tem­né­ho elfa, kte­rý hod­lá pomo­cí tem­né lát­ky zni­čit veš­ke­rý vesmír. Tato posta­va se obje­vi­la v komik­sech už v roce 1984 a obý­vá jeden z deví­ti svě­tů Svartalfheim. Nevím, jest­li se zrov­na pro­du­cen­tům poda­ři­lo vybrat pro posta­vu hlav­ní­ho zápo­rá­ka správ­né­ho her­ce, ale já osob­ně si mys­lím, že ne. Christopher Eccleston je znám jako jed­na z 11 rein­kar­na­cí Doktora v seri­á­lu Pán času. Jedná se o rein­kar­na­ci devá­tou, kte­rou zača­la nová éra nej­slav­něj­ší­ho brit­ské­ho seri­á­lu. Tento herec bohu­žel cha­risma nemá, a tak je hod­ně zastí­něn dal­ší­mi posta­va­mi.

Malekith ničitel.

Možná, že jsem u recen­ze u Avengers vychvá­lil moc Toma Hiddlestona v tom, že umí hrát zápor­né posta­vy, a že jsem se oprav­du bál o hlav­ní posta­vy. Bohužel je film v porov­ná­ní s prv­ním dílem více humor­ný a méně tem­ný. Loki už není zlá posta­va, pou­ze humor­ná. Více jsem se bavil u Stellana Skarsgårda, kte­rý své­ho dok­to­ra Selviga doká­zal zahrát reál­ně­ji než Tom Hiddleston. Natalie Portman je pou­ze pro krá­su a postup­ně se z ní stá­vá více křeh­ká věd­ky­ně, kte­rá potře­bu­je ochra­nu od boha. Myslím, že je občas vidět, kdy Joss Whedon doto­čil něko­lik scén, kte­ré do fil­mu zapad­nou, ale záro­veň i vyční­vá­ní svým poje­tím. Nezapomenutelné jsou dvě camea, jak obvyk­lé cameo Stana Lee, ale i Chris Evans dopl­nil svůj díl o nej­zá­bav­něj­ší část fil­mu.

Je také dob­ře, že Alan Taylor natá­čí více v reá­lech. Ilandská pus­ti­na byla veli­ce vhod­ně zvo­le­na pro Svartalfheim, kde je vše šedi­vé v pra­chu. Britský Londýn je též dob­ře zvo­len, i když nechá­pu scé­náris­tic­ké nápa­dy, pro­to­že hlav­ní finál­ní boj se ode­hrá­vá v Greenwichi, kde je sice nul­tý poled­ník, ale veš­ke­ré země­pis­né roz­dě­le­ní a šíř­ku a dél­ku (Zeměpisné sou­řad­ni­ce – WGS 84) je vytvo­ře­no v moder­ní době, a tak je vůbec nemoh­li znát před 5000 lety. Spíše bych rad­ši, kdy­by se finá­le ode­hrá­va­lo tře­ba v Egyptě (budo­vy sta­ré mno­ho tisí­ce let), nebo ze seve­ru Evropy (odkud pochá­zí námět na komiks).

Je mož­ná zby­teč­né, že se uvá­dí film i ve 3D, bohu­žel jsem se svý­mi brý­le­mi nevi­děl žád­ný 3D efekt, a tak to pova­žu­ji za vel­mi vyho­ze­né pení­ze. Bohužel díky 3D tech­no­lo­gii je i mno­ho scén tma­vých, ale naštěs­tí ne jako u čtvr­tých Pirátů z Karibiku až tak tma­vých, aby neby­lo vidět sko­ro nic.

Hodně mrzí, že i Marvel jako pro­du­cent nese­hnal lep­ší skla­da­te­le, kte­ří by doká­za­li fil­mu dát něko­lik snad­no zapa­ma­to­va­tel­ných témat, kte­ré by si člo­věk brou­kal po fil­mu. Veškerá hud­ba je oprav­du tak těž­ko zapa­ma­to­va­tel­ná, sko­ro rutin­ní, a tak dou­fám, že pro nej­lep­ší fil­my, kte­ré pro­du­cen­ti sli­bu­jí, najdou vhod­něj­ší skla­da­te­le. Když si tak vzpo­me­nu, koho bych já osob­ně chtěl za skla­da­te­le, tak bych asi nechal Marca Beltramiho nebo Dannyho Elfmana. Hans Zimmer by se urči­tě neho­dil, pro­to­že je dvor­ní skla­da­tel u kon­ku­renč­ní­ho DC Comics, a můj sen John Williams si peč­li­vě vybí­rá pro­jek­ty a posled­ní dobou sklá­dá pou­ze pro své dvor­ní reži­sé­ry (J.J. Abrams bude výjim­kou).

Odin a Thor.

Ohledně dabin­gu, až na výjim­ky se mi dabing líbil. Na začát­ku bohu­žel zvu­kař zapo­mněl asi na něko­lik drob­nos­tí, a tak jeden hlas z fil­mu vyční­vá. Převážná vět­ši­na čes­kých dabin­go­vých her­ců splý­vá se svý­mi ame­ric­ký­mi pro­tějš­ky. Až na nově zvo­le­né­ho Petra Pelzera pro Anthonyho Hopkinse. Oproti Jiřímu Plachému, kte­rý mlu­vil Odina v prv­ním díle, je ten­to hlas více „nemoc­ný“ a méně démo­nic­ký, je tedy více zvý­raz­ně­no, že Odin už je na kon­ci svých sil a že je nut­né, aby pře­dal svo­ji vlá­du svým potom­kům.


Podívejte se na hodnocení Thor: Temný svět na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • "Thor: Láska jako hrom": vzácný Marvel misfire nikdy zasáhne jeho krok10. července 2022 "Thor: Láska jako hrom": vzácný Marvel misfire nikdy zasáhne jeho krok Marvelovský bůh hromu se vyrovnává s láskou a ztrátou a zároveň je vystaven výzvě ze strany božího zabijáka ve filmu Thor: Láska jako hrom, čtvrtém dílu filmového světa Marvelu a druhém […] Posted in Filmové recenze
  • Thor: Láska jako hrom (Thor: Love and Thunder) – Recenze – 40%10. července 2022 Thor: Láska jako hrom (Thor: Love and Thunder) – Recenze – 40% Severský bůh hromu Thor se jako první ze superhrdinské skupiny Avengers dočkal svého čtvrtého filmu. Zatímco první Thor svým stylem a díky režii Kennetha Branagha připomínal dramatické […] Posted in Filmové recenze
  • Thor: Láska jako hrom - 60 %8. července 2022 Thor: Láska jako hrom - 60 % Tak už máme čtvrtý díl Thora. A znovu je u toho  Taika Waititi. A znovu se jedná o svéráznou komedii. Jak je u sequelu jisté, tak se očekává, že se po předchozím dílu vrhne Thor do další […] Posted in Filmové recenze
  • Thor: Ragnarok - 65 %24. října 2017 Thor: Ragnarok - 65 % Tak je Thor trilogie, příběh se nám uzavřel a poslední část dokončila příběh samotného Thora, Lokiho a samotého Odina. Filmová trilogie z Asgardu nemá bohužel, na rozdíl od Ironmana a […] Posted in Filmové recenze
  • Avengers: Age of Ultron - Trailer 35. března 2015 Avengers: Age of Ultron - Trailer 3 Screeny z 3. traileru. Trailer na Avengers: Age of Ultron Posted in Články
  • Avengers - 90 %6. května 2012 Avengers - 90 % Tak jako každý rok, tak do kin jde film od společnosti Marvel. Ano ten Marvel, který jse původně komixovým nakladatelstvím, ano ten správný Marvel. Od dob Hulka se hodně změnilo. Původně […] Posted in Filmové recenze
  • Sněhurka a lovec11. ledna 2022 Sněhurka a lovec Sněhurka a lovec byl poměrně očekávaný a hlavně hodně marketingově prosazovaný snímek s mladými nadějnými herci v čele. Výsledek? Posuďte sami. Kristen Stewart je hvězdičkou, která začíná […] Posted in Retro filmové recenze
  • Avengers: Age of Ultron - 70 %27. dubna 2015 Avengers: Age of Ultron - 70 % Když si tak sedím na novinářské projekci Avengers 2 (ve společnosti F.F. a A.P.), tak si říkám, bude to lepší nebo horší než první díl, kdy se slavný tým hrdinů, IT všeuměla, boha, 120. […] Posted in Filmové recenze
  • Avengers 2 - první dojem27. dubna 2015 Avengers 2 - první dojem Avengers 2 je filmem, který je moderní akční, má příběh, nemá moc velkou myšlenku. Lidé budou určitě na film chodit, když se už natočilo hodně filmů před ním. Je to ale poslední??? […] Posted in Filmové premiéry
  • Avengers - POPIS POSTAV28. března 2012 Avengers - POPIS POSTAV CAPTAIN AMERICA / Steve Rogers Poté, co byl v rámci přísně tajného vojenského programu slaboch Steve Rogers (Chris Evans) proměněn v mocného a hrdinného supervojáka, z něj jeho […] Posted in Články
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84999 s | počet dotazů: 260 | paměť: 73478 KB. | 19.05.2024 - 19:07:38