Kritiky.cz > Profily osob > Robert Downey, Jr.

Robert Downey, Jr.

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Robert John Downey juni­or (* 4. dub­na 1965 Greenwich Village, New York, USA) je ame­ric­ký herec a zpě­vák.

Rodina
Otec: Robert Downey sr. - fil­mo­vý reži­sér
Matka: Elsie Ford - hereč­ka
Sestra: Allyson Downey - hereč­ka
Manželka: Susan Downey (Levin) - ame­ric­ká pro­du­cent­ka
Ex-manželka: Deborah Falconer - zpě­vač­ka
Syn: Indio Downey

Biografie

Narodil se 4. dub­na 1965 v Greenwich Village, New York, USA hereč­ce Elsie Fordové a nezá­vis­lé­mu fil­ma­ři Robertu Downeymu. Celá rodi­na se díky otco­vě prá­ci vel­mi čas­to stě­ho­va­la. Po roz­vo­du rodi­čů však Robert zůstal se svým otcem v New Yorku. Na čas odjel stu­do­vat do Londýna kla­sic­ký balet. Právě tam zača­ly jeho oprav­do­vé pro­blémy s alko­ho­lem a dro­ga­mi. Z hod­né­ho a bez­pro­blé­mo­vé­ho klu­ka se změ­nil v potí­žis­tu, kte­ré­ho po třech měsí­cích muse­li ze ško­ly vyho­dit. Vrátil se tedy domů do Ameriky a vydal se na ško­lu v Santa Monice, kde však vydr­žel pou­hý rok, než ho opět vylou­či­li.

Nastala neleh­ká doba, kdy si vydě­lá­val pra­cí v restau­ra­ci a pro­dá­vá­ním bot, ale otco­vi se ho brzy zže­le­lo a sehnal pro své­ho syna agen­ta. Při natá­če­ní jed­no­ho ze svých fil­mů se setkal s hereč­kou Sarah Jessica Parker. Po dvou týden­ní zná­mos­ti spo­lu zača­li byd­let. Herečka dodnes vzpo­mí­ná na svou prv­ní vel­kou lás­ku, kte­rá však doká­za­la být i vel­mi nepří­jem­ná, když měl Robert špat­ný den. Nakonec se po sed­mi letech roze­šli.

V roce 1992 se po šes­ti týd­nech zná­mos­ti ože­nil se zpě­vač­kou a model­kou Deborah Falconer. O rok poz­dě­ji se jim naro­dil syn Indio, ale už teh­dy Deborah tuši­la, že vztah nevy­dr­ží. Záhy na to se od Roberta popr­vé odstě­ho­va­la. Bylo to krát­ce po jeho zatče­ní, kdy ho poli­cie chy­ti­la zfe­to­va­né­ho a jedou­cí­ho nepři­mě­ře­nou rych­los­tí. Noviny tak byly rázem plné skan­dál­ních pro­hlá­še­ní a foto­gra­fií ze zatče­ní, což mla­dá man­žel­ka těž­ko sná­še­la.

Následovalo obdo­bí čtyř let, kdy se Deborah ke své­mu man­že­lo­vi vra­ce­la a zase od něj odchá­ze­la, pod­le toho, v jakém sta­vu prá­vě byl a jest­li ho momen­tál­ně opět neza­vře­li. Sám si uvě­do­mo­val, že všech­no není v pořád­ku a něko­li­krát se poku­sil pod­stou­pit léčbu na odvy­ka­cích kli­ni­kách, ale vždyc­ky po něko­li­ka dnech ute­kl.

Život se mu začal postup­ně zce­la roz­pa­dat a v roce 1996 požá­da­la Deborah defi­ni­tiv­ně o roz­vod. V té době začal při­chá­zet i o fil­mo­vé nabíd­ky, přá­te­lé se k němu zača­li obra­cet zády a vrcho­lem byl rok 1999, kdy ho san­fran­ciský soud­ce poslal do věze­ní na 14 měsí­ců. Za sluš­né cho­vá­ní sice po šes­ti měsí­cích dostal pro­puš­ťák na pod­mín­ku, ovšem do dru­hé­ho dne byl zpát­ky ve stej­ném sta­vu jako prv­ně a k původ­ní­mu tres­tu si při­če­tl ješ­tě dal­ší měsíc za nedo­dr­že­ní pod­mín­ky.

Robert se dostal do bez­na­děj­né situ­a­ce, jak sám zpět­ně vzpo­mí­ná. Najednou uvě­řil, že není ces­ty ven a topil se stá­le doko­la v pro­blé­mech. Po dese­ti letech na dro­gách měl pocit, že sám se z toho nedo­sta­ne. V té době natá­čel film Gothika a víc než fil­mo­vý úspěch to pro něj zna­me­na­lo zce­la nový začá­tek. Producentka fil­mu, Susan Levin, před­sta­vo­va­la pro Roberta nový smy­sl živo­ta a roz­hod­la se mu podat pomoc­nou ruku. V srpnu 2005 se vza­li.

Jeho život se obrá­til zpět na lep­ší kolej. Začal zno­vu točit kva­lit­ní fil­my, stý­ká se opět se svým dospí­va­jí­cím synem a dokon­ce s man­žel­kou uva­žu­jí o zalo­že­ní rodi­ny.

Herecká kari­é­ra

První film, ve kte­rém si zahrál, byl sní­mek jeho otce s názvem Libra (Pound) z roku 1970. Následovala celá řada více či méně výraz­ných fil­mo­vých rolí.

Velká herec­ká šan­ce při­šla v roce 1992 s fil­mem Chaplin, kde ztvár­nil hlav­ní a titul­ní posta­vu samot­né­ho Charlieho Chaplina a vyslou­žil si tak nomi­na­ci na Oscara.

Další roky účin­ko­val spíš v béč­ko­vých fil­mech a rodin­ných kome­di­ích, kte­ré pří­liš neza­u­ja­ly a hlav­ně kte­ré jej pou­ze udr­žo­va­ly v pově­do­mí, mnoh­dy však méně než bul­vár­ní plát­ky, kte­ré byly plné jeho pro­blé­mů s dro­ga­mi.

Za roli práv­ní­ka Larryho Paula v seri­á­lu Ally McBeal zís­kal Zlatý Glóbus, ale přes­to ho od sním­ku vyho­di­li kvů­li dal­ší­mu zatče­ní.

Zlom při­šel s natá­če­ním fil­mu Gothika v roce 2002, kde poznal svou nyněj­ší ženu. Od té doby zís­ká­val stá­le lep­ší a lep­ší role a mohl tak ješ­tě více okouz­lit svým nespor­ným herec­kým nadá­ním. I když se vět­ši­nou jed­na­lo o nezá­vis­lé sním­ky, jed­na­lo se pře­váž­ně o kva­lit­ní podí­va­nou.

Definitivním prů­lo­mem by se dal nazvat komik­so­vý film Iron Man, kte­rý prá­vě díky němu skli­dil nebý­va­lý úspěch. Na dal­ších mini­mál­ně pět let má plno prá­ce s dal­ší­mi sním­ky dru­hý díl Iron Mana nebo živo­to­pis­ný sní­mek o Hughu Heffnerovi.

V roce 2010 obdr­žel Zlatý gló­bus v kate­go­rii Nejlepší herec v muzi­ká­lu nebo kome­dii za roli ve fil­mu Sherlock Holmes.

Hudba

  • v roce 2004 vydal své debu­to­vé album s názvem The Futurist, kde před­ve­dl, že zpí­vat oprav­du umí. Sám se dopro­vo­dil na kla­vír a nahrál i pasá­že saxo­fo­nu.
  • Podílel se na soun­d­trac­ku k seri­á­lu Ally McBeal - For Once In My Life, kde nazpí­val svou vlast­ní sklad­bu Snakes a duet s Vondou Shepard Chances Are. Na vánoč­ním A Very Ally Christmas najde­te jeho jmé­no u skla­deb River a White Christmas, opět duet se Shepard.
  • Jeho vlast­ní pís­nič­ka Broken, kte­rá je sou­čás­tí alba The Futurist, pat­ří i na soun­d­track k fil­mu Kiss Kiss Bang Bang.
  • V roce 1992 nazpí­val sin­gl Smile, sou­část soun­d­trac­ku k fil­mu Chaplin.
  • Jako jed­na z mno­ha svě­to­vých celebrit se podí­lel na dob­ro­čin­ném nazpí­vá­ní hitu Tears in Heaven na pod­po­ru dětí posti­že­ných tsuna­mi.

Detaily o člán­ku Robert Downey, Jr.
Jméno člán­ku: Robert Downey, Jr.
Autor: Přispěvatelé Wikipedie
Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die.
Datum posled­ní úpra­vy: 19. 02. 2012, 16:02 UTC
Datum pře­vze­tí: 24. 02. 2012, 12:12 UTC
Trvalý odkaz: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Downey,_Jr.&oldid=8157297
Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky
Identifikace ver­ze strán­ky: 8157297


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,20196 s | počet dotazů: 267 | paměť: 73095 KB. | 19.04.2024 - 17:32:22