Kritiky.cz > Recenze knih > Tři dny, dvě ženy, jedna opice a smysl života-strhující vyprávění o síle myšlenek

Tři dny, dvě ženy, jedna opice a smysl života-strhující vyprávění o síle myšlenek

tri dny dve zeny jedna opice a smysl zivota 9788076701090 3
tri dny dve zeny jedna opice a smysl zivota 9788076701090 3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přemýšlíte nad svým živo­tem? Chcete se dozvě­dět více o tom, jak fun­gu­je náš mozek? Právě vám je urče­na kni­ha s názvem Tři dny, dvě ženy, jed­na opi­ce a smy­sl živo­ta, jejíž autor­kou je  Karolien Notebaertová, vyda­lo ji Nakladatelství Kazda v Brně. 

Čekají vás tři dny, kte­ré Marii roz­hod­ně změ­ni­ly život. Její mat­ka ji vysvět­lu­je, jak fun­gu­je mozek, jak se umět roz­hod­nout, co naše myš­len­ky. Třídenní puto­vá­ní sedm­nác­ti­le­té Marie a její mat­ky neu­ro­věd­ky­ně, maleb­ným kra­jem Irska- v Dublinu, růz­né myš­len­ko­vé pro­ce­sy, kte­ré se Marii rodí její hla­vě. Co jsme, kam smě­řu­je­me, co naše budouc­nost, kým se vlast­ně sta­ne­me, uvě­do­mě­ní si, co nás baví, co nás napl­ňu­je, čím nechce­me být, co jsme, co chce­me? To jsou otáz­ky, kte­ré si Marie kla­de. Obě ženy se vlast­ně pozná­va­jí navzá­jem, pro­chá­zí lidu­prázd­né stez­ky, vidí krás­né sce­ne­rie, sly­ší zur­čet říč­ku Avonberg, to ticho, to pří­jem­né puto­vá­ní v nich vyvo­lá­vá růz­né poci­ty. Kniha je roz­dě­le­na na tři kapi­to­ly, tři dny, kte­ré obě ženy putu­jí. 1.den - O tom, jak myš­len­ky utvá­ře­jí budouc­nost, 2.den- O tom, jak pocho­pit, kdo  sku­teč­ně jsem, 3.den- O tom, jak vyu­žít svůj poten­ci­ál, aby ses sta­la tou nej­lep­ší ver­zí sebe.

Mějme na pamě­ti, že člo­věk potře­bu­je mít men­tál­ní bate­rii plně nabi­tou, aby si ucho­val psy­chic­kou rov­no­váhu a byl scho­pen podá­vat výkon. Naše život­ní nala­dě­ní má obrov­ský vliv na náš cel­ko­vý výkon. Pokud se cítí­me, jak se říká „vyšťa­ve­ní“, nic s námi nebu­de a žád­ný výkon nemů­že­me podat.

Ve vyprá­vě­ní vás čeka­jí zážit­ky z výcho­vy dvou dětí jed­né mat­ky Juliet, samo­ži­vi­tel­ky, neu­ro­věd­ky­ně. Někdy úsměv­né, někdy smut­né, mož­ná i tragi­ko­mic­ké. Dozvíte se o medi­ta­ci, jak si k najít ces­tu, jak se ji nau­čit vní­mat, aby nám byla pro­spěš­ná a nejen to. Každý v té kni­ze najde to své, pro svůj život.

„Věřím tomu, že člo­věk je už od začát­ku své ces­ty živo­tem úpl­ný, ale ne doko­na­lý. Proto se neu­stá­le vyví­jí a mění.“

V naší mys­li sly­ší­me hlas, kte­rý k nám neu­stá­le pro­mlou­vá. S mámou mu říká­me opi­ce. Tato opi­ce vytvá­ří naše myš­len­ky o nás samot­ných, o dru­hých lidech, o naší minu­los­ti a budouc­nos­ti.

Knihu jsem si k recen­zi nevy­bra­la náho­dou. Doporučila mně ji paní Marie Palenčárová z Nakladatelství Kazda. Tímto ji moc děku­ji za dopo­ru­če­ní i poskyt­nu­tí recenz­ní­ho výtis­ku. Kniha spl­ni­la moje oče­ká­vá­ní a dopo­ru­čím ji všem, bez roz­dí­lu věku i pohla­ví, pro­to­že by si ji měli pře­číst úpl­ně všich­ni. Líbí se mně její malin­ka­tý for­mát, ale i drob­né ilu­stra­ce, kte­ré jsou sou­čás­tí kni­hy a děla­jí pub­li­ka­ci ješ­tě hez­čí. Jsou milé, inspi­ra­tiv­ní.

„Určité zážit­ky mohou vyvo­lat tak sil­né emo­ce, že je mož­né změ­nit návyk ze dne na den. Tato emo­ci­o­nál­ní při­pra­ve­nost je napros­to zásad­ní, pro­to­že nako­nec jsou to pře­de­vším poci­ty, kte­ré nám udá­va­jí směr, moti­vu­jí nás a dáva­jí nám ener­gii ke změ­ně.

Čtení bylo napros­to báječ­né. Užila jsem si ho od začát­ku, až do kon­ce. Kdybych moh­la, kni­hu bych pře­čet­la za jeden den. Velmi pouč­ná, milá, inspi­ra­tiv­ní, ces­ta k našim myš­len­kám. Hodně se mně líbi­ly myš­len­ko­vé pocho­dy mla­dé dív­ky, kte­rá vstře­bá­va­la infor­ma­ce od své vel­mi vzdě­la­né ženy, věd­ky­ně. Nádherný byl i jejich kama­rád­ský vztah, kte­rý na vás při čte­ní bude pří­mo dýchat. Tři dny, dvě ženy vás budou pro­vá­zet zají­ma­vý­mi myš­len­ka­mi, kte­ré vás urči­tě donu­tí pře­mýš­let, v mno­ha z nich se vlast­ně najde­te, že to máte úpl­ně stej­ně. Autorka je vel­mi uzná­va­ná odbor­ni­ce na osob­ní roz­voj a má dok­to­rát z neu­ro­vě­dy. Jelikož jsem stu­do­va­la na lékař­ské fakul­tě, fyzi­o­lo­gie byla mým vel­mi oblí­be­ným před­mě­tem. V této pří­ruč­ce jsem pří­mo vyhle­dá­va­la vše, co se týka­lo naše­ho lim­bic­ké­ho sys­té­mu. Tato oblast mě vel­mi fas­ci­nu­je. Pojďte se zamys­let, popře­mýš­let, užít si krás­nou pří­ro­du Irska, mož­ná se i zasmát, vše v jed­né inspi­ra­tiv­ní kni­ze.

Publikace je roz­dě­le­na na tři dny ces­ty mat­ky a dce­ry. Je dopl­ně­ná nád­her­ný­mi ilu­stra­ce­mi i men­ší­mi kresba­mi, kte­ré dotvá­ří celý vzhled kníž­ky. Malý for­mát se mně líbí. Tyto pří­ruč­ky o myš­len­ko­vých, živo­tě i růz­ných cestách, by ten­to malý for­mát měly roz­hod­ně mít.

Ukázka z kni­hy:

„Mozek při­pra­vu­je tělo na boj nebo útěk tím, že se zvy­šu­je tep, zpo­ma­lu­je trá­ve­ní a zvy­šu­je pro­duk­ci potu. Tímto způ­so­bem šet­ří­me ener­gii: odtok krve z trá­ve­ní je pře­smě­ro­ván do sva­lů a díky nad­by­teč­né­mu potu je naše pokož­ka pruž­něj­ší, tak­že je méně náchyl­ná ke zra­ně­ní. Důležité je také to, že ruce jsou vlh­ké, což zabra­ňu­je pře­hřá­tí těla. Obvykle se nám roz­ší­ří zor­ni­ce, což vede k tune­lo­vé­mu vidě­ní, kte­ré nám umož­ňu­je sou­stře­dit se na nebez­pe­čí před námi. Jak vidíš, všech­ny tyto fyzic­ké změ­ny jsou důle­ži­té pro sku­teč­ný boj nebo běh. Umožnily, bychom my lidé doká­za­li pře­žít až dodnes.“

Marie při naslou­chá­ní mému výkla­du při­ky­vo­va­la, aby dala naje­vo, že rozu­mí. „Ale proč se mi tyhle fyzic­ké změ­ny děly před závo­dem?“ zepta­la se udi­ve­ně.

„To pře­ce neby­la nebez­peč­ná situ­a­ce.“

Několik slov u autor­ce:

Karolien Notebaertová  je zná­má odbor­ni­ce na lea­der­ship a osob­ní roz­voj, řeč­ni­ce TEDxTalk a Creator a autor­ka něko­li­ka best­selle­rů. Má dok­to­rát z neu­ro­vě­dy a svou vášeň pro výzkum moz­ku pro­mí­tá do popu­la­ri­za­ce neu­ro­vě­dy for­mou před­ná­šek a psa­ní knih. Založila Science and Leadership Academy, kte­rá se zamě­řu­je na vyu­ži­tí vědy v lea­der­shi­pu. Pořádá také kur­zy na Insight Timer – nej­vět­ší bez­plat­né medi­tač­ní apli­ka­ci na svě­tě s při­bliž­ně 18 mili­o­ny uži­va­te­lů. Vyučuje na Goethe Business School ve Frankfurtu nad Mohanem, kde za svou prá­ci zís­ka­la již něko­lik oce­ně­ní. Je váš­ni­vou horo­lez­ky­ní, turist­kou a běž­ky­ní a ráda trá­ví čas v pří­ro­dě.

Autor: Karolien Notebaertová

Žánr: nauč­ná lite­ra­tu­ra, roz­voj osob­nos­ti

Přeložil: Martin Richter

Ilustrace: Karolien Notebaertová

Kresby: Sofie Verhoeve

Počet stran: 144

Vydáno: 2023, Nakladatelství KAZDA, Brno

Vazba: měk­ká vaz­ba s klo­pa­mi

ISBN 978-80-7670-109-0

Knihu může­te kou­pit zde

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jedno italské léto- příběh o lásce, vztahu matky a dcery i nádherném italském městečku Positan22. července 2023 Jedno italské léto- příběh o lásce, vztahu matky a dcery i nádherném italském městečku Positan Hledáte nezapomenutelný příběh na vaši dovolenou? Máte rádi sny, které se postupem času splní? Tak právě vám je určena novinka Jedno italské léto, jehož autorkou je Rebecca Serleová, […] Posted in Recenze knih
  • Den, kdy jsem zmizela8. května 2023 Den, kdy jsem zmizela Den, kdy jsem zmizela od spisovatelky Brandi Reeds je ďábelsky skvělý thriller, který vás doslova chytne a nepustí, dokud neobjevíte, kdo je skutečný vrah. Hlavní hrdinkou je Hooly […] Posted in Recenze knih
  • Dcery dvouhlavého draka. Příběh "ženy pro útěchu"29. listopadu 2022 Dcery dvouhlavého draka. Příběh "ženy pro útěchu" Pokud chcete poodkrýt roušku nejen tajemství "žen pro útěchu", ale i jednoho velkého dědictví, jež přesahuje i ty nejdivočejší představy, tak si určitě nenechte ujít knihu se silným […] Posted in Recenze knih
  • Italské léto - román o šanci na nový začátek3. srpna 2022 Italské léto - román o šanci na nový začátek Milujete Itálii? Chcete zažít nádherný příběh třech žen o životě, o hledání smyslu života a nejen to? Nezapomeňte přibalit do svého cestovního kufru tuto nádhernou knihu. Věřte, že […] Posted in Recenze knih
  • Nejsem jako džbán - za svoje „ne" tvrdě zaplatila14. července 2022 Nejsem jako džbán - za svoje „ne" tvrdě zaplatila Máte rádi romány z dob minulých? Chcete si přečíst zajímavou retrospektivu o poutu otce a dcery, matky a dcery? Tak právě vám je určena tato novinka, kterou vydala Euromedia v […] Posted in Recenze knih
  • NEMUSÍŠ!23. srpna 2021 NEMUSÍŠ! Kniha Nemusíš od autorky Dagmar Digmy Čechové je určena pro všechny ženy jakéhokoliv věku, které by si konečně měly uvědomit, že ve svém životě, pokud něco skutečně nechtějí, tak opravdu […] Posted in Recenze knih
  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
  • Astrid Lindgrenová-život má plný dětství, ale štěstí v lásce musí hledat1. dubna 2024 Astrid Lindgrenová-život má plný dětství, ale štěstí v lásce musí hledat Kdo by nemiloval rezavou holku s copánky, Děti z Bullerbynu nebo Karkulína na střeše? Astrid Lindgrenová je autorkou mnoha knih pro děti. Do rukou se mně dostává její životopis, který jsem […] Posted in Recenze knih
  • Královna, Na cestě k trůnu29. března 2024 Královna, Na cestě k trůnu Máte rádi romány o velmi významných ženách? Chcete se dozvědět, jak žila a vládla Alžběta II.? Do rukou se mně dostává nádherná biografie, která je plná zajímavostí o životě významné […] Posted in Recenze knih
  • Když zmizela24. března 2024 Když zmizela V knize "Když zmizela" od norské autorky Alex Dahl se můžete těšit na famózní glam-noir thriller vyprávějící o všech nástrahách módního průmyslu a svůdnosti moci, o silném poutu mezi […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,27102 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72130 KB. | 23.04.2024 - 13:55:22