Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > To můj Láďa...- První filmová role Evy Holubové

To můj Láďa...- První filmová role Evy Holubové

TomujLada
TomujLada
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vnitřní život kaž­dé ženy je bohat­ší, než by se moh­lo zdát. Některé ženy během fád­ní­ho náku­pu zvlád­nout zažít roman­tic­ké zami­lo­vá­ní, prv­ní ran­de, pro­žít svat­bu se vše­mi drob­ný­mi detai­ly a poro­dit děti. A to klid­ně s mužem, kte­ré­ho vidě­ly popr­vé v živo­tě. Ale to prav­dě­po­dob­ně jen pro­to, pro­to­že doma nema­jí toho nej­ú­žas­něj­ší­ho a nej­do­ko­na­lej­ší­ho... Láďu!

Tomáš Vorel pat­ří mezi nej­vý­raz­něj­ší čes­ké fil­ma­ře. Tvůrce fil­mů jako Kouř, Cesta z měs­ta, Skřítek nebo Gympl má vel­mi spe­ci­fic­ký ruko­pis, kte­rý do vel­ké míry pra­me­ní z jeho počát­ků v diva­dle Sklep. Často do svých fil­mů obsa­hu­je her­ce prá­vě z diva­dla Sklep a vět­ši­na jeho fil­mů sází na komic­ké a někdy i vylo­že­ně gro­tesk­ní pasá­že.

V roce 1981 Vorel po po krát­ko­me­tráž­ních sním­cích Zákon samu­ra­jů a Rychlé šípy zaklá­da­jí klub nato­čil svůj tře­tí krát­ký film s názvem To můj Láďa. Zde se v hlav­ní roli obje­vi­la Eva Holubová z diva­dla Sklep, kte­rá se tak dočka­la vůbec prv­ní fil­mo­vé role a Vorel spo­leč­ně se svo­jí diva­del­ní kole­gy­ní a kame­ra­ma­nem Luďkem Sejkorou nato­čil ten­to 10-minutový krát­ký film, při­čemž se ovšem Vorlovi poda­ří i během pou­hých 10 minut napros­to bra­vur­ně vypoin­to­vat ten­to krát­ký sní­mek.

Eva Holubová zde ztvár­ňu­je ženu, kte­rá srov­ná­vá své­ho milo­va­né­ho Láďu se vše­mi ostat­ní­mi muži, kte­ré kolem sebe vidí. Každou sla­bost jed­not­li­vé­ho muže shr­nu­je žena v podá­ní Holubové tak, že je její Láďa jed­no­du­še doko­na­lý a žád­ný muž kolem se mu nevy­rov­ná. Postava Holubové je zde vykres­le­na čis­tě a jed­no­du­še jako žena, pro kte­rou její Láďa zna­me­ná všech­no. Háček je ovšem v tom, že její Láďa mož­ná zase tak doko­na­lý není a ona si to dost sama dob­ře uvě­do­mu­je. Raději se ale sama vra­cí ve svých myš­len­kách do časů, kdy ješ­tě vše bylo na prv­ní pohled ide­ál­ní. A ve finá­le se vlast­ně hlav­ní hrdin­ce není čemu divit.

Vorlův krát­ký film na prv­ní pohled půso­bí jako krát­ký film, kte­rý je posklá­dán z něko­li­ka gro­tesk­ních scén. K tomu ostat­ně sva­dí hud­ba, kte­rá pomá­há k navo­ze­ní kome­di­ál­ní atmo­sfé­ry. Následně dochá­zí k pro­chá­ze­ní hlav­ní hrdin­ky uli­ce­mi, při­čemž Holubová je výteč­ná jak v podá­ní vnitř­ní­ho hla­su hlav­ní hrdin­ky, tak též ve své mimi­ce. Holubové se její­mi mimic­ký­mi výra­zy napros­to skvě­le daří držet kon­trast s jejím vnitř­ním hla­sem a doka­zu­je, že je na roli této tak tro­chu naiv­ní ženy napros­to ide­ál­ní.

Nikdo není doko­na­lý a je to prav­da. Přesto se hlav­ní hrdin­ka sna­ží sama sobě nalhat, že její Láďa doko­na­lý je, což jen pod­tr­hu­je, že mno­ho lidí pře­ci jen své­ho milo­va­né­ho člo­vě­ka pova­žu­je za doko­na­lé­ho, i přes­to, že tomu tak zce­la urči­tě není. Mezi moti­vy Vorelova kraťa­su tak pat­ří lid­ská nai­vi­ta i zasle­pe­nost v lás­ce, kte­ré Vorel sice pořád pro­dá­vá ve vel­mi odleh­če­né atmo­sfé­ře, prá­vě závě­reč­ný moment ale doká­že, že Vorlovi nedě­lá pro­blém při­jít na celé téma toho­to krát­ké­ho fil­mu i s tro­chou váž­nou tvá­ří.

Pěkný vizu­ál, bra­vur­ní střih a hud­ba, kte­rá hra­je pořád doko­la a přes­to neo­mr­zí dělá z To můj Láďa... nejen krát­ký film s hlub­ší myš­len­kou, ale cel­ko­vě též pove­de­nou vizu­ál­ní strán­kou. Vorel zde doka­zu­je, že umí balan­co­vat mezi humor­nou a váž­něj­ší strán­kou a pře­de­vším jeho spe­ci­fic­ký styl, kte­rý pra­me­ní prá­vě pře­de­vším ze sáz­ky na gro­tesk­ní momen­ty je něco, co dělá Vorela i v jeho poz­děj­ší kari­é­ře tolik spe­ci­fic­kým......

Celý film k vidě­ní zde:

Verdikt: 4 z 5


Foto: CS FILM


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Mazaný Filip14. června 2022 Mazaný Filip Václav Marhoul převlékl parodii na gangsterky Mazaný Filip z divadelního do filmového roucha. V podstatě se dá říct, že vzal z převážné části hru a jen ji trochu upravil. I na tom se ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Cesta domů – Recenze – 40 %11. září 2021 Cesta domů – Recenze – 40 % Filmem Cesta domů uzavírá režisér, scenárista a kameraman Tomáš Vorel trilogii započatou snímkem z roku 2000 Cesta z města. Tato úspěšná komedie o útěku před stresující a přetechnizovanou […] Posted in Filmové recenze
  • Čtvrtstoletí Pelíšků8. dubna 2024 Čtvrtstoletí Pelíšků Mezi českými porevolučními filmy byla spousta kinohitů, ale jen málokterý z nich se stal novodobou klasikou, ze které by diváci dokázali citovat hlášky i […] Posted in Filmová klasika
  • Gump - jsme dvojka: nepředčil sám sebe27. března 2024 Gump - jsme dvojka: nepředčil sám sebe Jste-li vášnivými milovníky zvířat nebo domácích mazlíčků a nenechá vás nehezké zacházení se zvířaty chladnými, možná jste zatoužili shlédnout film GUMP – jsme dvojka, nový film […] Posted in Filmové recenze
  • Kdo je kdo v Pelíšcích - Herci21. prosince 2023 Kdo je kdo v Pelíšcích - Herci MIROSLAV DONUTIL, otec Šebek Miroslav Donutil (*1951) se po absolutoriu na brněnské JAMU stal stálým členem Divadla na provázku, kde ztvárnil výrazné role především v inscenacích Balada […] Posted in Profily osob
  • Kdo je kdo v Pelíšcích - Tvůrci21. prosince 2023 Kdo je kdo v Pelíšcích - Tvůrci Petr Jarchovský (*1966) a Jan Hřebejk (*1967) společně vystudovali Akademické gymnázium ve Štěpánské ulici a v letech 1987 - 1991 katedru scenáristiky a dramaturgie na pražské filmové a […] Posted in Profily osob
  • Pelíšky: Lidé (a zajímavosti) kolem Pelíšků21. prosince 2023 Pelíšky: Lidé (a zajímavosti) kolem Pelíšků „Film, jako je Pelíšky, vyžaduje účast výrazných hereckých osobností," říká režisér JAN HŘEBEJK. „Potřebovali jsme lidi, kteří nám postavy nejenom odehrají, ale kteří vnesou do příběhu své […] Posted in Speciály
  • Pelíšky: Nezaměnitelná vánoční klasika české kinematografie s dobovým humorem a kouzlem21. prosince 2023 Pelíšky: Nezaměnitelná vánoční klasika české kinematografie s dobovým humorem a kouzlem Jen těžko byste hledali český film, který se u nás zapsal jako taková vánoční klasika jako Pelíšky. Nu, možná ještě Tři oříšky pro Popelku, ale zde už seznam končí. Co k tomu víc říct? […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tonda, Slávka a kouzelné světlo – Recenze – 80 %12. listopadu 2023 Tonda, Slávka a kouzelné světlo – Recenze – 80 % Český animovaný snímek Tonda, Slávka a kouzelné světlo, natočený v koprodukci se Slovenskem a Maďarskem, upomíná sice na tradici československé loutkové animace z dob Jiřího Trnky, zároveň […] Posted in Filmové recenze
  • Střídavka - 60 %3. srpna 2022 Střídavka - 60 % Když se ze tří rodin stane jedna velká, bude potřeba pořádný plán. Plán, jak přežít současné i minulé partnery, všechny děti v rodině, ať už jsou vlastní či nikoliv, plán, jak se v tom […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,92841 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71970 KB. | 23.07.2024 - 17:16:17