Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Ve stínu - V bývalém Československu 50. let!

Ve stínu - V bývalém Československu 50. let!

VeStinu
VeStinu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

David Ondříček pat­ří - snad spra­ved­li­vě - mezi před­ní čes­ké fil­ma­ře. Jeho „Šeptej“ je pro mě dodnes syno­ny­mem gene­rač­ní­ho fil­mu.
A co dílo „Ve stí­nu“?

Ondříček tu má opět své oblí­be­né her­ce (Trojan, Babčáková, Taclík,...) a sna­ží se divá­kům před­sta­vi lehce noi­ro­vý sní­mek ode­hrá­va­jí­cí se v době krát­ce před měno­vou refor­mou roku 1953. V době tuhé čes­ko­slo­ven­ské tota­li­ty. Příběh začí­ná krá­de­ží v kle­not­nic­tví, kte­rou začne kapi­tán Hakl (Trojan) pocti­vě vyšet­řo­vat, brzy však zjis­tí, že sto­py vedou dále, mno­hem dále (a výše).

Po tech­nic­ké strán­ce může­me fil­mu málo­co vytknout. Kostýmy, kame­ra, atmo­sfé­ra i pro­stře­dí sedí doko­na­le. To, co na fil­mu nese­dí, je ale bohu­žel prak­tic­ky vše ostat­ní... Laciným, šestá­ko­vým pří­bě­hem počí­na­je a hloupý­mi logic­ký­mi (a his­to­ric­ky věc­ný­mi) chy­ba­mi kon­če. Ve fil­mu je patr­ný jas­ný morál­ní apel, nicmé­ně jeho akté­ři jsou poně­kud nere­ál­ní, nesku­teč­ní. Představa svě­do­mi­té pří­sluš­ní­ka poli­ce v roce 1953, kte­rý upřím­ně věří, že může odha­lit roz­sáh­lé poza­dí tzv. „poli­tic­kých pro­ce­sů“ by mož­ná moh­la spa­dat do reá­lií USA té doby, nicmé­ně roz­hod­ně ne do teh­dej­ší­ho Československa. Veskrze naiv­ní (a nechtě­ně uma­nu­tě sobec­ká) je pak i moti­va­ce kapi­tá­na Hakla na kon­ci sním­ku. Co svým počí­ná­ním zís­ká? Zachrání něko­ho? Jistě, bojo­vat pro­ti „kra­ka­ti­ci“ (jak se ve fil­mu nazý­vá nená­vi­dě­ný sys­tém, kte­ré­mu mimo­cho­dem sám Hakl slou­ží) je bez­po­chy­by tře­ba, ale tak­to neú­čel­ně....?

Podobné hlouposti v kom­bi­na­ci s dost sla­bým scé­ná­řem (prý se něko­li­krát pře­pi­so­val, až z původ­ní ver­ze nezů­stal takřka řádek na řád­ku) tak vytvá­ře­jí jen hez­ky nato­če­nou snůš­ku nesmys­lů.


Foto: Falcon


Podívejte se na hodnocení Ve stínu na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Slaba kritiky

Asi takhle .... Nechci rikat ze CSFD je mod­la, ale tady v tom pri­pa­de to sedi napros­to pres­ne pane kri­ti­ku... Septej 🙂 az na par for­ku je pek­nej shit coz potvr­zu­je i nazor mno­hych jinych... o zasad­ni gene­rac­ni film se roz­hod­ne nejed­na, to jsme si muse­li poc­kat az na Samotare.... Jednou z nej­vet­sich trage­dii fil­mu je kape­la Colorfactory a jeji prvo­pla­no­vy vznik snad jen a pou­ze pro ten­to film. Sakra proc tam neni neco co se v te dobe oprav­du poslou­cha­lo ??? ...Tomu vse­mu odpo­vi­da i hod­no­ce­ni na CSFD:). Smutne hod­no­ce­ni spat­ne­ho fil­mu... Na dru­he stra­ne ve Stinu odcha­zi z 80% 🙂 a to napros­to zaslouzene...Z toho fil­mu dycha atmos­fe­ra te doby a slus­ne nape­ti po celou dobu. Podobny pocit jsem mel jes­te u Tomana...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56976 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71557 KB. | 23.06.2024 - 03:05:52