Kritiky.cz > Profily osob > VLADIMÍR MIŠÍK (8. 3. 1947)

VLADIMÍR MIŠÍK (8. 3. 1947)

Misik2
Misik2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vladimír Mišík je jed­nou z nej­vý­raz­něj­ších osob­nos­tí čes­ké popu­lár­ní hud­by již od 60. let 20. sto­le­tí. Svou tvor­bou ovliv­nil celou řadu uměl­ců ať už z hudeb­ní­ho, výtvar­né­ho či lite­rár­ní­ho pro­stře­dí. Muzikanti pod znač­kou ETC zača­li vystu­po­vat v roce 1974. Vladimír Mišík s kape­lou ETC přes mno­hé per­so­nál­ní změ­ny a dvou­le­tý zákaz čin­nos­ti v 80. letech kon­cer­tu­je dodnes. Do roku 2007 vydal Vladimír Mišík & ETC… 10 řado­vých alb a něko­lik dal­ších kom­pi­la­cí.

Český rocko­vý zpě­vák, skla­da­tel, textař, svý­mi spo­lu­hrá­či a přá­te­li už léta mír­ně iro­nic­ky, avšak prá­vem pře­zdí­va­ný „Legenda“. Se svou prv­ní kape­lou hrá­val po par­cích Elvise a Semafor, na barran­dov­ském truh­lář­ském uči­liš­ti zalo­žil sku­pi­nu Uragán. Po krát­ké epi­zo­dě u Komet byl při­zván jed­nou z nej­slav­něj­ších čes­kých kapel 60. let Matadors, kde se začal hud­bou zabý­vat pro­fe­si­o­nál­ně. Dále pro­šel Orchestrem Karla Duby, zalo­žil prv­ní vlast­ní kape­lu New Force, se kte­rou ode­hrál jedi­ný kon­cert v srpnu 1968, poslé­ze byl krát­ko­do­bě anga­žo­ván jako sólo­vý kyta­ris­ta v George & Beatovens Petra Nováka. V zimě 1968 s býva­lým kole­gou z Komet a Matadors, kyta­ris­tou Radimem Hladíkem, zalo­ži­li Blue Effect. S ním se Mišík pre­zen­to­val na prv­ní dlou­ho­hra­jí­cí des­ce Meditace. Po jejím vydá­ní byl ze sou­bo­ru vyho­zen, vzá­pě­tí jej bube­ník Jaroslav ´Erno´ Šedivý pozval do dal­ší slav­né kape­ly teh­dej­ší doby, Flamenga. S ním nato­čil Vladimír Mišík dodnes nesmr­tel­né album Kuře v hodin­kách na tex­ty Josefa Kainara. Dříve než album sta­či­lo vyjít, Flamengo se roz­padlo a Mišík zalo­žil epi­zod­ní sou­bor Formace. Ke kon­ci prv­ní polo­vi­ny sedm­de­sá­tých let zalo­žil sku­pi­nu ETC..., se kte­rou – přes mno­hé per­so­nál­ní změ­ny a dvou­le­tý zákaz čin­nos­ti v 80. letech – kon­cer­tu­je dodnes. Zároveň se začal věno­vat ved­lej­ší­mu akus­tič­těj­ší­mu sdru­že­ní Čunderground (původ­ně s Vladimírem Mertou, Honzou Hrubým ad., dnes vesměs se čle­ny ETC...). V letech 1976 – 2004 vydal Vladimír Mišík s ETC... deset řado­vých alb, něko­lik dal­ších kom­pi­la­cí a podí­lel se na něko­li­ka ved­lej­ších pro­jek­tech. Mnohé Mišíkovy pís­ně, čas­to na tex­ty zná­mých čes­kých bás­ní­ků (Václav Hrabě, Josef Kainar, Jiří Dědeček ad.), doslo­va zli­do­vě­ly a jsou ozdo­ba­mi „kyta­ro­vých večír­ků“ něko­li­ka gene­ra­cí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76083 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72183 KB. | 21.04.2024 - 19:28:21