Kritiky.cz > 2022 > Září > 14

Wallace a Gromit: Prokletí králíkodlaka

„Dejte mi kus plas­te­lí­ny, já uplá­cám Wallace a Gromita, kte­říž­to pohnou svě­tem, a všich­ni tři za to ješ­tě shráb­nem Oscara.“ Když už se Nick Park do něče­ho pus­tí, je více než... Read more »

Příběh služebnice

Už dnes si na HBO Max může­te pus­tit nové dva díly seri­á­lu Příběh slu­žeb­ni­ce. O čem ten­to seri­ál je? Seriál vytvo­řil Bruce Miller pod­le stej­no­jmen­né­ho romá­nu kanad­ské autor­ky Margaret Atwoodové... Read more »

Miami Vice

Podle legen­dár­ní­ho seri­á­lu Miami Vice, kte­rý se sla­vil vel­ké úspě­chy v osm­de­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí vzni­kl v roce 2006 film. Ten ovšem na roz­díl od své před­lo­hy není odleh­če­ný humo­rem a ani... Read more »

Euro Truck Simulator 2: 1.46 Update: Iberia - Nový obsah

Po kaž­dém vydá­ní aktu­a­li­za­ce se logic­ky zají­má­te o to, jaký obsah bude násle­do­vat, pro­to­že vždy exis­tu­je pro­stor pro zlep­še­ní zážit­ku z jízdy v našich hrách při­dá­ním men­ších a kom­plex­něj­ších funk­cí. Dnes s potě­še­ním začí­ná­me... Read more »

Vstupenka do ráje: Julia Roberts, George Clooney sabotují lásku na Bali

Zatrpklý roz­ve­de­ný pár se spo­jí na Bali, aby pře­ka­zil neče­ka­né sva­teb­ní plá­ny své dce­ry ve fil­mu Vstupenka do ráje, kte­rý ten­to týden vstu­pu­je do praž­ských kin s měsíč­ním před­sti­hem před... Read more »

Vlčí štěstí - neobyčejný příběh o obyčejných věcech

Neúspěšný spi­so­va­tel Fausto opouš­tí Milán po roz­cho­du se svou pří­tel­ky­ní a odjíž­dí do malé hor­ské ves­nič­ky Fontana Fredda. Na jed­nu lyžař­skou sezó­nu začne pra­co­vat jako kuchař. Při své prá­ci pozná­vá něko­lik lidí,... Read more »
Stránka načtena za 2,57603 s | počet dotazů: 185 | paměť: 48463 KB. | 22.05.2024 - 17:34:29