Kritiky.cz > 2022 > Září > 19

Rod Draka - Epizoda 5: Osvítíme cestu

Daemon Targaryen (Matt Smith) navště­vu­je svou ženu Rheu (Rachel Redford) v Údolí. Viserys (Paddy Considine) a Rhaenyra (Milly Alcock) zpro­střed­ko­vá­va­jí doho­du s rodem Valeryon. Královna Alicent (Emily Carey) obje­ví prin­cezni­no tajem­ství... Čtvrtá... Read more »

Rod Draka - rod Velaryonů

Povíme si od dru­hém nej­vět­ším rodu v zemi seri­á­lu Rod Draka. Rod Targaryenů je sice vlád­nou­cít, ale rod Velaryonů je nej­bo­hat­ší, a pro­to si dce­ra Targaryenů Rhaenyra bere své­ho man­že­la Laenor.... Read more »

Mytí a čištění interiéru aut

Co děla­jí detai­le­ři při čiš­tě­ní inte­rie­ru aut jinak? Už jste také uva­žo­va­li, že se svým vozem zaje­de­te na pro­fe­si­o­nál­ní detai­ling? Detailingová cen­t­ra vyrost­la ve vět­ších měs­tech za posled­ních pár let... Read more »

Nenechte si ujít v Plzni!

Pár tipů pro fil­mo­vé fajnšme­k­ry a návštěv­ní­ky Finále Plzeň Il Boemo (rež. Petr Václav) Historický vel­ko­film inspi­ro­va­ný sku­teč­ným pří­bě­hem jed­no­ho z nej­vy­hle­dá­va­něj­ších hudeb­ních skla­da­te­lů dru­hé polo­vi­ny 18. sto­le­tí – Josefa Myslivečka. Zavede... Read more »

Finále Plzeň s pestrou nabídkou nových filmů začíná už 23.9

Festival Finále Plzeň je kaž­do­roč­ní osla­vou čes­ké­ho fil­mu, letos se usku­teč­ní od 23. do 28. září. Šestidenní národ­ní pře­hlíd­ka fil­mo­vé, doku­men­tár­ní, tele­viz­ní, inter­ne­to­vé a stu­dent­ské tvor­by nabíd­ne celou řadu před­pre­mi­ér a pre­mi­ér oče­ká­va­ných... Read more »

Dům draka | S1 EP5: Uvnitř epizody (HBO)

Read more »

HOTD: Oficiální podcast Ep. 5 „We Light the Way“ se Sarou Hess | House of the Dragon (HBO)

Read more »

Ukázka 6. dílu 1. série | Dům draka (HBO)

Read more »
Stránka načtena za 2,54296 s | počet dotazů: 179 | paměť: 47565 KB. | 21.04.2024 - 20:21:09