Kritiky.cz > 2022 > Srpen

MasterChef Česko 6 - 2. díl

Jsem zvě­da­vý na sou­tě­ží­cí, kte­ří se sku­teč­ně dosta­nou na seznam 16 osob vybra­ných do hlav­ní sou­tě­že. Zatím víme pou­ze o dvou, kte­ří vytvo­ři­li tak doko­na­lý pokrm, že se dostal pří­mo... Read more »

Sharkula (2022)

Když se Drákula vzá­jem­ně pokou­še s hla­do­vým žra­lo­kem, to se tepr­ve začnou dít věci… Během úpr­ku před roz­zu­ře­ný­mi ves­ni­ča­ny je hra­bě Drákula raněn a po pádu z úte­su násled­ně napa­den žra­lo­kem. Vzájemně se... Read more »

Podzim s ČT art ve znamení první republiky, české detektivky i významných osobností

Týdnem dár­ků zahá­jí ČT art od čtvrt­ka 1. září osla­vy devá­tých naro­ze­nin. Hned prv­ní den nabíd­ne divá­kům od 20 hodin pří­mý pře­nos hudeb­ní insce­na­ce Špinarka z ost­rav­ské­ho Divadla Petra Bezruče. Dárky... Read more »

John Wyndham - Kukly (1955)

 Před mno­ha lety jsem četl slav­ný Wyndhamův román „Den tri­fi­dů“, bavil mě hod­ně a dodnes jej pova­žu­ji za jed­nu z nej­lep­ších knih, kte­ré jsem kdy četl. Doma pra­cov­ně někte­rých zvláš­tě buj­ným... Read more »

Den, který změnil Norsko

Pokud rádi sle­du­je­te fil­my nebo seri­á­ly nato­če­né dle sku­teč­ných udá­los­tí, urči­tě si nenech­te ujít seri­ál „Den, kte­rý změ­nil Norsko“. Snímek, kte­rý vám (stej­ně jako mně) hned v něko­li­ka pasá­žích vže­ne... Read more »

Titulky k Moonhaven S01E03 - The Envoy

Vítejte u dal­ších titul­ků k seri­á­lu Moonhaven, po tro­chu del­ší pau­ze se vra­cí Lunonebí, spo­lu s pozem­skou pilot­kou Bellou, kte­rá svo­li­la, že pomů­že Paulovi vyře­šit situ­a­ci, kte­rá se obje­vi­la. Příjemnou podí­va­nou vám pře­je... Read more »

Nedělej Zagorku!

„Nedělej Zagorku!“ je 74 minut dlou­hý a vel­mi vře­lý doku­ment o jed­né z nej­zná­měj­ších čes­kých pěvec­kých legend, neza­po­me­nu­tel­né Hance Zagorové. Hanka Zagorová byla nejen skvě­lá zpě­vač­ka, ale i úžas­ná textař­ka, kte­rá do svých... Read more »

Maneater (2022)

Smutná Nicky Whelan si chtě­la zlep­šit nála­du exo­tic­kou dovo­le­nou s par­tou přá­tel. Místo zába­vy tu však na ně čeká lido­žra­vý žra­lok… Jessie se jen těž­ce vzpa­ma­to­vá­vá ze zru­še­né­ho zasnou­be­ní a tak... Read more »

Novinářská projekce a tisková konference k minisérii Jana Hřebejka

V úte­rý 30.srpna pro­běh­la v Kině Přítomnost v Praze novi­nář­ská pro­jek­ce a tis­ko­vá kon­fe­ren­ce k mini­sé­rii reži­sé­ra Jana Hřebejka Pozadí udá­los­tí. Novináři a hos­té shléd­li 1.díl mini­sé­rie s názvem Paridův soud a poté násle­do­va­la tis­ko­vá kon­fe­ren­ce. Té... Read more »

S Komenským do komiksu - únikovka s Amosem

Máte doma vět­ší děti? Neradi čtou? Chcete jim nabíd­nout kníž­ku, kte­rá je bude roz­hod­ne bavit? Tak vsaď­te na jis­to­tu, jeli­kož úni­kov­ka s Amosem, ta je pros­tě nadchne.  Read more »

Titulky k Becoming Elizabeth S01E06 - What Cannot Be Cured

Alžběta je drže­na v domá­cím věze­ní. Thomas je uvěz­něn v Toweru a čeká na svůj osud. V Norfolku se zhor­šu­jí povstá­ní rol­ní­ků a lord Somerset vyšle lor­da Dudleyho, aby povstá­ní vyře­šil. Marii je nabíd­nu­to,... Read more »

Zelňačka (La Soupe aux choux)

La Soupe aux choux je fran­couz­ský film reži­sé­ra Jeana Giraulta z roku 1981. Komedie kom­bi­no­va­ná se sci-fi, adap­to­va­ná pod­le stej­no­jmen­né­ho romá­nu René Falleta z roku 1980, ve kte­ré si zahrá­li Louis... Read more »

MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (2. část)

Čtete dru­hou část člán­ku věnu­jí­cí se chys­ta­ným mar­ve­lov­ským seri­á­lům z Multiverse ságy. Pokud si chce­te pře­číst prv­ní část, ve kte­ré se dozví­te, na jaké fil­my se může­te těšit, pře­čte­te si... Read more »

#DP197: MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (2. část)

 Autorem článku je Daniel PaličkaČtete druhou část článku věnující se chystaným marvelovským seriálům z Multiverse ságy. Pokud si chcete přečíst první část, ve které se dozvíte, na jaké filmy... Read more »

MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (1. část)

Čtvrtá fáze pro­po­je­né­ho fil­mo­vé­ho vesmí­ru Marvelu je v plném prou­du. Thanos sice byl pora­žen, ale i přes­to nemá svět klid. Avengers zanik­li, pla­ne­ta Země se stá­le vzpa­ma­to­vá­vá z drti­vých násled­ků Probliknutí a nové... Read more »

Rod Draka - Nezvedený princ (E02)

Princezna Rhaenyra (Milly Alcock) se pono­řu­je hlu­bo­ko do pro­roc­tví rodu Targaryenů, zatím­co čelí říši, kte­rá odo­lá­vá myš­len­ce ženy na Železném trů­nu, a princ Daemon (Matt Smith), roz­hoř­če­ný tím, že byl... Read more »

K10 podle Donalda

Read more »

#DP196: MCU: Multiverse sága - Co nás čeká a nemine? (1. část)

 Autorem článku je Daniel PaličkaČtvrtá fáze propojeného filmového vesmíru Marvelu je v plném proudu. Thanos sice byl poražen, ale i přesto nemá svět klid. Avengers zanikli, planeta Země se... Read more »

HOTD: Oficiální podcast Ep. 2. „The Rogue Prince“ s Emily Carey | Dům draka (HBO)

Read more »

Ukázka 3. dílu 1. série | Dům draka (HBO)

Read more »

Ukázka 3. dílu | Dům draka (HBO)

Read more »

S1 EP2: Uvnitř epizody | Dům draka (HBO)

Read more »

Dům draka | S1 EP2: Uvnitř epizody (HBO)

Read more »

Legenda československého krasobruslení Ondrej Nepela ožije ve filmu

Nepelu ztvár­ní mla­dý herec Adam Kubala, jeho tre­nér­ku Jana Nagyová   Příští rok začne natá­če­ní fil­mu „Nepela: Cesta za svo­bo­dou“ o jed­nom z nej­ú­spěš­něj­ších spor­tov­ců Československa, kra­so­brus­la­ři Ondrejovi Nepelovi. Nepelův život­ní... Read more »

„Tři tisíce let touhy“ KVIFF 2022 recenze: Podobenství o džinovi George Millera

Dlouho věz­ně­ný džin vyprá­ví svůj sta­le­tí sta­rý pří­běh osa­mě­lé­mu učen­ci, kte­rý ho pro­bu­dil, ve fil­mu Tři tisí­ce let tou­hy, kte­rý po nesou­těž­ní pre­mi­é­ře v Cannes uza­vřel letoš­ní roč­ník Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu... Read more »

Tomb Raider - Recenze - 70 %

Mladá naiv­ní sleč­na Lara Croft (Alicia Vikander) se sna­ží posta­vit v 21 letech na vlast­ní nohy. Chce si zaří­dit život pod­le sebe a nespo­lé­hat na rodin­né dědic­tví, pro­to­že by to zna­me­na­lo... Read more »

Nesmiřitelní

Není mno­ho her­ců, kte­ří by svým při­ro­ze­ným cha­risma­tem doká­za­li bez jedi­né­ho slo­va vytvo­řit tajem­nou atmo­sfé­ru hod­nou pro­zkou­má­ní. Těžko bys­te hle­da­li lep­ší­ho před­sta­vi­te­le toho­to popi­su, než je Clint Eastwood. Už... Read more »

Dům, který postavili draci Ep. 1 - Klip | Dům draka (HBO)

Read more »

Denise Jarvine: Tajný jazyk světla

Celí v cha­o­su? Celí nešťast­ní? Jestli prá­vě to jste vy, pak by vám tyto kar­ty moh­ly vel­mi pomo­ci. Pak ale počí­tej­te s tím, že prv­ní fází je to zklid­ňo­vá­ní, tak­že kar­ty... Read more »

Minamata: Johnny Depp je zpátky!

Johnny Depp – podi­vu­hod­ná osob­nost, oce­ňo­va­ný herec a v posled­ní době také milá­ček veřej­nos­ti. Možná jste si všimli, že už je to něja­ký ten pátek, co do čes­kých kin zaví­tal film,... Read more »

Minamata

MINAMATA je jeden z těch vzácných snímků, u kterých máte pocit, že vám vůbec nepřísluší je hodnotit. Ne protože by to byl tak výjimečný film, nýbrž proto, že věrně... Read more »

Tenkrát v Hollywoodu

Tarantino neumí natočit asi špatný film i když tento je z mého pohledu tím nejslabším, ale také tím nejlaskavějším dílem od Quentina. Příjemná letní podívaná, na kterou se vždy... Read more »

Tenet

Je to nepochybně má chyba, ale já tento film opravdu nepochopil. Toto je první Nolanův snímek, kdy jsem měl opravdu pocit, že u filmu ztrácím čas a těšil se... Read more »

Dunkerk

Nejnudnější film, který jsem od Nolana viděl a který nezachrání ani magnetizující hudba od Hanse Zimmera. Ale protože to je Christopher Nolan, který dosud natočil vždy nadprůměrné filmy, mnoho... Read more »

Hledání ztracených tužek

Read more »

MasterChef Česko 6 - 1

MasterChef Česko je zpět. Nova opět natá­čí a vysí­lá nový MasterChef Česko, kde tro­ji­ce porot­ců Radek Kašpárek, Jan Punčochář a Přemek Forejt hod­no­tí vaře­ní ama­tér­ských kucha­řů, kte­ří chtě­jí vyhrát 1 000 000 korun.... Read more »

Popelářské pohádky

Kdo stra­ší v popel­ni­ci, jak vypa­dá pomsta popel­ni­co­vé­ho skřít­ka a dal­ší pří­běhy pohád­ko­vých i dět­ských hrdi­nů najdou čte­ná­ři v kni­ze spi­so­va­tel­ky Zuzany Pospíšilové. Celkem dva­cet nauč­ných pohá­dek je dopl­ně­no o „Popelářské rady“ a tema­tic­ky zamě­ře­no... Read more »

Jestli se rozzlobíme, budeme zlí

Jestli se rozzlo­bí­me, bude­me zlí (ori­gi­nál­ní název fil­mu: ...altri­men­ti ci arra­b­bi­a­mo!) je film reži­sé­ra Marcella Fondata z roku 1974 s Budem Spencerem a Terencem Hillem v hlav­ních rolích. Hlavním moti­vem je dune bug­gy... Read more »

Jen vraždy v budově - Charles-Haden Savage

Charles-Haden Savage je hlav­ní posta­vou ve fil­mu Only Murders in the Building. Savage, kte­rý žije v Arconii již téměř 30 let, je herec v polo­vi­ně živo­ta, kte­rý byl hvězdou popu­lár­ní­ho detek­tiv­ní­ho... Read more »

Jen vraždy v budově - Mabel Mora

Mabel Mora je jed­nou ze tří mode­rá­to­rek pod­cas­tu Only Murders in the Building. Je oby­va­tel­kou bytu 12E v domě Arconia. Hraje ji Selena Gomez Smrt otce Když byla Mabel malá,... Read more »

John Malkovich uvede v Praze světovou premiéru hry The Infamous Ramirez Hoffman

Na Oscara nomi­no­va­ný herec John Malkovich si zřej­mě oblí­bil Českou repub­li­ku. Poté, co v létě vystou­pil na jeviš­ti v Kroměříži, při­je­de herec ješ­tě letos do Prahy, aby zde uve­dl svě­to­vou pre­mi­é­ru... Read more »

Supraland

V dneš­ní recen­zi se poba­ví­me o puzzlo­vé hře s názvem Supraland. O čem je a jest­li se vypla­tí si ji zahrát se dozví­te níže Základní infor­ma­ce: Supraland je logic­ká hra s krás­nou gra­fi­kou od stu­dia... Read more »

TV Nova začala natáčet nový původní desetidílný komediální seriál o dospívání dětí a někdy také dospělých s pracovním názvem Sex O’Clock

. V hlav­ních rolích pří­bě­hu mla­dých sou­ro­zen­ců Adama a Emy a jejich rodi­čů se obje­ví debu­tant Maxmilián Kocek se Sárou Korbelovou. Spolu s nimi pak dal­ší debu­tant­ka Karolin Omastová s Janem Révaiem, Petrou Bučkovou,... Read more »

Filmstalker

8/10 – Spousta filmů, a jak nám Obi-Wan Kenobi nadutě dokázal tak i seriálů, má svoje mouchy, lépe řečeno stojí úplně za hovno. Bohužel však leckdy ruku v ruce s... Read more »

Armáda mrtvých

7/10 – Zack Snyder's Army of the Dead more like Zdeněk Godla versus Živí mrtví. Přímočará akční jízda, která si v ničem nezadá s mnohdy již úmornými snímky ze... Read more »

Rod Draka - rod Targaryenů

Připomeňme si tři nej­dů­le­ži­těj­ší před­ky Daenerys Targaryenové. Viseris, Daemon a Rhaenyra jsou tři nej­dů­le­ži­těj­ší posta­vy z rodu vlád­ců dra­ků. VISERYS I. TARGARYEN Král Viserys I. Targaryen je pátým krá­lem z dynastie Targaryenů,... Read more »

Judita Peschlová: Velká kniha rituálů

Od vel­kých ritu­á­lů, magic­kých míst až po drob­né ritu­ál­ní prak­ti­ky, vnitř­ní nala­dě­ní běž­né­ho dne – to je ohrom­ný roz­sah této zdán­li­vě nená­pad­né kni­hy. Téměř 350 stran infor­ma­ce­mi nabi­tých tak, že... Read more »

Preference

Read more »

Rod Draka - The Heirs of the Dragon (E01) - 75 %

Chcete vidět zno­vu seri­ál Hra o trů­ny? Ano? Tak sle­duj­te nový seri­ál Rod Draka, kte­rý vyprá­ví pří­běh rodu Targaryenů před nej­slav­něj­ším a posled­ním potom­kem Daenerys Targaryenovou. Dvě stě let před smr­tí... Read more »

Zvěrolékařka -Velké sny - 1.díl

Milujete rodin­né ságy? Chcete si pře­číst emo­tiv­ní pří­běh zvě­ro­lé­kař­ky Nellie? Zajímá vás, o čem bude prv­ní díl? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Zvěrolékařka - Velké sny, kte­rou vyda­la Euromedia... Read more »
Stránka načtena za 3,61049 s | počet dotazů: 247 | paměť: 50495 KB. | 25.04.2024 - 09:05:36