Kritiky.cz > 2022 > Září > 01

Z rebela beránkem? Zpátky na gympl s Vojtou Dykem

Praha, 25. srp­na – Dnes na Voyo a o týden poz­dě­ji, se star­tem nové­ho škol­ní­ho roku, ve čtvr­tek 1. září od 20:20, začí­ná na obra­zov­kách TV Nova dru­há řada divác­ké­ho hitu loň­ské­ho pod­zi­mu... Read more »

Nový komediální seriál Sex O’Clock

TV Nova zača­la natá­čet nový původ­ní dese­ti­díl­ný kome­di­ál­ní seri­ál o dospí­vá­ní dětí a někdy také dospě­lých s pra­cov­ním názvem Sex O’Clock. V hlav­ních rolích pří­bě­hu mla­dých sou­ro­zen­ců Adama a Emy a jejich rodi­čů se obje­ví... Read more »

Pražský snímek Ďábelské spiknutí („dEvil“) má před světovou premiérou premiérový trailer

Snímek Ďábelské spik­nu­tí, kte­rý se natá­čel v Praze na jaře 2019 pod názvem dEvil, bude mít příští víkend svě­to­vou pre­mi­é­ru na Mezinárodním fes­ti­va­lu fan­tas­tic­kých fil­mů v Bruselu a vypa­dá to, že divá­ky... Read more »

Legenda stavebnic jménem LEGO

Už je to více než 90 let, co vznik­la legen­da ve svě­tě hra­ček. Kdo v dět­ství neměl ale­spoň 1 sta­veb­ni­ci LEGO jako by nebyl. Nahlédněte s námi pod poklič­ku vele­ú­spěš­né dán­ské... Read more »

4 nejlepší deskové hry pro 2 hráče

Dnes jsme si pro vás při­pra­vi­li krát­ký žeb­ří­ček čis­to­krev­ných des­ko­vých her pro 2 hrá­če, kte­ré u nás vyšly v češ­ti­ně. Jednak pro­to, že je o ně zájem, a dru­hak, pro­to­že jich zase tak... Read more »

Souboj Titánů

Komunistická dik­ta­tu­ra nedo­vo­li­la moc fil­mům ze západ­ní pro­duk­ce pří­stup do ČSSR. Občas však cen­zo­ři, nej­spíš náhod­ně osví­ce­ni jakousi nad­při­ro­ze­nou mocí vpus­ti­li do kin a násled­ně tele­vi­zí kul­tov­ní sní­mek Souboj Titánů.... Read more »

Tiché místo

Quiet Place ač jsem tomu zpo­čát­ku úpl­ně nevě­řil je defi­ni­tiv­ně nej­lep­ším novo­do­bým horo­rem od prv­ní­ho Conjuringu. Takže lidé, kte­ří uvíz­li v 80. letech a odsu­zu­jí coko­liv nové­ho si film ani neza­slou­ží zhléd­nout.... Read more »
Stránka načtena za 2,79056 s | počet dotazů: 187 | paměť: 47266 KB. | 14.07.2024 - 19:03:06