Kritiky.cz > 2022 > Září > 06

Dámská jízda v Benátkách

Taťjana Medvecká, Beáta Kaňoková a Vica Kerekes před­sta­vi­ly na fes­ti­va­lu v Benátkách svůj film Běžná selhá­ní   Film Běžná selhá­ní s Taťjanou Medveckou a Beátou Kaňokovou v hlav­ních rolích měl svou svě­to­vou pre­mi­é­ru na... Read more »

Natáčí se film Její tělo

  Od polo­vi­ny srp­na natá­čí režisérka Natálie Císa­řov­ská dra­ma Její tělo inspi­ro­vané sku­teč­ným živo­tem sko­kan­ky do vody Andrey Absolonové, kte­rá se po nuceném kon­ci spor­tov­ní kariéry v důsled­ku zra­ně­ní páte­ře sta­la... Read more »

Štěstí

Film  reži­sé­ra Bohdana Slámy ŠTĚSTÍ je dojem­ným pří­bě­hem o křeh­kém vzta­hu dvou mla­dých lidí, jenž postup­ně pře­ros­te v oprav­do­vou lás­ku. Herecké obsa­ze­ní i atmo­sfé­ra fil­mu nava­zu­je na Slámův úspěš­ný debut Divoké vče­ly,... Read more »

Po strništi bos

Předpokládám, že zná­te film stej­né autor­ské i rodin­né dvo­ji­ce s názvem Obecná ško­la. Pokud ano, máte jako divá­ci na jed­nu stra­nu vyhrá­no, pro­to­že už pře­dem tuší­te, jakou poe­ti­ku auto­ři v novém fil­mu... Read more »

Školka začíná. 3 důležité rady, jak zvládnout první dny bez pláče

Vaše dítě čeká prv­ní den ve škol­ce a vy máte pocit, že jste víc ner­vóz­ní než váš dro­be­ček? Uklidněte se. Děti totiž doká­ží vaši nála­du vycí­tit. Zapomeňte na seznam, kte­rý... Read more »

Ucho

Herecký kon­cert Radoslava Brzobohatého a Jiřiny Bohdalové v bri­lant­ním fil­mu Karla Kachyňi a Jana Procházky, jenž byl po dlou­há léta na sezna­mu zaká­za­ných fil­mů, jde zno­vu do kin. Dvojice Procházka – Kachyňa zača­la... Read more »

Pomáhající profese

Read more »
Stránka načtena za 3,00390 s | počet dotazů: 182 | paměť: 48485 KB. | 22.05.2024 - 16:16:10