Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Vstupenka do ráje: Julia Roberts, George Clooney sabotují lásku na Bali

Vstupenka do ráje: Julia Roberts, George Clooney sabotují lásku na Bali

Photo © Universal Pictures
Photo © Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zatrpklý roz­ve­de­ný pár se spo­jí na Bali, aby pře­ka­zil neče­ka­né sva­teb­ní plá­ny své dce­ry ve fil­mu Vstupenka do ráje, kte­rý ten­to týden vstu­pu­je do praž­ských kin s měsíč­ním před­sti­hem před ame­ric­kou pre­mi­é­rou.

Vstupenka do ráje je doko­na­le neškod­ná roman­tic­ká kome­die, jakou moh­li v šede­sá­tých letech nato­čit Doris Day a Rock Hudson, a při­ná­ší přes­ně to, co kaž­dý rozum­ný divák oče­ká­vá. Pro nená­roč­né divá­ky se díky exo­tic­kým loka­cím, cha­risma­tic­kým herec­kým výko­nům a šab­lo­no­vi­té­mu, ale funkč­ní­mu scé­ná­ři jed­ná o nená­roč­nou a pří­jem­nou jízdu.

Režisér Ol Parker již dří­ve nato­čil Nejlepší exo­tic­ký hotel Marigold a jeho pokra­čo­vá­ní a v Lístku do ráje vymě­nil obsa­ze­ní brit­ských her­ců za dvo­ji­ci holly­wo­od­ských hvězd, kte­ré jsou stá­le na vrcho­lu svých sil:

Robertsová a Clooney hra­jí Georgii a Davida Collinsovy, zahořk­lé býva­lé man­že­le, kte­ří se popr­vé po dese­ti­le­tích musí snést ve spo­leč­nos­ti své dce­ry během její pro­mo­ce na vyso­ké ško­le. Když se lou­čí s dce­rou Lily (Kaitlyn Dever z Booksmartu) a její kama­rád­kou Wren (Billie Lourd), kte­ré odjíž­dě­jí na post­gra­du­ál­ní výlet na Bali, lou­čí se také jeden s dru­hým... ten­to­krát už nadob­ro.

Na indonéském ost­ro­vě se však sta­ne zvlášt­ní věc: při sezna­mo­va­cí akci, kte­rá začí­ná stej­ně jako Open Water, Lily a Wren zachrá­ní pohled­ný Gede (Maxime Bouttier). O pár krát­kých scén poz­dě­ji je Lily při­pra­ve­na zaho­dit stu­di­um práv, pro­vdat se za Gedeho a strá­vit zby­tek živo­ta v ráji.

To se samo­zřej­mě nelí­bí Georgii a Davidovi: nejen­že se chys­ta­jí ztra­tit svou dce­ru v cizí loka­li­tě na dru­hém kon­ci svě­ta, ale ona se navíc chys­tá udě­lat stej­nou chy­bu, jakou udě­la­li oni dva před 25 lety. Znovu se setká­va­jí v chlad­no­krev­né tou­ze pře­ka­zit dce­ři­nu svat­bu a uza­ví­ra­jí dočas­né spo­je­nec­tví.

Všichni víme, kam Vstupenka do ráje smě­řu­je, ale i tak se podob­né věci musí pohy­bo­vat na ten­ké hra­ně: musí být dosta­teč­ně rea­lis­tic­ké, abychom pří­bě­hu uvě­ři­li, ale ne pří­liš, aby nám zka­zi­ly fan­ta­zii. Režisérovi Parkerovi se daří pře­kva­pi­vě účin­ně balan­co­vat po vět­ši­nu fil­mu, a to až do not­ně zamrz­lé­ho závě­reč­né­ho zábě­ru.

Také Clooney a Robertsová nás musí při­mět, abychom jejich vzta­hům uvě­ři­li, přes­to­že si po vět­ši­nu fil­mu jdou po krku. V prů­bě­hu fil­mu si k sobě vybu­du­jí neo­do­la­tel­ný vztah a doká­ží, že stá­le mají na to, aby ved­li něco tako­vé­ho, jako je Vstupenka do ráje

K zážit­ku při­spí­vá i ved­lej­ší herec­ké obsa­ze­ní, kte­ré z vel­ké čás­ti tvo­ří Gedeho roz­vět­ve­ná rodi­na včet­ně otce Wayana (Agung Pindha) a mat­ky Losi (Cintya Dharmayanti). Na roz­díl od fil­mu Jíst, mod­lit se, milo­vat, kte­rý vyu­ží­val kuli­sy Bali jen jako výklad­ní skříň Robertsové roman­ce, se Vstupenka do ráje více zabý­vá míst­ní kul­tu­rou a půso­bí díky tomu mno­hem boha­tě­ji.

Nádherně samo­zřej­mě vypa­da­jí i pří­moř­ské loka­ce na Bali, zachy­ce­né objek­ti­vem kame­ra­ma­na Oleho Bratta Birkelanda, kte­ré zážit­ku hod­ně při­dá­va­jí. Vstupenka do ráje sice nepřed­sta­vu­je o moc víc než 105minutový výlet na Bali spo­lu s cha­risma­tic­ký­mi hvězda­mi a let­mou roman­tic­kou fan­ta­zií, ale cílo­vé­mu pub­li­ku toho­to fil­mu to boha­tě sta­čí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Vstupenka do ráje na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,16916 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72128 KB. | 22.04.2024 - 14:12:52