Kritiky.cz > 2023 > Květen > 05

TOP 5 nejvelkolepějších filmů

Nafilmovat epic­ký akč­ní sní­mek sto­jí mno­ho desí­tek mili­o­nů zlaťá­ků, lidí, úsi­lí a času. A nafil­mo­vat sku­teč­ně dob­rý vel­ko­le­pý bloc­kbus­ter je už oprav­do­vý kumšt, kte­rý se pove­de jed­nou za něko­lik let. Naše... Read more »

Titulky k Girlfriends“ Guide to Divorce S02E05 - Rule #72: It’s Never Too Late to Be a Mean Girl

Tato epi­zo­da se točí kolem ple­su, kte­rý se roz­hod­ne Abby přes SheShe uspo­řá­dat pro Phoebe, kte­rá si dodě­la­la stře­do­škol­ské vzdě­lá­ní. Jak vám mož­ná titul této epi­zo­dy - NIKDY NENÍ... Read more »

Konstrukční a ložiskové oceli a jejich zpracování numerickou vypalovačkou

V tom­to člán­ku se dozví­te o růz­ných typech oce­li pou­ží­va­ných ve výstav­bě a výro­bě loži­sek. Zjistíte, co je nauh­li­čo­vá­ní oce­li a jaké jsou jeho výho­dy. Také se sezná­mí­te s nume­ric­kou vypa­lo­vač­kou, kte­rá umož­ňu­je... Read more »
Stránka načtena za 2,50367 s | počet dotazů: 185 | paměť: 46765 KB. | 21.06.2024 - 16:44:19