Kritiky.cz > 2023 > Duben

Seed 2 (2014)

Sériový vrah Max Seed našel nové úto­čiš­tě v pouš­ti. Tentokrát bude řádit i se svou stej­ně vyši­nu­tou rodin­kou a do ces­ty se mu při­ple­te čtve­ři­ce kama­rá­dek v kara­va­nu… Christine a její tři kama­rád­ky osla­vi­ly... Read more »

Seed (2007)

Ne všech­ny fil­my Uwe Bolla jsou špat­né a Seed je toho důka­zem… Když detek­tiv Bishop před časem dopa­dl nebez­peč­né­ho séri­o­vé­ho vra­ha Seeda, kte­rý měl na svém kon­tě nesku­teč­ných 666 obě­tí,... Read more »

Titulky k Vienna Blood S03E02 - The God of Shadows

V této epi­zo­dě Vídeňské krve se podí­vá­me do armád­ní­ho domo­va pro inva­li­dy, kde v sou­čas­né době byd­lí rodin­ný pří­tel sleč­ny Linderové, plu­kov­ník Georg Steiner, kte­ré­ho posed­lo šílen­ství. Inspektor Rheinhardt dosta­ne... Read more »

Krabička vzpomínek- poučení z minulosti nám dává naději na lepší budoucnost

Máte rádi romá­ny Kathryn Hughesové? Chcete zažít emo­tiv­ní pří­běh plný pře­kva­pe­ní? Tak prá­vě vám je určen román s názvem Krabička vzpo­mí­nek.  Read more »

OSHO: ESENCE ŽIVOTA. CESTA ČLOVĚKA. Jak najít štěstí v běžném životě

Už jste zjis­ti­li, na čem v živo­tě oprav­du zále­ží a jak být ve svém živo­tě koneč­ně šťast­ní? Pokud niko­liv, a hle­dá­te ten správ­ný recept, tak bys­te zce­la urči­tě měli vyzkou­šet rady slav­né­ho... Read more »

Děti a senioři v mateřské škole-rozvoj mezigeneračních vztahů

Pracujete v mateř­ské ško­le? Hledáte zají­ma­vou inspi­ra­ci pro prá­ci s dět­mi? Chcete pro­po­jit čin­nos­ti dětí v mateř­ské ško­le se seni­o­ry a neví­te, jak na to? Na kniž­ním trhu se obje­vi­la kni­ha Děti a seni­o­ři... Read more »

Pánevní dno a léčba pohybem, pomoc při inkontinenci

Inkontinence je vel­mi čas­tým a život ome­zu­jí­cím pro­blé­mem, o němž se začí­ná více hovo­řit až v posled­ních letech. MUDr. Lukáš Horčička, před­se­da Urogynekologické spo­leč­nos­ti ČR, v Předmluvě podo­tý­ká, že prá­vě před­lo­že­ná kni­ha by... Read more »

Peter Pan & Wendy - Jude Law jako Kapitán Hook přináší změny

Každých pár let se obje­ví nová adap­ta­ce Petera Pana, a ani rok 2023 není výjim­kou. Režie se ten­to­krát cho­pil ame­ric­ký reži­sér David Lowery, pro kte­ré­ho se jed­ná o prv­ní film od... Read more »

Sisu – Recenze – 70 %

Finský akč­ní film Sisu se ode­hrá­vá v sever­ním Finsku v roce 1944, tedy ke kon­ci dru­hé svě­to­vé vál­ky, kdy nacis­tic­ké jed­not­ky postup­ně opouš­tě­ly úze­mí Laponska, kte­ré se neú­spěš­ně pokou­še­ly dobýt. Hlavním... Read more »

Nový kanabinoid HHC - účinky, původ a rozdíl od THC

Na scé­ně se obje­vil nový kana­bi­no­id opře­de­ný tajem­stvím. HHC nebo­li hexa­hyd­ro­ka­na­bi­nol se zdá mít podob­né účin­ky jako THC, na roz­díl od něj je však legál­ní. Kde se vza­lo HHC, jak... Read more »

Anděl Levine: Spolupráce Harryho Belafonteho s českými fanoušky stojí za znovuobjevení

Tento týden zemřel ve věku 96 let herec a hudebník Harry Belafonte, který po sobě zanechal neuvěřitelné dílo zahrnující 30 studiových alb a řadu vystoupení v televizi a ve... Read more »

#2147: Cowboys & Aliens

Určitě znáte nepříliš zdařilý snímek Kovbojové a vetřelci (2011). Nicméně věděli jste, že také existuje stejnojmenná komiksová předloha? Martin se na ni v jedné ze svých starších recenzí, vydané... Read more »

#2147: Cowboys & Aliens

Určitě znáte nepříliš zdařilý snímek Kovbojové a vetřelci (2011). Nicméně věděli jste, že také existuje stejnojmenná komiksová předloha? Martin se na ni v jedné ze svých starších recenzí, vydané... Read more »

The Tank

Průměrná, ale neurážející monster žánrovka z Nového Zélandu. Rodina zdědí opuštěný pobřežní pozemek, kde však nevědomky probudí pradávnou potvoru, která terorizovala obyvatelé už po staletí. Má to trochu pomalejší... Read more »

Poker Club a Breathedge: Dvě nové hry v Epic Games Store - zdarma

Pokud máte rádi hra­ní karet nebo dob­ro­druž­ství ve vesmí­ru, máme pro vás dobrou zprá­vu. Dnes vyšli v Epic Games dvě nové hry: Poker Club a Breathedge. Poker Club je nej­re­a­lis­tič­těj­ší poke­ro­vá... Read more »

Sisu

Finská Revenge žánrovka z 2.Světové uchvátila trailerem roku, výsledný film sice není žádný nový žánrový milník, ale je to dost v pohodě. Né příliš zkušený Jalmari Helander originálně obohatil... Read more »

Kung-fu legenda Jet Li oslavil 60. narozeniny

Dnes, 26. dub­na, osla­vil své 60. naro­ze­ni­ny jeden z nej­slav­něj­ších čín­ských fil­mo­vých her­ců a mis­trů bojo­vých umě­ní Jet Li. Jeho kari­é­ra zahr­nu­je více než 40 fil­mů, ve kte­rých před­ve­dl své neu­vě­ři­tel­né schop­nos­ti v oblas­ti... Read more »

Třetí série seriálu Kolo času se natáčí v Praze

Minulý týden v Praze ofi­ci­ál­ně odstar­to­va­la pro­duk­ce tře­tí série fan­ta­sy seri­á­lu Amazon Studios Kolo času. Obrovské natá­če­ní bude trvat více než šest měsí­ců, při­čemž datum ukon­če­ní je sta­no­ve­no na 25. říj­na.... Read more »

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary odhaluje oficiální podobu 57. ročníku

Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Karlovy Vary před­sta­vil ofi­ci­ál­ní podo­bu letoš­ní­ho 57. roč­ní­ku, kte­rý se bude konat od 30. červ­na do 8. čer­ven­ce 2023 v his­to­ric­kém čes­kém lázeň­ském měs­tě. Po ruš­ném vzhle­du loň­ské­ho roč­ní­ku je letoš­ní... Read more »

Sisu: Finský Rambo proti nacistům

Pokud máte rádi akč­ní fil­my plné napě­tí, střel­by a výbuchů, pak bys­te si nemě­li nechat ujít fin­ský sní­mek Sisu, kte­rý se ode­hrá­vá na kon­ci dru­hé svě­to­vé vál­ky v nehos­tin­ném pro­stře­dí Laponska.... Read more »

Jak nakreslit 100 manga ilustrací. Superhrdinové, chibi, mutanti a zvířátka

Máte doma malé kres­lí­ře nebo milov­ní­ky man­ga sty­lu? Pokud ano, tak se jím pub­li­ka­ce „Jak nakres­lit 100 man­ga ilu­stra­cí“ od mla­dé kres­líř­ky Yishan Li bude roz­hod­ně líbit a už jí... Read more »

Jaký rozměr postele vám bude vyhovovat podle váhy a výšky

Výběr postele může být poněkud složitější, než si myslíte. Proto vám nabízíme tipy jak investovat do postele, která vás bude těšit a vyhovovat vašemu tělu dlouhá léta.   Při výbě­ru... Read more »

Beatrice Chesnut, Uranio Paes: Enneagram

Myslíte, že se dob­ře zná­te? Tak si urče­te svůj typ  pod­le enne­agra­mu: Řekla bych, že to je přes­něj­ší a lep­ší způ­sob než nume­ro­lo­gie, ast­ro­lo­gie, ale roz­hod­ně niko­mu neu­pí­rám jeho upřed­nost­ňo­va­né... Read more »

Ghosted

Hodně průměrná záležitost, kde mě překvapivě bavil více romantický seznamovací úvod než to, co následuje potom. Postavy jsou sympatické, Anička je zkrátka boží, humor je spíš ucházející, ale nenudí... Read more »

Bigfoot Vs. Zombies (2016)

Mark Polonia a jeho dal­ší níz­ko­roz­počto­vá céč­ko­vá podí­va­ná, kde Bigfoot dosta­ne pořád­ně zabrat a s ním i samot­ní divá­ci… Doktor Peele vede taj­né vědec­ké zaří­ze­ní na vzdá­le­né far­mě. Pomocí expe­ri­men­tál­ní­ho séra, kte­ré vpi­chu­je... Read more »

DoJÍT k sobě

DoJÍT k sobě je dal­ší moti­vu­jí­cí kni­ha od Jarmily Mandžukové, kte­rá jak už název vypo­ví­dá, se ten­to­krát zamě­řu­je na pěší chůzi a její pří­nos pro zdra­ví a spo­ko­je­ný život. Sama autor­ka o sobě... Read more »

DPH 2023 zákon s přehledy

Ing. Jiří Dušek v oblas­ti účet­nic­tví půso­bí téměř 40 let a je auto­rem mno­ha odbor­ných pub­li­ka­cí. Tato pří­ruč­ka je stá­li­cí na kniž­ním trhu a zajis­té tomu tak bude i nadá­le. Jako vždy je... Read more »

Hysteric

Paráda !!   Rok 1967, Anglie .. a záhadný Šum vyvolaný oceánem, který udělá v hlavě pěkný bordel. Skvělá atmosféra, úžasná hudba- husí kůže zaručená a děti hrají výborně.... Read more »

Mužské stárnutí z pohledu sexuologa

Stárnutí je feno­mén, jenž při­ta­hu­je pozor­nost odbor­ní­ků i z oblas­tí pře­sa­hu­jí­cích rámec bio­me­di­cí­ny. Ruku v ruce s pro­dlu­žo­vá­ním lid­ské­ho věku krá­čí del­ší doba stár­nu­tí se vše­mi důsled­ky a sou­vis­lost­mi. Publikace nabí­zí kom­plex­ní pohled na... Read more »

Maci Daye: Vášeň a přítomnost

„Probouzení sebe samých je celo­ži­vot­ní pro­jekt, ne závod. Upadání do sta­vu tran­su není spe­ci­fic­ké jen pro sex. Do tran­su se dosta­ne­me, kdy­ko­li usne­me, i kdy­by to bylo jen kra­tin­ce. Stav... Read more »

Kristýna Badinková Nováková slaví 40 let

Kristýna Badinková Nováková, zná­má zejmé­na z fil­mů Výchova dívek v Čechách a Pelíšky, osla­vi­la 24. dub­na své kula­té naro­ze­ni­ny. Jak se změ­nil její život za posled­ní roky a co plá­nu­je do budouc­nos­ti? Kristýna Badinková... Read more »

S tebou mě baví svět: klasická česká komedie o rodinných dobrodružstvích

S tebou mě baví svět je čes­ko­slo­ven­ská rodin­ná kome­die z roku 1982, kte­rou reží­ro­va­la a napsa­la Marie Poledňáková. Hlavní role hra­jí Július Satinský, Jana Šulcová, Václav Postránecký, Eliška Balzerová, Pavel Nový... Read more »

Renfield

Překvapivá jízda od začátku do konce a skvěle přehrávající Cage v roli Dráculy Letošní rok upírů se zatím jeví slibně a Renfield se rozhodně může zařadit mezi povedené hororové... Read more »

První dáma elegance, Hana Benešová

Přišla na svět 16. čer­ven­ce 1885 v Domaslavicích na úpa­tí Krušných hor jako Anna Vlčková. Osudným se jí sta­lo stu­di­um v Paříži, kde se sezná­mi­la s budou­cím man­že­lem, Edvardem Benešem. Po zasnou­be­ní v květ­nu 1906... Read more »

Dívka v zeleném svetru

Miluji pří­běhy napsa­né pod­le sku­teč­ných udá­los­tí, kte­ré jsou navíc napsá­ny na poza­dí dru­hé svě­to­vé vál­ky, a pro­to není divu, že se v mé knihov­ně zabyd­le­la kni­ha s názvem, Dívka v zele­ném sve­t­ru, od... Read more »

Jednoduché a zdravé cvičení mozku a paměti pro seniory

To, že je paměť důle­ži­tá pro nor­mál­ní fun­go­vá­ní v našem živo­tě se shod­ne­me všich­ni. Ono i občas­né zapo­mí­ná­ní a tak zva­ně děra­vá paměť v pro­duk­tiv­ním věku, kte­rou máme občas všich­ni není nic pří­jem­né­ho.... Read more »

Les, čtyři otázky, život a já- o jednom setkání, které všechno změnilo

Přemýšlíte nad svým živo­tem? Jste nespo­ko­je­ni, chce­te změ­nu? Právě vám je urče­na kni­ha s názvem Les, čty­ři otáz­ky, život a já, jejíž autor­kou je  Tessa Randau a vyda­lo ji Nakladatelství Kazda v Brně. Read more »

Příručka k pozorování ptáků - vybavení, postupy, příprava, praxe

Ptáci jsou vel­mi zají­ma­ví živo­či­cho­vé, kte­ří nás mohou fas­ci­no­vat svým barev­ným vzhle­dem, ale pře­de­vším zpě­vem. Chcete se nau­čit je správ­ně pozo­ro­vat? Pojďte se spo­leč­ně se mnou i s kni­hou Příručka k pozo­ro­vá­ní... Read more »

ŠACH MAT

Pokud jste si oblí­bi­li kni­hy, ve kte­rých není o žha­vá poku­še­ní nou­ze, urči­tě si nenech­te ujít kni­hu od R.L. Mathewson ŠACH MAT, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros Media... Read more »

Wednesday - Season 1

"Jestli umřeš, tak tě zabiju." - Když před časem Netflix vydal Squid Game a stal se z toho totálně komerční seriál, že už jsem pomalu nemohl ani otevřít lednici bez... Read more »

DoJÍT k sobě

V posled­ní době se vel­mi roz­má­há kro­mě běhu i trend „chůze, cho­ze­ní, pro­chá­ze­ní se“. Pokud hle­dá­te vhod­né­ho rád­ce, jež by vás blí­že zasvě­til do této akti­vi­ty, a záro­veň se podě­lil i o své... Read more »

V amerických kinech debutuje film Chevalier natočený v Praze s Kelvinem Harrisonem Jr. v hlavní roli

Chevalier, his­to­ric­ký živo­to­pis­ný film o hudeb­ním skla­da­te­li Josephu Bolognovi, kte­rý se natá­čel v Praze a oko­lí v roce 2021, debu­tu­je ten­to víkend v kinech ve Spojených stá­tech poté, co se na začát­ku měsí­ce obje­vil... Read more »

#2146: Haunt

Na komiksové sérii Haunt se podílela prvotřídní komiksová esa jako Todd McFarlane, Robert Kirkman nebo Greg Capullo. Nicméně jsou velká jména zárukou kvality? A stojí vůbec série za pozornost?... Read more »

#2146: Haunt

Na komiksové sérii Haunt se podílela prvotřídní komiksová esa jako Todd McFarlane, Robert Kirkman nebo Greg Capullo. Nicméně jsou velká jména zárukou kvality? A stojí vůbec série za pozornost?... Read more »

The Mandalorian - Kapitola 23: Spiknutí

Skvělá a temná epizoda, kde se opravdu bojíte o své hrdiny a vidíte, jak jsou pozůstatky Impéria nebezpečné. Naši hrdinové zde opravdu nic nedostanou zadarmo a vyváznou jen tak... Read more »

Star Trek: Picard - The Last Generation

Z poslední epizody mám opravdu rozpolcené pocity. Po táhnoucích se předchozích epizodách, kde se hodně mluvilo a vystavovala se atmosféra do velkého finále, přišel opravdu uspěchaný konec. Máme zde... Read more »

Lhář na plný úvazek

Tarek Boudali poprvé bez Lacheauové party a kvalita šla razantně dolů. Ono samotný námět je sice výborný, pro pětihvězdičkový materiál jak dělaný, ale samotný nápad neustál ten obrovský potenciál,... Read more »

Ant-Man a Wasp: Quantumania

Slaboučký. Marvel opravdu slábne a jde to znát každým novým filmem. Tohle už prostě není ani zábavný. Svět jak okopírovaný od Star Wars a jelikož ten taky rád nemám,... Read more »

Smrtelné zlo: Probuzení

Nový Evil Dead je audiovizuální porno a brutální nekompromisní jízdou. Lee Cronin se teď slušně vyhoupl do první ligy a snad se bude hororů držet, rozhodě má, co nabídnout.... Read more »

The Flash: Film, který změní DCU navždy

The Flash je jeden z nej­o­če­ká­va­něj­ších fil­mů roku 2023. Hlavní hvězdou je Ezra Miller jako Barry Allen, rych­lý super­hr­di­na, kte­rý se vydá­vá na ces­tu napříč mul­ti­ver­zem, aby zachrá­nil svou mat­ku... Read more »
Stránka načtena za 3,71112 s | počet dotazů: 252 | paměť: 50026 KB. | 24.05.2024 - 02:07:04