Kritiky.cz > 2023 > Květen

Krev a zlato: Nečekané překvápko od Netflixu s nácky z Německa

Netflix doru­čil neče­ka­né pře­kváp­ko s nác­ka­ma z Německa. Blood and Gold dalo by se říct, že je brat­říč­kem nedáv­né­ho Sisu. I zde máme poklad, po kte­rém nác­ko­vé prahnou a sym­pa­tic­ké­ho hlav­ní­ho hrdi­nu, kte­rý si... Read more »

Víte, kdo bude za týden v reality show výměna manželek? - Josef Kokta a jeho rodina

Reality show Výměna man­že­lek je oblí­be­ný pořad tele­vi­ze Nova, kte­rý sle­du­je zají­ma­vé pří­běhy čes­kých rodin, kte­ré si na deset dní vymě­ní man­žel­ky a musí se vyrov­nat se zce­la odliš­ným život­ním... Read more »

Malum

Anthony DiBlasi si natočil reimaginaci svého vlastního hororu Night Shift z roku 2014, kde dostal větší rozpočet a mohl se více utrhnout z řetězů a byť nejsem zastánce toho,... Read more »

Český sci-fi film „Bod obnovy“ získal v Cannes distribuční smlouvy

Český sci-fi film Bod obno­vy  zís­kal na letoš­ním fes­ti­va­lu v Cannes dis­tri­buč­ní smlou­vy na řadě svě­to­vých trhů. Film Bod obno­vy  byl vybrán jako jeden ze 7 fan­tas­tic­kých žán­ro­vých fil­mů na... Read more »

Film Roberta Eggerse „Nosferatu“ s Willemem Dafoem a Billem Skarsgårdem se natáčí v Praze

Režisér Robert Eggers Nosferatu ofi­ci­ál­ně ukon­čil natá­če­ní v České repub­li­ce. Nový film, v němž hra­jí Bill Skarsgård, Lily-Rose Depp, Nicolas Hoult a Willem Dafoe, v tichos­ti ukon­čil natá­če­ní v Praze 19. květ­na po třech měsí­cích natá­če­ní.... Read more »

Tescoma nabízí kuchyňský trojlístek ve formě termohrnku, zmrzlinovače a rýžovaru

Tescoma má hod­ně roz­lič­ných výrob­ků. Od pán­vi­ček, hrn­ců až po vel­mi „vymaka­né“ pomoc­ní­ky do kuchy­ně. V dneš­ním člán­ku si při­po­me­ne­me tři vel­mi oblí­be­né výrob­ky. Termohrnek Hrnek pat­ří za vel­mi oblí­be­né výrob­ky... Read more »

Česky natočené dobrodružství z druhé světové války „Krev a zlato“ má premiéru na Netflixu

Krev a zla­to, akč­ní dob­ro­druž­ný film z dru­hé svě­to­vé vál­ky, kte­rý se loni natá­čel v čes­kých loka­cích u Prahy, má pre­mi­é­ru na Netflixu. Streamovací služ­ba minu­lý měsíc zve­řej­ni­la prv­ní ofi­ci­ál­ní trai­ler k nové­mu fil­mu.... Read more »

RECENZE – SOKOLNÍK

Autorka: Isabella MaldonadoPřeklad: Jiří ChodilNakladatelství: MetaforaRok vydání v ČR: 2022Počet stran: 368Vazba: pevná / vázanáISBN: 978-80-7625-257-8Anotace:Nový případ agentky FBI Niny Guerrerové nás opět zavede do arizonského Phoenixu. Na tamní univerzitě... Read more »

Vraní oko

Královna sou­čas­né čes­ké kri­mi, Michaela Klevisová, při­chá­zí s dal­ší novin­kou. Horká sto­pa ten­to­krát pove­de do mokřa­dů v odleh­lé čás­ti repub­li­ky mezi nad­še­né orni­to­lo­gy a bylin­kář­ky. Autorka pro­to svo­ji kni­hu pojme­no­va­la prá­vě po jed­né... Read more »

Sám mezi ženami. Kohout

Netradiční pohled do muž­ské duše nabí­zí Aleš Vogel ve své nové kni­ze Sám mezi žena­mi s podti­tu­lem Kohout. Odhaluje čte­ná­řům niter­né poci­ty muže, kte­rý se hříč­kou osu­du ocit­nul… sám mezi... Read more »

Mega mamutice Matylda

Jednoho dne to zapraská, křup­ne a na svět z ledu vykouk­ne mamu­ti­ce. Jak se pro­tlou­ká a vyrov­ná­vá s nástra­ha­mi dneš­ní­ho svě­ta? Může i mamut být smut­ný? Kim Hillyard při­ná­ší dět­ské čte­nář­ské obci pří­běh Mega... Read more »

Jaké to je být ptákem

Každý z nás v urči­tou dobu své­ho dět­ství snil o tom, jaké by to asi bylo mít tak pár kří­del a moci se vol­ně pro­lét­nout nad kra­ji­nou, mořem, pouš­tí. Shlížet na svět z výš­ky... Read more »

RECENZE – SOKOLNÍK

Autorka: Isabella MaldonadoPřeklad: Jiří ChodilNakladatelství: MetaforaRok vydání v ČR: 2022Počet stran: 368Vazba: pevná / vázanáISBN: 978-80-7625-257-8Anotace:Nový případ agentky FBI Niny Guerrerové nás opět zavede do arizonského Phoenixu. Na tamní univerzitě... Read more »

RECENZE – SOKOLNÍK

Autorka: Isabella MaldonadoPřeklad: Jiří ChodilNakladatelství: MetaforaRok vydání v ČR: 2022Počet stran: 368Vazba: pevná / vázanáISBN: 978-80-7625-257-8Anotace:Nový případ agentky FBI Niny Guerrerové nás opět zavede do arizonského Phoenixu. Na tamní univerzitě... Read more »

Rozmarýnová zátoka

Milujete vůni roz­ma­rýnu? Máte rádi roman­tic­ké pří­běhy opře­de­né tajem­stvím? Tak prá­vě vám je určen román Rozmarýnová záto­ka, kte­rý si uži­je­te od začát­ku, až do kon­ce.  Read more »

Influencer

Be careful who you follow. Decentní malý a neurážející Thriller, který premisu influencerství zvládá neotravným stylem. Příběh se odehrává v atraktivní lokaci Thajska, kde přijíždí atraktivní influencerka Madison a... Read more »

Warcraft: První střet - Zklamání a válka v Azerothu: Warcraft filmovou adaptací nedosahuje očekávání

Po dlou­hé době míru se do kra­ji­ny Azerothu vrá­ti­la opět vál­ka. Poté, co Gul’dan (Daniel Wu) pomo­cí Fel magie ote­vře por­tál do země lidí, při­ná­ší s sebou prv­ní vár­ku orků s úmys­lem... Read more »

Motýlek

Originálního Motýlka jsem nevi­děl a při­znám se, že jsem o něm ani nikdy nesly­šel, tak­že za Remake jsem vlast­ně rád a byť srov­ná­vat nemo­hu, tak samot­ný film na mě roz­hod­ně udě­lal dojem.... Read more »

Všechny cesty vedou do hrobu

Million ways to die in the West by moh­lo mít podti­tul Million ways to kill humour. Počáteční barev­né sce­né­rie z divo­ké­ho zápa­du ve vás navna­dí atmo­sfé­ru dob­rých wes­ter­nů, aby Vás... Read more »

Mercy Black (2019)

Obětuj jí bolest a tro­chu krve a ona se ti za to odmě­ní. Běda však, když nespl­níš svůj slib! Před pat­nác­ti lety byly Marina a její kama­rád­ka Rebecca umís­tě­ny do psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny.... Read more »

The Covenant

Guy Ritchie a jeho válečná pecka Covenant ! Kdo má rád tyhle moderní válečné vřavy z Afghanistánu, tak zde nebude rozhodně zklamaný. Sice to příbuzné bratry žánrově nepřevyšuje, ale... Read more »

Dnes vyšla zdarma v Epic games hra Fallout: New Vegas

Fallout: New Vegas je akč­ní RPG z roku 2010, kte­ré vyvi­nu­lo stu­dio Obsidian Entertainment a vyda­lo Bethesda Softworks. Jedná se o spin-off hlav­ní série Fallout, kte­rá se ode­hrá­vá v posta­po­ka­lyp­tic­kém ote­vře­ném svě­tě, zahr­nu­jí­cím... Read more »

Dnes vyšla hra The Lord of the Rings: Gollum, nejhorší hra desetiletí

Hra The Lord of the Rings: Gollum je ste­al­th adven­tu­ra ze svě­ta Pána prs­te­nů, kte­rá se zamě­řu­je na osud Gluma, býva­lé­ho hobi­ta, kte­rý se stal otro­kem Jednoho prs­te­nu. Hra... Read more »

Malá mořská víla (The Little Mermaid) – Recenze – 60 %

Nová Malá moř­ská víla, vol­ně vychá­ze­jí­cí z díla Hanse Christiana Andersena, je hra­nou pře­dě­láv­kou Disneyho stej­no­jmen­né ani­mo­va­né kla­si­ky z roku 1989, kte­rá zapo­ča­la obdo­bí ozna­čo­va­né jako „Disneyho rene­san­ce“. Slavné ani­mač­ní stu­dio... Read more »

Pražská čistírna odpadních vod bude hostit festival filmových blbostí

Příští měsíc se na nej­vhod­něj­ší mís­to chys­tá vel­mi neob­vyk­lý fil­mo­vý fes­ti­val, pro­to­že Film Fest Naruby (což v pře­kla­du zna­me­ná něco jako Inside Out Film Fest) ucpe od 9. do 10. červ­na 2023... Read more »

Karlovarský filmový festival 2023 zahájí koncerty Morcheeby a Russella Crowea

Anglická elek­tro­nic­ká kape­la Morcheeba spo­lu s Russellem Crowem na pódiu zahá­jí v roce 2023 Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Karlovy Vary, ozná­mi­li dnes pořa­da­te­lé. Slavnostního zahá­je­ní fes­ti­va­lu se zúčast­ní také čes­ký hudeb­ník a herec... Read more »

Zlato Rýna

Vynikající německý režisér Fatin Akin ( Odnikud, U zlaté Rukavice) natočil epický gangsterský opus magnum o slavném rapperovi Xatar. Film diváky okamžitě vtáhne do děje, jelikož začíná na středním... Read more »

Svět ztrácí hudební legendu: Zemřela Tina Turner (†83)

Smutnou zprá­vu o úmr­tí jed­né z nej­vět­ších rocko­vých ikon ozná­mi­li její zástup­ci. Tina Turner, kte­rá byla zná­má jako krá­lov­na rock’n’rollu, zemře­la dnes ve věku 83 let po dlou­hé nemo­ci ve svém domě v Kusnachtu... Read more »

The Witcher: Blood Origin

Zaklínač: Pokrevní pouto jsem samozřejmě viděl hned po jeho uvedení, ovšem k sepsání rychlých dojmů jsem se dostal až po nějaké době. Nejdřív jsem ho vzdal asi v půli... Read more »

Interview s upírem se bude natáčet na Staroměstském náměstí v Praze, v Týnském chrámu

Druhá série seriálu AMC Interview s upírem se poslední dva měsíce natáčela v pražském Barrandovském studiu a nyní se natáčení přesouvá do lokací po celé české metropoli. Produkce seriálu... Read more »

Matka roku

Netflix a Poláci servírují drsný ženský Revenge flick. Hlavní hrdinkou je Nina bývalá Spec Ops agentka, která musí využít své dovednosti k záchraně jejího uneseného syna, kterého nikdy nepoznala.... Read more »

Malá mořská víla se vrací na plátna: Příběh lásky a dobrodružství pod hladinou

Malá moř­ská víla se vra­cí na vel­ké plát­no s novou fil­mo­vou adap­ta­cí, kte­rá při­ne­se kouz­lo pod­moř­ské­ho dob­ro­druž­ství do kin. Tento rodin­ný a dob­ro­druž­ný film se ode­hrá­vá ve svě­tě moř­ských víl a lid­ských... Read more »

Začal mezinárodní divadelní festival Prague Fringe

Festival Prague Fringe je sou­čás­tí celo­svě­to­vé sítě Fringe fes­ti­va­lů, kte­ré zača­ly v Edinburghu ve Skotsku a postup­ně se roz­ší­ři­ly do mno­ha dal­ších měst. V Praze je kon­ci­po­ván jako série komor­ních scén roz­pro­stře­ných... Read more »

Ocelová pěst: Když charisma Hugh Jackmana není všechno, co potřebujete

Charlie je býva­lý pro­fe­si­o­nál­ní boxer. Lidi ovšem v neda­le­ké budouc­nos­ti už o párek upo­ce­ných sval­natců, co se mlá­tí po veče­rech do cifer­ní­ku, dokud toho jeden nemá dost, pros­tě nesto­jí. Nahradili je totiž... Read more »

Film „Avenue of the Giants“, natáčený v Praze jako „Lucky Man“, se dokončuje v Los Angeles

Film Avenue of the Giants, dra­ma z dru­hé svě­to­vé vál­ky, kte­ré se loni v létě natá­če­lo v Praze a na dal­ších mís­tech v České repub­li­ce pod názvem „Lucky Man“, skon­čil ve Spojených stá­tech, hlá­sí... Read more »

Zvyšte svoji křížovkářskou úroveň s online slovníkem!

V dneš­ní digi­tál­ní době, kdy se stá­le více zába­vy a infor­ma­cí pře­sou­vá na inter­net, není divu, že i tra­dič­ní zába­va jako kří­žov­ky našla své mís­to na webo­vých strán­kách. Pro fanouš­ky kří­žo­vek... Read more »

David Michie: Zákon karmy

Před čte­ná­řem se roz­pro­stře rych­lý, ale moud­rý pří­běh. Představte si, že svět se najed­nou změ­ní a vše, co udě­lá­te, nač pomys­lí­te, pro­jde pověst­nou kar­mou a oka­mži­tě vám vydá výsle­dek. Dobrý, nebo... Read more »

Air: Zrození legendy

Feel good sportovně laděná retro žánrovka s fajn herci, úžasnou hudbou, chytrým scénářem a zábavným tempem, která mi náladou připomínala Moneyball. Příběh se na první pohled může zdát nezajímavý,... Read more »

Karlos Vémola vs Patrik Kincl - vyhrál ten normálnější

V sobo­tu 20. květ­na se v praž­ské O2 Aréně ode­hrál dlou­ho oče­ká­va­ný titu­lo­vý zápas střed­ní váhy orga­ni­za­ce Oktagon MMA mezi Karlosem Vémolou a Patrikem Kinclem. Po pěti letech čeká­ní a mno­ha slov­ních pře­střel­kách se... Read more »

Hazard Jack (2014)

Vietnamský vete­rán s post­trau­ma­tic­kým stre­so­vým syn­dro­mem udě­lá krva­vou čáru přes roz­po­čet par­tič­ce nadr­že­ných vyso­ko­ško­lá­ků… Partička vyso­ko­ško­lá­ků v čele s pohled­nou Bridget se roz­hod­ne strá­vit víkend v polo­roz­pad­lé opuš­tě­né nemoc­ni­ci. Kromě alko­ho­lu a sexu­ál­ních rado­vá­nek... Read more »

Hard Ride to Hell (2010)

Motorkářský gang oče­ká­va­jí­cí pří­chod Antikrista, kte­ré­mu chut­ná lid­ské maso a krev, jo tak tomu je lep­ší se vyhnout při návštěvě Texasu… Tessa nedáv­no potra­ti­la a tak se necha­la pře­mlu­vit svým pří­te­lem Dannym,... Read more »

Rychle a zběsile 10 (Fast X) – Recenze – 60 %

Dominic Toretto (Vin Diesel) si koneč­ně uží­vá ničím neru­še­né rodin­né sešlos­ti s gri­lo­vá­ním na zahra­dě a je vzor­ným otcem osmi­le­té­ho syna, kte­ré­ho učí drif­to­vat oko­lo palem a roze­zná­vat typy moto­rů pod­le zvu­ku.... Read more »

Chladné dítě - Marius von Mayenburg

Mayenburg je sou­čas­ný němec­ký dra­ma­tik, jehož vzta­ho­vé dra­ma si při­pra­vi­li jako absol­vent­skou insce­na­ci stu­den­ti 3. roč­ní­ku KČD v režii Tomáše Ráliše v diva­dlu Disk. Jedná se o hru hra­nou takří­ka­jíc na „jeden zátah“,... Read more »

#2148: Dead End

Přináším další starší článek od Martina! Tentokrát jde o recenzi na hororovou komiksovou sbírku Dead End od Thomase Otta. - Dan  Scénář: Thomas OttKresba: Thomas OttDalší příběhy od Thomase Otta, které... Read more »

#2148: Dead End

Přináším další starší článek od Martina! Tentokrát jde o recenzi na hororovou komiksovou sbírku Dead End od Thomase Otta. - Dan  Scénář: Thomas OttKresba: Thomas OttDalší příběhy od Thomase Otta, které... Read more »

Metro: Last Light zdarma na Steamu

Pokud jste fanouš­ky posta­po­ka­lyp­tic­kých stří­le­ček, máme pro vás dobrou zprá­vu. Na Steamu si může­te zdar­ma při­dat do své knihov­ny hru Metro: Last Light, dru­hý díl ze série Metro zalo­že­né... Read more »

Orlando Bloom chválí české pivo v nové propagaci pražského pivovaru Staropramen

Hollywoodská hvězda Orlando Bloom byla minu­lý týden ozná­me­na jako nový amba­sa­dor znač­ky praž­ské­ho pivo­va­ru Staropramen a nyní se herec obje­vil ve své prv­ní pro­mo rekla­mě na tuto čes­kou znač­ku. Staropramen... Read more »

Estetická klinika Brno - klinika estetické chirurgie v Brně

Naše ces­ta zača­la před něko­li­ka lety s jed­ním snem – pomá­hat lidem cítit se lépe ve své vlast­ní kůži a dosáh­nout vzhle­du, kte­rý si zaslou­ží. Dnes jsme hrdí na to, že... Read more »

Výstava Převratná doba – Bewegte Zeiten - 03

Read more »

Výstava Převratná doba – Bewegte Zeiten - 02

Read more »
Stránka načtena za 4,21591 s | počet dotazů: 250 | paměť: 49685 KB. | 12.07.2024 - 23:35:38