Kritiky.cz > Ze života > Konstrukční a ložiskové oceli a jejich zpracování numerickou vypalovačkou

Konstrukční a ložiskové oceli a jejich zpracování numerickou vypalovačkou

Konstrukční ocel
Konstrukční ocel
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V tom­to člán­ku se dozví­te o růz­ných typech oce­li pou­ží­va­ných ve výstav­bě a výro­bě loži­sek. Zjistíte, co je nauh­li­čo­vá­ní oce­li a jaké jsou jeho výho­dy. Také se sezná­mí­te s nume­ric­kou vypa­lo­vač­kou, kte­rá umož­ňu­je efek­tiv­ně řezat oce­lo­vé ple­chy pomo­cí plazma­tu nebo lase­ru.

Co je konstrukční ocel?

Konstrukční ocel je obec­ný ter­mín pou­ží­va­ný pro růz­né oce­li, kte­ré jsou zpra­co­vá­vá­ny v oce­lář­ském a stro­jí­ren­ském prů­mys­lu. Ocel je k dis­po­zi­ci jako tyče, pro­fi­ly, trub­ky a ple­chy v růz­ných tloušť­kách a roz­mě­rech. Konstrukční ocel je obvykle snad­no sva­ři­tel­ná, odol­ná při mani­pu­la­ci a vhod­ná pro všech­ny běž­né sva­řo­va­cí postu­py.

Jaký je příklad konstrukční oceli pro nauhličování?

16HG je druh kon­strukč­ní oce­li pro nauh­li­čo­vá­ní, kte­rý se pou­ží­vá pro výro­bu dílů vyža­du­jí­cích vyso­kou pev­nost jádra a vyso­kou tvr­dost povrchu. Je vhod­ný pro malé díly s prů­měr­nou odol­nos­tí pro­ti opo­tře­be­ní a prů­měr­ným zatí­že­ním, jako jsou ozu­be­ná kola, šrou­by, mati­ce, pouz­d­ra a vač­ky. Tato ocel má che­mic­ké slo­že­ní C 0,14-0,19%, Si max 0,40%, Mn 1,00-1,30%, P max 0,025%, S max 0,035%, Cr 0,80-1,10%.

Co je ložisková ocel?

Ložisková ocel je vyso­ce uhlí­ko­vá, níz­ko­le­go­va­ná ocel s pří­dav­kem chro­mu pou­ží­va­ná při výro­bě vali­vých loži­sek. Tento mate­ri­ál se po zaka­le­ní vyzna­ču­je vyso­kou tvr­dos­tí a odol­nos­tí pro­ti opo­tře­be­ní. Příkladem ložis­ko­vé oce­li je 100Cr6 s che­mic­kým slo­že­ním C 0,95-1,05%, Si 0,15-0,35%, Mn 0,25-0,45%, P max 0,025%, S max 0,015%, Cr 1,35-1,65%.

Co je numerická vypalovačka?

Numerická vypa­lo­vač­ka je stroj pro řezá­ní kovů pomo­cí plazma­tu nebo lase­ru. Stroj je řízen počí­ta­čem pod­le pře­dem nasta­ve­né­ho pro­gra­mu. Numerická vypa­lo­vač­ka umož­ňu­je vytvá­řet slo­ži­té tva­ry z plechů z kon­strukč­ní nebo ložis­ko­vé oce­li s vyso­kou přes­nos­tí a rych­los­tí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,13198 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71697 KB. | 20.06.2024 - 14:02:10