Kritiky.cz > 2023 > Červen

#2154: The New 52 - The Dark

A jsme u konce! Závěrečný díl Martinovy série o New 52 je tentokrát věnovaný temnému odvětví světa DC. Na konci článku nechybí ani kratičké zhodnocení celého restartu. - Dan Konečně se... Read more »

#2154: The New 52 - The Dark

A jsme u konce! Závěrečný díl Martinovy série o New 52 je tentokrát věnovaný temnému odvětví světa DC. Na konci článku nechybí ani kratičké zhodnocení celého restartu. - Dan Konečně se... Read more »

Indiana Jones a nástroj osudu

Měl jsem doma VIP vstupenku do nedalekého multiplexu a opravdu dlouho a poctivě jsem rozmýšlel, na jaký film ji využiju. Uvažoval jsem nad tím tak dlouho, až se její... Read more »

Praktická moudrost tarotu

Hledáte způ­sob, jak se rych­le nau­čit vyklá­dat kar­ty sobě i dru­hým? Popovídat si s nimi? Nejlepším mož­ným řeše­ním jsou kar­ty, kde kro­mě obráz­ku máte i ve zkrat­ce uži­teč­ný text, kte­rý navo­dí atmo­sfé­ru,... Read more »

3 NEJ tipy: Vybíráme pánské pantofle pro letní sezónu.

Muži, shá­ní­te pořád­né pán­ské pan­tofle, ale žena vám odmít­la pomo­ci s výbě­rem? To neva­dí! Nehádejte se, zvlád­ne­me to pro ten­to­krát spo­leč­ně. Pojďme se podí­vat na 3 tipy, nebo zása­dy, pod­le kte­rých vybrat... Read more »

Ovládnutí demo režimu: Tipy a triky pro hraní hracích automatů bez skutečných peněz

Hrací auto­ma­ty jsou jed­nou z nej­ob­lí­be­něj­ších zábav­ních her, kte­ré lze nalézt v onli­ne kasi­nech. Ať už jste nová­ček v této oblas­ti nebo zku­še­ný hráč, je demo režim ide­ál­ním způ­so­bem, jak se sezná­mit... Read more »

Známe nového Supermana: ikonické role se zhostí David Corenswet

Téměř před půl rokem ozná­mil nový šéf DC stu­di­os James Gunn část svých plá­nů pro budouc­nost fil­mo­vé­ho a tele­viz­ní­ho uni­ver­za DC. Hned prv­ním fil­mem v této nové fran­ší­ze pak má být... Read more »

Indiana Jones a nástroj osudu

Archeolog Indiana Jones (Harrison Ford) zaží­vá své posled­ní napí­na­vé dob­ro­druž­ství... Indiana Jones je legen­da. Málokterou iko­nic­kou posta­vu jde tak snad­no defi­no­vat jed­nou větou, nejen díky nesma­za­tel­né­mu kul­tov­ní­mu sta­tu­su původ­ní... Read more »

Nový český dabing seriálu Simpsonovi v roce 2023

Fanoušci oblí­be­né­ho ani­mo­va­né­ho seri­á­lu Simpsonovi se mohou těšit na nový čes­ký dabing, kte­rý se obje­ví v roce 2023. Českou ver­zi zná­mých postav ztvár­ní špič­ko­ví dabé­ři, kte­ří pro­půj­čí svůj hlas iko­nic­kým posta­vám.... Read more »

Indiana Jones a nástroj osudu: odvážné dobrodružství vrací čas zpět

Indiana Jones musí zabrá­nit nacis­tic­ké­mu věd­ci, aby zís­kal sta­ro­vě­ký řec­ký arte­fakt a změ­nil tak běh dějin ve fil­mu Indiana Jones a nástroj osu­du kte­rý se po pre­mi­é­ře na fes­ti­va­lu v Cannes obje­ví ten­to... Read more »

Vražedná pomoc a ztráta lidské hrdosti: Film „Učitelka“ odhaluje temnou stránku vzájemného zvýhodňování

Co je na tom špat­né­ho, když si lidé pomá­ha­jí? Obhajuje své vlez­lé cho­vá­ní kadeř­ni­ce Bártová, u kte­ré se uči­tel­ka Drazdechová nechá­vá doma česat. Za nový účes nechce zapla­tit peně­zi, ale... Read more »

Na hraně zítřka: Tom Cruise v akční sci-fi bitvě s mimozemšťany

Major William Cage (Tom Cruise) pat­ří k těm vojá­kům, kte­ří se i přes naru­ko­vá­ní do služ­by sna­ží za kaž­dou cenu vyhnout prv­ní linii. A to i v pří­pa­dě, že celý svět čelí mimo­zem­ské inva­zi,... Read more »

Hancock: Zklamání a nedostatek nadšení ve spojení Berga a Willa Smitha

Když se spo­jí býva­lý herec z Chicago Hope a sou­čas­ně zruč­ný reži­sér (Vítejte v džun­g­li, Království) Peter Berg s nej­vět­ší čer­noš­skou hvězdou sou­čas­nos­ti Willem Smithem, čeká­te, že Vám jejich spo­lu­prá­ce při­ne­se výteč­nou podí­va­nou,... Read more »

Tajná invaze - Epizoda 1: Zmrtvýchvstání

Nick Fury (Samuel L. Jackson) se dozví­dá o uta­je­né inva­zi Skrullů na Zemi... Nick Fury v podá­ní Samuela L. Jacksona je sou­čás­tí Marvel Cinematic Universe již od po-titulkové scé­ny prv­ní­ho Iron... Read more »

Berkshire County (2014)

Tahle tři pra­sát­ka si pro kole­du roz­hod­ně nepři­šla…! Kylie se sta­ne ter­čem posmě­chu celé ško­ly i blíz­ké­ho oko­lí, poté co se na inter­net dosta­ne video, na kte­rém pro­vá­dí orál­ní sex... Read more »

Terminátor: Temný osud - Intenzivní, akční inferno s perfektní hereckou sestavou - Hodnocení desítkou

Od začát­ku do kon­ce inten­ziv­ní, nařa­cha­né a nekom­pro­mis­ní akč­ní infer­no s per­fekt­ní herec­kou sesta­vou (Hamilton a Schwarzenegger byli jas­ní, ale vel­kým pře­kváp­kem je Mackenzie Davis, kte­rá při akč­ních scé­nách vzbu­zu­je adre­na­lin i erek­ci záro­veň... Read more »

Black Phone, The (2021)

Jedinou šan­cí na pře­ži­tí se pro une­se­né­ho mla­dé­ho chlap­ce sta­ne nefunkč­ní sta­rý tele­fon a ducho­vé před­cho­zích obě­tí… Roku 1978 otřá­sá před­měs­tím Denveru děsi­vá zprá­va, že se v jeho uli­cích a při­lehlém oko­lí... Read more »

Černé zrcadlo - Démon 79

Demon 79 zasahuje stejně jako předešlý díl spíš do fantasy a vlastně mi to vůbec nevadí, hlavně díky retro zasazení celé série. Obyčejná prodavačka posedlá manipulativním démonem začne plnit... Read more »

Černé zrcadlo - Mazey Dayová

Mazey Day nedopadl moc dobře, ať už kvůli neuvěřitelně pomalému tempu nebo kvůli nejasnosti, o čem tenhle díl vlastně bude. Hyeny paparazzi, kteří by se nechali roztrhat do posledního... Read more »

Černé zrcadlo - Beyond the Sea

Beyond the sea nám ukázal podobný koncept jako Avatar ale tady v podání Aarona Paula to byl jinej level. Zvyšující se pasivní rivalita protagonistů zapříčiněná radikálními hipízáky skvěle zafungovala.... Read more »

Černé zrcadlo - Loch Henry

Loch Henry má naprosto pohlcující a melancholickou atmosféru skotských končin a já to prostě žeru! Nevinná touha natočit film, v teď již turisticky mrtvé lokaci, se nakonec vyklubala v... Read more »

Černé zrcadlo - Joan je hrozná

Joan is Awful tuhle sérii rozjel bezchybně a je to za mě jedno z těch top nejaktuálnějších témat Black Mirror. Děsivá, bohužel už brzy, realita deepfaků, ať už nás... Read more »

Till Death (2021)

Megan Fox si osla­vu výro­čí urči­tě před­sta­vo­va­la úpl­ně jinak. Její man­žel si však pro ní při­chys­tal oprav­du zvrá­ce­né pře­kva­pe­ní… Emma je nešťast­ně vda­ná za despo­tic­ké­ho práv­ní­ka Marka, kte­ré­ho taj­ně... Read more »

Slavný Belmondův film Muž z Acapulca slaví 50 let od premiéry

V roce 2023 si při­po­mí­ná­me půl­sto­le­tí od uve­de­ní jed­né z nej­zá­bav­něj­ších a nej­o­ri­gi­nál­něj­ších fil­mo­vých kome­dií všech dob - Muž z Acapulca. Tento film, kte­rý je záro­veň paro­dií na špi­o­náž­ní žánr, nato­čil fran­couz­ský... Read more »

Indiana Jones a Království křišťálové lebky

Stárnoucí Indiana Jones (Harrison Ford) učí na uni­ver­zi­tě a žije poklid­ný život. Jsou však pade­sá­tá léta a Amerika zaží­vá hys­te­rii ohled­ně sovět­ských a komu­nis­tic­kých agen­tů. Jednoho dne ho une­se prá­vě sku­pi­na rus­kých... Read more »

Indiana Jones a dobyvatelé ztracené archy

V roce 1981 Steven Spielberg a George Lucas spo­lu nato­či­li film o jed­nom arche­lo­go­vi, kte­rý zachrá­ní zem před Nacisty a ten film se jme­no­val Indiána Jones a doby­va­te­lé ztra­ce­né archy a zane­chal krás­nou vzpo­mín­ku... Read more »

Online hry jsou zábava, ne nemoc

Hraní onli­ne her bylo po mno­ho let pova­žo­vá­no za nemoc, kte­rá způ­so­bu­je, že lidé jsou aso­ci­ál­něj­ší a trpí depre­se­mi. Měli také vět­ší prav­dě­po­dob­nost nad­váhy, pro­to­že tělo trá­vi­lo hod­ně času bez pohy­bu.... Read more »

#2153: The New 52 - The Edge

Další díl série o New 52 je tady! Tentokrát se Martin věnoval komiksům spadajícím do kategorie The Edge. Stojí za pozornost, nebo byste se jim měli vyhnout? Čtěte dál... Read more »

#2153: The New 52 - The Edge

Další díl série o New 52 je tady! Tentokrát se Martin věnoval komiksům spadajícím do kategorie The Edge. Stojí za pozornost, nebo byste se jim měli vyhnout? Čtěte dál... Read more »

Věznice 77

Slušné vězeňské drama dle reálných událostí od režiséra chválené Mokřiny. Zaujme i herecký cásting. Javier Gutiérrez je velká hvězda a Miguel Herrána všichni známe jako Ria z La Casa... Read more »

Medellín

Tahle francouzská partička je bohužel o 2 třídy slabší než partička s Lacheauem a Boudalim, ale jde alespoň o neurážející french průměr. Francouzské komedie mám rád, jsou správně trhlé... Read more »

Zdarma na Epic store: theHunter: Call of the Wild a Idle Champions of the Forgotten Realms

Pokud jste fanouš­ky lovu nebo fan­ta­sy dob­ro­druž­ství, máme pro vás dobrou zprá­vu. Dnes si může­te zdar­ma stáh­nout dvě hry z Epic sto­re: theHunter: Call of the Wild a Idle Champions of... Read more »

Karlovarský filmový festival zahájí oscarový herec Russell Crowe

První prázd­ni­no­vý týden bude tra­dič­ně pat­řit všem milov­ní­kům kva­lit­ních fil­mů a dob­ré zába­vy. Klidné lázeň­ské měs­to se na devět dní, tedy od 30.Června do 8.Července pro­mě­ní v rejiš­tě fil­mo­vých pro­fe­si­o­ná­lů,... Read more »

Neobvyklá nabídka láme ledy: Nic ve zlým - komedie s Jennifer Lawrence

Ve chví­li, kdy Maddie (Jennifer Lawrence) hro­zí ztrá­ta rod­né­ho domu, nara­zí na láka­vou pra­cov­ní nabíd­ku: boha­tí úzkost­ní rodi­če (Matthew Broderick, Laura Benanti) hle­da­jí něko­ho, kdo by se „dal dohro­ma­dy“... Read more »

Alena Hladká opouští Mladou Boleslavské divadlo

Alena Hladká (dří­ve Bazalová), jed­na z míst­ních herec­kých hvězd, opouš­tí Městské diva­dlo v Mladé Boleslavi. Vynikala v řadě diva­del­ních her. „Alena Hladká, dří­ve Bazalová, se roz­hod­la udě­lat vel­ký krok a vydat se na... Read more »

#2152: The New 52 - Young Justice

Další díl několikadílného seriálu o New 52 je tady! Tentokrát se Martin zaměřil na komiksy, které spadají do kategorie "Young Justice". Přeji vám příjemný zážitek z četby.- DanSkupina komiksů,... Read more »

#2152: The New 52 - Young Justice

Další díl několikadílného seriálu o New 52 je tady! Tentokrát se Martin zaměřil na komiksy, které spadají do kategorie "Young Justice". Přeji vám příjemný zážitek z četby.- DanSkupina komiksů,... Read more »

A Beast in Love

Sračka, ale neskutečná. Japonci neumí točit filmy. Je to ve všech ohledech divný, navíc záporná postava je jakýsi creepy transvestita. Postavy jsou ploché a nezaujmou, hodinu se zde nic... Read more »

Nic ve zlým

Velmi příjemná feel-good žánrovka jakých už moc v dnešní době nevzniká. Gene Stupnitsky mě rozsekal komedii Good Boys, kterou jsem viděl už 5x a řadím ji mezi top komedie... Read more »

O malých věcech – Recenze – 70 %

Český film O malých věcech je komor­ním povíd­ko­vým sním­kem sestá­va­jí­cím z dva­nác­ti krát­kých pří­bě­hů, kte­ré se zabý­va­jí pro­ble­ma­ti­kou mezi­lid­ských vzta­hů. Jeho auto­rem je režij­ně a sce­náris­tic­ky debu­tu­jí­cí herec Denis Šafařík, kte­ré­ho... Read more »

Robin Wright bude oceněna na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary 2023

Herečka Robin Wright je nej­no­věj­ším potvr­ze­ným hos­tem Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary 2023 a při­po­ji­la se tak k impo­zant­ní sesta­vě hvězd, kte­ré na letoš­ní roč­ník fes­ti­va­lu při­je­dou, jako jsou Russell Crowe,... Read more »

Karlovarský filmový festival oznámil kompletní program na rok 2023, včetně vítězů z Cannes a Sundance

Organizátoři Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary odha­li­li kom­plet­ní nabíd­ku fil­mů letoš­ní­ho 57. roč­ní­ku a fil­mo­ví fanouš­ci se mají na co těšit. Na letoš­ním roč­ní­ku se obje­ví řada výraz­ných sním­ků z loň­ské­ho fes­ti­va­lu... Read more »

Nic ve zlým: Jennifer Lawrence jede v sexuální komedii na plný plyn

Třicetiletá žena, kte­rá se zou­fa­le sna­ží zachrá­nit svůj dům z dět­ství, sou­hla­sí s „ran­dě­ním“ s nezku­še­ným deva­te­nác­ti­le­tým synem heli­kop­té­ro­vých rodi­čů z vyš­ších vrs­tev ve fil­mu Nic ve zlým, kte­rý ten­to víkend vstu­pu­je do... Read more »

Titulky k Cruel Summer S02E01 - Welcome to Chatham

V létě roku 1999 při­jíž­dí do malé­ho ame­ric­ké­ho měs­teč­ka Chatham svě­to­běž­ni­ce Isabella, aby strá­vi­la posled­ní rok na střed­ní u Debbie Landryové a jejích dcer Megan a Lily. Megan z pří­jez­du nové dív­ky nemá... Read more »

#2151: The New 52 - Justice League

Třetí díl Martinova seriálu o New 52 je tentokrát věnovaný titulům, které jsou spjaté s Ligou spravedlnosti (v originále Justice League). Přeji příjemnou četbu!- DanJustice League, to je ten... Read more »

#2151: The New 52 - Justice League

Třetí díl Martinova seriálu o New 52 je tentokrát věnovaný titulům, které jsou spjaté s Ligou spravedlnosti (v originále Justice League). Přeji příjemnou četbu!- DanJustice League, to je ten... Read more »

Poslední království - Série 2

8,5/10 – Po druhé řadě můžu s klidným srdcem konstatovat, že si mě tenhle seriál naplno získal. Budget je sice pořád malinký a negativně se to odráží na tricích,... Read more »

Postarejte se o Mayu

Když příjdete do nemocnice žádat o pomoc dítěti, ale odejdete v poutech!! Šílený, mrazivý, nepříjemný emocionální peklo, které Vás rozemele na kousky, pokud máte alespoň trochu Empatie, tak tohle... Read more »

BlackBerry

Zjistil jsem, že pro tenhle druh dramat mám celkem slabost a Blackberry je další fajn přírůstek. Především letos se s němi roztrhl pytel, ať jde už o výborný letošní... Read more »

Vyproštění 2: České lokace a nepřetržitá akce jsou hlavní předností pokračování Netflixu

Tyler Rake se vra­cí z mrtvých, aby pro­ve­dl dal­ší nemož­nou záchran­nou misi ve fil­mu Vyproštění 2, kte­rý se natá­čel v České repub­li­ce v zimě 2021-22 a nyní je k vidě­ní po celém svě­tě na Netflixu.... Read more »
Stránka načtena za 3,95725 s | počet dotazů: 256 | paměť: 50567 KB. | 20.05.2024 - 04:53:56