Kritiky.cz > 2023 > Červen > 13

Aktualizované termíny premiér a odklady populárních filmů: Blade, Vetřelec, Star Wars a další

Nové ter­mí­ny pre­mi­ér a odkla­dů fil­mů oče­ká­va­jí fanouš­ci popu­lár­ních fran­šíz jako Blade, Vetřelec, Star Wars, Fantastická čtyř­ka, Thunderbolts, Captain America, Deadpool, Avengers a Avatar. Vzhledem k růz­ným pro­dukč­ním zále­ži­tos­tem a plá­no­va­cím změ­nám se... Read more »

Flash: Batman v podání Michaela Keatona se vrací do vesmíru DC

Barry Allen se vra­cí v čase a mění rea­li­tu ve špage­ty ve fil­mu The Flash, kte­rý ten­to víkend začí­ná v Praze a kinech po celém svě­tě. Únava z mul­ti­vesmí­ru je sice oprav­do­vá a tenhle sní­mek šla­pe... Read more »

Zahrady od Dany 2- jak na problémy v zahradě

Do rukou se mně dostá­vá pub­li­ka­ce s názvem Zahrady od Dany 2, jejíž autor­kou je Dana Makrlíková, báječ­ná mode­rá­tor­ka, edi­tor­ka a archi­tekt­ka. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat.  Read more »

Flash neúprosně závodí časem, aby resetoval vesmír v epickém superhrdinském dobrodružství od Warner Bros.!

Warner Bros. Pictures uvá­dí film „The Flash“, kte­rý reží­ro­val Andy Muschietti (fil­my „IT“, „Mama“). Ezra Miller si zopa­ku­je svou roli Barryho Allena ve vůbec prv­ním samo­stat­ném celo­ve­čer­ním fil­mu o super­hr­di­no­vi... Read more »

Karla Chadimová: Herečka, která prožila osudovou lásku i těžké zkoušky

Dnes sla­ví 80. naro­ze­ni­ny hereč­ka Karla Chadimová, kte­rá se pro­sla­vi­la v pade­sá­tých a šede­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí rolí v řadě čes­kých i zahra­nič­ních fil­mů. Jejím život­ním part­ne­rem byl až do jeho tra­gic­ké smr­ti v roce... Read more »

Tim Allen - 70 let: Vzestup a pád komediální hvězdy

Tim Allen je ame­ric­ký herec a komik, kte­rý se pro­sla­vil rolí mode­rá­to­ra domá­cí­ho kutil­ství v sit­co­mu Kutil Tim. Dnes sla­ví své 70. naro­ze­ni­ny, ale jeho kari­é­ra neby­la vždy slav­ná a bez­pro­blé­mo­vá. Allen se... Read more »
Stránka načtena za 3,25982 s | počet dotazů: 178 | paměť: 47411 KB. | 18.07.2024 - 15:16:18