Kritiky.cz > 2023 > Červenec

Vzpomínky má každý. Život je prostě báječný!

Pokud milu­je­te úsměv­né a s nad­sáz­kou napsa­né his­tor­ky z běž­né­ho živo­ta, jež vás nejen roze­smě­jí, ale i zahře­jí na srd­ci, tak si urči­tě nenech­te ujít kni­hu s krás­ně ilu­stro­va­nou obál­kou od Alžběty Ottové „Vzpomínky... Read more »

Tajná invaze: Nad průměrem MCU seriálů, ale neztrácí své kouzlo

Nad prů­měr­nos­tí a hloupostí vět­ši­ny MCU seri­á­lů skří­pu zuby. Naplno mě bavi­ly vlast­ně jen WandaVision a Loki. A teď Tajná inva­ze. Tenhle vel­ký seri­á­lo­vý event se vcel­ku pove­dl. Jistě, o žád­né dechbe­rou­cí dílo... Read more »

Kniha pro ženy

Kniha pro ženy od auto­rů Olgy Studničkové Šípkové a Milana Studničky, ostat­ně jak už samot­ný název napo­ví­dá, je úžas­ným prů­vod­cem pro všech­ny ženy, kte­ré chtě­jí změ­nit svůj dosa­vad­ní život a opět... Read more »

Oppenheimer

Christopher Nolan natočil výborné 3 hodinové dobové Drama o vzniku atomové bomby s perfektním hereckým cástingem, dechberoucím vizuálem, skvělými dialogy i slušně dávkovaným napětím, jenže jde také o velmi... Read more »

The Childe

Letošní čer­ný kůň na poli Korejských bloc­kbus­te­rů od jed­no­ho z nej­u­zná­va­něj­ších Jk reži­sé­rů Park Hoon-Junga je koneč­ně ven­ku a je to teda sluš­néj nářez. Od Park-Hoon Junga jsem viděl už 7... Read more »

Jak vyzrát na akvarel. Štětcem, akvarelovými pastelkami, fixami

Už dlou­hou dobu jsem se chtě­la pus­tit do kres­le­ní akva­re­lu, ale nějak jsem nemoh­la najít odva­hu začít. Naštěstí se mi ale do ruky dosta­la báječ­ná kni­ha „Jak vyzrát na... Read more »

Henry Cavill kdysi zařadil Prahu mezi svá oblíbená místa natáčení

Henry Cavill byl v posled­ní době vyřa­zen ze dvou vel­kých fran­šíz - ten­to víkend se napo­sle­dy obje­vil jako Geralt z Rivie v Zaklínači na Netflixu a James Gunn pře­ob­sa­dil jeho Supermana v obno­ve­ném DC... Read more »

Všechno jednou končí-nádherný román od slovenské Daniell Steelové

Milujete romá­ny Kataríny Gillerové? Hledáte pří­jem­né let­ní čte­ní ze živo­ta? Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. Rozhodně nebu­de­te lito­vat, jeli­kož tuto kni­hu budu dlou­ho vstře­bá­vat. Silný pří­běh... Read more »

Recenze Strážci Galaxie vol.3

Jestli se Disney moh­lo v posled­ní době spo­leh­nout na jedi­ný film, byli to prá­vě Guardian’s of the Galaxy volu­me 3. Po ( za mě sup­ro­vých ale divác­ky né tak pří­stup­ných )... Read more »

Mini-recenze The Flash

Rozhodně to není až tak šíle­né jak to někte­ří píší. Alespoň pro ty, kdo čtou komiksy a hlav­ně pře­čet­li Flashpoint. V prvé řadě mě mrzí že se neroz­hod­li jít ces­tou původ­ní­ho... Read more »

Máme tu první oficiální plakát ke 2.sérii Lokiho

Read more »

Hry s říkadly pro nejmenší-více než 100 různých her pro děti od 6 týdnů do 5 let

Pracujete s dět­mi v mateř­ské ško­le? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s dět­mi? Máte rádi kni­hy Zuzany Pospíšilové? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Hry s říka­dly pro nejmen­ší, kte­rou vyda­la Grada... Read more »

Oni naklonovali Tyrona - vynikající bizarní film od Netflixu

Během stej­né­ho víken­du, kdy v kinech řádí feno­mén Barbenheimer, se na plat­for­mě Netflix obje­vil nená­pad­ný film Oni naklo­no­va­li Tyrona s Jamiem Foxxem a Johnem Boyegou v hlav­ních rolích, a je veli­ká ško­da, že byl... Read more »

Film Zaslíbená země s Madsem Mikkelsenem v hlavní roli natočený v Praze bude soutěžit na filmovém festivalu v Benátkách

Zaslíbená země (Bastarden), dán­ské his­to­ric­ké dra­ma s Madsem Mikkelsenem v hlav­ní roli, kte­ré se v roce 2022 natá­če­lo v Praze a na dal­ších mís­tech České repub­li­ky, se bude hrát v sou­tě­ži letoš­ní­ho Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu... Read more »

Strašidelný dům: Druhá jízda společnosti Disney není příliš velkou atrakcí

„Tým snů“ odbor­ní­ků na para­nor­mál­ní jevy se spo­jí, aby vyře­šil stra­ši­del­nou záha­du na odlehlém pan­ství v New Orleans ve fil­mu Strašidelný dům, kte­rý je po ver­zi s Eddiem Murphym z roku 2003 dru­hým... Read more »

Životní (s)milníky - pro fanynky seriálu Sex ve městě

Hledáte své­ho život­ní­ho part­ne­ra a neví­te, pod­le čeho se roz­hod­nout? Chcete se od srd­ce zasmát? Máte rádi seri­ál Sex ve měs­tě? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka z pera Jitky Slavíkové... Read more »

Anatomie pádu na KVIFF Echoes: Vítěz z Cannes je strhující soudní drama

Spisovatelka je souzena za vraždu svého manžela ve filmu Anatomie pádu, který byl uveden na letošním Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech poté, co získal hlavní cenu Zlatou palmu... Read more »

Dojem z traileru The Exorcist: Beliver

Nedávno vyšel prv­ní ofi­ci­ál­ní trai­ler na horor The Exorcist: Beliver od reži­sé­ra Davida Gordona Greena ( Halloween 2018, Halloween Kills a Halloween Ends ). A jak to na mě zatím půso­bí... Read more »

Titulky k Cruel Summer S02E02 - Ride or Die

V létě roku 1999 se Isabella sblí­ží s Lukem, ale také by se ráda ska­ma­rá­di­la s Megan, kte­rá se stá­le nemů­že smí­řit s tím, že má Isabellu ve svém živo­tě. V zimě... Read more »

Dvě slova jako klíč – Recenze – 30 %

České dra­ma Dvě slo­va jako klíč je fil­mem reži­sé­ra a sce­náris­ty Dana Svátka, kte­rý jej nato­čil pod­le stej­no­jmen­né­ho romá­nu spi­so­va­te­le Josefa Formánka. Na zákla­dě jiné­ho romá­nu od téhož auto­ra při­tom... Read more »

Legendární moderátoři The Grand Tour testovali TATRA PHOENIX 8x8 a další motoristické skvosty ve slovenských Piešťanech

Legendární mode­rá­tor­ské trio Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May se opět vyda­lo na dob­ro­druž­nou ces­tu plnou moto­ris­tic­kých výzev. Tentokrát se jejich šlágro­vá show „The Grand Tour“ zasta­vi­la ve slo­ven­ských... Read more »

Radost- objevování lehkosti

Hledáte zají­ma­vou kni­hu pro sebe i své blíz­ké? Chcete pro­žít zají­ma­vý myš­len­ko­vý pro­ces týka­jí­cí se rados­ti? Co to radost vlast­ně je? Jak se během živo­ta v našich živo­tech pro­je­vu­je? Angela Köckritzová... Read more »

Flashpoint (Legendy DC)

Komiksová udá­lost Flashpoint si zís­ka­la pověst, kte­rá při­lá­ka­la i ty, kdo komiksy obvykle pře­hlí­že­jí. Filmový Flash vyu­žil námět ze základ­ní­ho kon­cep­tu, kdy ces­to­vá­ní v čase způ­so­bí kata­stro­fál­ní alter­na­tiv­ní rea­li­tu. I když jsou... Read more »

Barbie

Ze šeptandy se mi doneslo, že jde o bláznivou komedii a ona to nebyla jen střeštěná komedie, ale i nádherně sarkastický příběh o mužském a ženském pohledu na svět.... Read more »

Kouzelnická rivalita ve filmu Dokonalý trik: Když touha po prestiži vede do temnoty

Film je pří­bě­hem dvou lidí – Roberta Angiera (Hugh Jackman) a Alfreda Bordena (Christian Bale). Jsou kou­zel­ní­ci a jejich spo­lu­prá­ce je pozna­me­na­ná urči­tou riva­li­tou, zdra­vou chu­tí být lep­ší než te dru­hý.... Read more »

Osudový den hudby: Sinead O’Connor nás opustila, ale její hlas zůstává navždy

Dnes, hud­ba ztra­ti­la jed­nu ze svých nej­vý­znam­něj­ších a nej­ví­ce iko­nic­kých osob­nos­tí. S hlu­bo­kým zármut­kem ozna­mu­je­me, že zpě­vač­ka Sinead O’Connor nás dnes opus­ti­la ve věku 56 let. Její ztrá­ta zane­chá­vá prázd­né mís­to... Read more »

První záběry z filmu Jeden život s Anthony Hopkinsem v roli Nicholase Wintona natočeného v Praze

Historické dra­ma One Life s Anthonym Hopkinsem v hlav­ní roli hrdi­ny holo­caus­tu Nicholase Wintona před­sta­vi­lo díky dis­tri­bu­to­ro­vi Warner Brothers prv­ní sním­ky. Film bude mít svě­to­vou pre­mi­é­ru na letoš­ním Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu... Read more »

Titulky k Grantchester S08E02 - Episode #8.2

Geordie je povo­lán k neho­dě a na mís­tě zjiš­ťu­je, že ji zavi­nil Will. Will je zdr­ce­ný. Geordie a Larry se sna­ží zjis­tit, co se vlast­ně sta­lo. Titulky pro vás pře­lo­ži­la kvakkv. Read more »

Útěk na venkov-zelené kopce, voňavé louky a spousta psí lásky

Máte rádi ces­to­vá­ní? Milujete romá­ny Julie Caplinové? Chtěla bych se s vámi podě­lit o svůj čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Útěk na ven­kov, kte­rý má vel­mi pozi­tiv­ní ohla­sy. Pojďte se na to se... Read more »

Ryan Gosling o vizuálních efektech ve filmu Barbie: „Vypadalo to jako film Karla Zemana“

Barbie je momen­tál­ně jed­nič­kou ve svě­tě i v České repub­li­ce (i když Oppenheimer je těs­ně za ní), kde ho o víken­du vidě­lo více než 117 000 divá­ků. Film Grety Gerwig sklí­zí chvá­lu zejmé­na za... Read more »

Mission: Impossible Odplata - První část

Série Mission Impossible od 4. dílu patří mezi skvělé špionážní akční série, kde každý nový díl je velký akční svátek a od Reckoningu jsem očekával jeden z filmů roku,... Read more »

Bylinky kolem nás-čtyřicet nejrozšířenějších bylin s recepty na kosmetiku, čaje i dobroty

Máte rádi bylin­né čaje? Chcete se nau­čit, jak bylin­ky sbí­rat a dále je zpra­co­vá­vat? Chcete si vyro­bit svůj smr­ko­vý med či petrklí­čo­vé víno? Právě vám, milov­ní­kům byli­nek, mož­ná začá­teč­ní­kům nebo už... Read more »

Příval seriálů - první epizoda 11. sezóny seriálu Futurama

“Příval seri­á­lů” je prv­ní epi­zo­dou 8. série seri­á­lu Futurama a cel­ko­vě 141. epi­zo­dou. Synopse Fry ris­ku­je trva­lé šílen­ství, když se poku­sí zhléd­nout všech­ny tele­viz­ní pořa­dy, kte­ré kdy byly nato­če­ny. Děj Po zjiš­tě­ní,... Read more »

Kouzelná Beruška a Černý kocour - film - přehled nejnovějšího francouzského hudebního superhrdinského filmu

Kouzelná Beruška a Černý kocour - film, také zná­mý jako Miraculous: Zázračná beruš­ka & Cat Noir, The Movie, je fran­couz­ský 3D počí­ta­čo­vě ani­mo­va­ný hudeb­ní super­hr­din­ský film, kte­rý byl uve­den v kinech... Read more »

Údolí snů- najde štěstí v novém domově?

Máte rádi romá­ny Anne Jacobsové? Chcete zažít napí­na­vý pří­běh o vel­mi sil­né ženě? Pojďte se tedy spo­leč­ně se mnou podí­vat na ten­to veli­ce emo­tiv­ní román, kte­rý vás chyt­ne za srd­ce... Read more »

Kino Pivo: Nejlepší pražská kina mají nyní vlastní pivo

V praž­ských arthou­se kinech se sice nepo­dá­vá pop­corn, ale pivo ano. A nyní mají někte­rá z nej­lep­ších měst­ských kin svůj vlast­ní ležák v podo­bě piva Kino Pivo, kte­ré se vaří exklu­ziv­ně pro... Read more »

Pažótí Oskaři 2023: nejlepším seriálem desátého ročníku je westernový 1923, úspěšně se loučí i drama Volejte Saulovi

Nejúspěšnější sta­ni­cí seri­á­lo­vé sezó­ny 2022/2023 je po roč­ní pau­ze opět HBO, kte­ré bodo­va­lo hned ve čtyřech kate­go­ri­ích. Naopak už podru­hé za sebou neu­spěl Netflix. Mezi čes­kou tvor­bou zno­vu sla­ví úspěch... Read more »

Jiné životy- román od autorky úspěšného titulu Červený adresář

Máte rádi romá­ny Sofie Lunbergové? Chcete se podí­vat do Itálie? Hledáte zají­ma­vé čte­ní pro vaše let­ní dny? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha s názvem Jiné živo­ty. Ráda bych se... Read more »

Karty posvátného Světla jsou hrou s efekty

Je to hra s efek­ty, kte­rá na vás dých­ne nej­víc jako prv­ní dojem. Balíček karet má úžas­né zpra­co­vá­ní umě­lec­ké, kdy kar­ty doslo­va září barva­mi, ale hrou s bílou se stá­va­jí i hrou... Read more »

Souboj Titánů

Na tomto snímku toho není moc dobrého. Příběh má sice slušné tempo, ale věci se zde ani tak neplánují, jako že se prostě ve vhodnou chvíli stanou. CGI nepatří... Read more »

Slavná místa Járy Cimrmana – po stopách génia

Všechny, kte­ří mají rádi milý humor Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka, i posta­vu Járy Cimrmana, potě­ší nová kni­ha Radka Laudina, Slavná mís­ta Járy Cimrmana. Volně nava­zu­je na prv­ní díl s názvem Památná... Read more »

Jedno italské léto- příběh o lásce, vztahu matky a dcery i nádherném italském městečku Positan

Hledáte neza­po­me­nu­tel­ný pří­běh na vaši dovo­le­nou? Máte rádi sny, kte­ré se postu­pem času spl­ní? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Jedno ital­ské léto, jehož autor­kou je Rebecca Serleová, best­selle­ro­vá... Read more »

Špionka v knihovně - příběh o naději a síle slov

Máte rádi váleč­né romá­ny? Milujete vůni i zažloutlou bar­vu knih? Hledáte napí­na­vé čte­ní pro let­ní dny? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Špionka v knihov­ně, jehož autor­kou je Madeline Martinová... Read more »

„Club Zero“ KVIFF Ozvěny 2023 recenze: vědomé stravování se stává smrtící v temné satiře

Učitelka výži­vy má nad svý­mi žáky kul­tov­ní moc ve fil­mu Klub nula, kte­rý se po pre­mi­é­ře v sou­tě­ži v Cannes před­sta­vil na letoš­ním Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Karlových Varech. Rozporuplný sní­mek rakous­ké reži­sér­ky... Read more »

V Oppenheimerovi vystupuje také česká vědkyně, která pracovala na projektu Manhattan

V novém fil­mu Christophera Nolana Oppenheimer, z něhož vám spad­ne čelist, se kro­mě titul­ní posta­vy obje­ví i nej­zná­měj­ší věd­ci 20. sto­le­tí, jako napří­klad Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Kurt Gödel a Richard... Read more »

Nadace pozastavuje natáčení v Praze kvůli stávce herců SAG-AFTRA

Po zprá­vě, že dru­há série Interview s upí­rem zasta­vi­la natá­če­ní v Praze, potvr­di­la nyní tře­tí série Nadace, že je pře­ru­še­na kvů­li stáv­ce her­ců SAG-AFTRA. Radomír Dočekal, spo­lu­ma­ji­tel míst­ní pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Milk... Read more »

Lucy a hotýlek v Bretani-román o novém začátku i hledání rodiny

Máte rádi Francii? Hledáte krás­nou let­ní roman­ci oko­ře­ně­nou fran­couz­ským šar­mem? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Lucy a hotý­lek v Bretani, jejíž autor­kou je Dee Ernestová. Pojďte se na to... Read more »

Obrázkové logočtení- zajímavé publikace pro děti i dospělé

Pracujete s dět­mi? Hledáte inspi­ra­ce a hez­ké pří­běhy pro upev­ňo­vá­ní a auto­ma­ti­za­ci hlá­sek L, R, Ř? Chodíte s dět­mi na logo­pe­dii a stá­le se vám neda­ří tyto hlás­ky správ­ně vyslo­vo­vat? Tak prá­vě vám je... Read more »

Murder by Numbers a The Elder Scrolls Online zdarma na Epic Games Store

Epic Games Store nabí­zí ten­to týden zdar­ma dvě skvě­lé hry: Murder by Numbers a The Elder Scrolls Online. Murder by Numbers je hyb­rid­ní hra, kte­rá kom­bi­nu­je prv­ky vizu­ál­ní nove­ly a logic­ké... Read more »

Varování před plenou na kočárku v horkém počasí

Pokud ven­ku hře­je slun­ce a panu­je hor­ko, mož­ná si mys­lí­te, že polo­že­ní ple­ny na kočá­rek pro vaše dítě vytvo­ří pří­jem­něj­ší pro­stře­dí. Avšak opak je prav­dou. I když by se moh­lo... Read more »
Stránka načtena za 4,05362 s | počet dotazů: 240 | paměť: 49749 KB. | 17.07.2024 - 18:39:05