Kritiky.cz > 2024 > Květen > 15

Recept na oslavu-důvod k pečení se vždycky najde

Hledáte inspi­ra­ce pro vaše vaře­ní a peče­ní? Chystáte osla­vu, chce­te osl­nit vaše blíz­ké i zná­mé? Novinka s názvem Recept na osla­vu vám bude roz­hod­ně nápo­moc­na.  Read more »

Nakladatelka z Paříže-historický román z meziválečné Paříže

Píše se rok 1921 a mla­dá Lizzie si uvě­do­mí, že nechce žít v tako­vém man­žel­ství, kde své­ho man­že­la nemi­lu­je a ode­jde se svým býva­lým domá­cím uči­te­lem pro­fe­so­rem Moorem do Paříže. Její mat­ka... Read more »

Cizinci: Kapitola 1: Remake natočený v Bratislavě se zabývá nelítostným terorem

Trojice mas­ko­va­ných zabi­já­ků tero­ri­zu­je man­žel­ský pár v zapad­lé cha­tě ve fil­mu Cizinci: Kapitola 1 prv­ní ze tří nových fil­mů o Cizincích, kte­ré reži­sér Renny Harlin nato­čil v roce 2022 v Bratislavě a kte­ré ten­to... Read more »

Opravdové zločiny - Zákulisí a detaily nejzásadnějších světových případů

Kniha se zamě­řu­je na vra­hy, kte­ří zma­ři­li mno­ho lid­ských živo­tů. Většina pří­pa­dů vražd jsou star­ší­ho data, ale v kni­ze nalez­ne­me také nověj­ší pří­pa­dy, kte­ré se sta­ly napří­klad v roce 2021. Často tito... Read more »

Vlasta Gazdíková: Větné rozbory EXPRES. Rozbory vět jednoduchých a souvětí po krůčcích

Větné roz­bo­ry býva­jí stra­šá­kem ško­lou povin­ných jak na 2. stup­ni základ­ních škol tak na ško­lách střed­ních. Mnozí je berou jako nut­né zlo, aniž by chá­pa­li, že pro­hlu­bo­vá­ní zna­los­tí o záko­ni­tos­tech spo­je­ných... Read more »

Tom a Matt Oldfieldovi: David Beckham. Nesmrtelná legenda

Když se v roce 2013 lou­čil se slza­mi v očích se spor­tov­ní kari­é­rou fot­ba­lis­ta David Beckham, málo­kdo čekal, že i po více než dese­ti letech bude glo­bál­ní super­hvězdou a jed­ním z nej­zná­měj­ších zástup­ců své­ho spor­tu.... Read more »

Lucie Honsigová: Od šestky do devítky. Český jazyk stručně a přehledně podle jednotlivých ročníků

Úzký bro­žo­va­ný seši­tek s usmě­va­vou kaň­kou na obál­ce je urče­ný pro žáky 6. až 9. tříd základ­ní ško­ly a stu­den­ty niž­ších roč­ní­ků osmi­le­tých gym­ná­zií. Učebnice, sesta­ve­ná pod­le nových pra­vi­del čes­ké­ho pra­vo­pi­su reflek­tu­je ty... Read more »

Jana Eislerová: Dějiny českých zemí pro děti

Českou minu­lost včet­ně na inter­pre­ta­ci slo­ži­tých témat jako je vyhla­ze­ní Lidic, oku­pa­ce v srpnu 1968 nebo same­to­vá revo­lu­ce lze vysvět­lit jed­no­du­še tak, aby dějin­né udá­los­ti, kte­ré utvá­ře­ly a mnoh­dy pozna­me­na­ly čes­ký... Read more »

Kolektiv Anglictina.com: Angličtina pro samouky a věčné začátečníky

Pokud pat­ří­te v ang­lič­ti­ně mezi věč­né začá­teč­ní­ky a hle­dá­te novou pub­li­ka­ci, kte­rá by vám pomoh­la tenhle hen­di­kep pře­ko­nat, sáh­ně­te po učeb­ni­ci Angličtina pro samou­ky a věč­né začá­teč­ní­ky s více než 5 hodi­na­mi posle­cho­vých cvi­če­ní.... Read more »

Pandoktor a jeho děti - Příběh hrdinství Janusze Korczaka

Tisícům malých i vět­ších čes­kých čte­ná­řů, kte­ré zasáh­lo Tajemství v láhvi, vyprá­vě­jí­cí o sta­teč­né Ireně Sendlerové, vyšel nyní pří­běh obdi­vu­hod­né­ho člo­vě­ka, kte­rý se v před­cho­zí kni­ze jen mihl, a to o dok­to­ru Januszi Korczakovi, vlast­ním... Read more »

Kačer Donald 90 - Všechno nejlepší, Donalde!

Jedná se o obráz­ko­vou kni­hu k 90. naro­ze­ni­nám legen­dár­ní­ho kače­ra Donalda. Jak už název kníž­ky napo­ví­dá Kačer Donald v ní sla­ví své naro­ze­ni­ny, kte­ré chce strá­vit na plá­ži s Daisy, ale nebyl by to... Read more »

Kačer Donald 90 - Pozor na to, co si přeješ, Donalde!

K 90. naro­ze­ni­nám legen­dár­ní­ho kače­ra Donalda vyšli také tyto zce­la nové komiksy. Už je to 90 let od chví­le, kdy se popr­vé obje­vil kačer Donald v ani­mo­va­ném fil­mu, a u této pří­le­ži­tos­ti vznik­la... Read more »

Chlupatá rodinka

Slušný bizár a docela překvapivě uchylárna, která asi nesedne každému, ale musí se ocenit Originální námět, avšak za cenu, která nemusí být pro všechny strávitelná. Film nemá žádný děj... Read more »

The Wild Blade of Strangers

Já musím říct, že jsem mile překvapen s tímhle historickým akčňákem, který sice po příběhové stránce neoslní je tu další Ming Dynastie, korunní princ, ochrana následovníka trůnu aj. Tohle... Read more »

Sasquatch Sunset

Slušný bizár a docela překvapivě uchylárna, která asi nesedne každému, ale musí se ocenit Originální námět, avšak za cenu, která nemusí být pro všechny strávitelná. Film nemá žádný děj... Read more »

Sting

Tvůrci Wyrmwoodu nám doručili už druhého letošního pavúčika, který je podán více odlehčeněji a arachnofobikům nedá bohužel moc zabrat, v tomhle byl Vermines agresivnější a úspěšnější a tady se... Read more »
Stránka načtena za 2,28459 s | počet dotazů: 196 | paměť: 47347 KB. | 19.06.2024 - 18:28:31