Kritiky.cz > Recenze knih > A - kniha - recenze - 100 %

A - kniha - recenze - 100 %

464 base
464 base
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pavel Čech pat­ří mezi spi­so­va­te­le a také ilu­strá­to­ry, jenž si vytvá­ře­jí vlast­ní svět. Magickou atmo­sfé­ru dodá­vá svým kni­hám jak psa­ným, tak i čis­tě jen s ilu­stra­ce­mi. Jednou tako­vou je A. Neobvyklý nápad, pojme­no­vat celé dílo počá­teč­ním pís­me­nem abe­ce­dy. Pohádkový pří­běh je čis­tá kres­ba, žád­né pís­me­na. Opět to neva­dí. Někdo si mož­ná mys­lí, že tako­vá kni­ha není to pra­vé oře­cho­vé, ale to se ple­te. Přestože čer­pal z urči­tých vlast­ních zku­še­nos­tí, tak se nejed­ná pří­mo o jeho život­ní pří­běh.

Příběh pojed­ná­vá o chla­pí­ko­vi, jehož jmé­no nebo spíš čís­lo zní 21868, kte­rý pra­cu­je ve stro­jí­ren­ském závo­dě. Každé ráno vstá­vá a musí do prá­ce, ale nemá z toho zrov­na radost­nou nála­du. V prů­bě­hu času se ovšem pro­je­ví nad­řa­ze­nost dru­hých, hlav­ně tedy pís­me­ne A, až se z toho vyvi­ne pří­běh o útla­ku a nesvo­bo­dě, ale ne navždyc­ky. Někomu by to moh­lo při­po­mí­nat chví­le před a po revo­lu­ci, ale není tomu tak – kni­ha je dost nad­ča­so­vá.

Větší polo­vi­na kni­hy je ilu­stro­va­ná čer­no­bí­le, ten zby­tek už barev­ně. Kontrast je per­fekt­ní, kníž­ku, když ote­vře­te, tak si ji pro­lis­tu­je­te, pro­to­že se pros­tě bude líbit. Je zce­la jis­tě vhod­ně pro děti i dospě­lé, nezá­vis­le na tom, jaký kdo má rád kniž­ní žánr. Kniha dis­po­nu­je 60 stra­na­mi a spa­dá pod­le mě do kate­go­rie pohá­dek, i když knih­ku­pec­tví to vidí jinak.

Knihu věno­va­lo nakla­da­tel­ství Petrkov.

  • Autor: Pavel Čech
  • Žánr: belet­rie, komiks
  • Nakladatelstvi: Petrkov
  • Datum vydá­ní: 2016

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54636 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72211 KB. | 18.05.2024 - 05:32:25