Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > Bratrstvo neohrožených – Band of Brothers

Bratrstvo neohrožených – Band of Brothers

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už i k nám se dostal na DVD nosi­čích skvost, kte­rý nesmí chy­bět ve sbír­ce žád­né­ho milov­ní­ka váleč­ných fil­mů.

V pro­duk­ci Toma Hankse a Stevena Spielberga vzni­kl dese­ti­díl­ný nej­draž­ší seri­ál, kte­rý byl kdy nato­čen. Tento deseti­ho­di­no­vý váleč­ný epos mapu­je ces­tu 101. para­šu­tis­tic­ké divi­ze dru­hou svě­to­vou vál­kou, ode dne D až po konec vál­ky. Společně s vojá­ky pro­jde­te tré­nin­ko­vým dri­lem v USA, bojiš­těm v Normandii, Holandsku, Belgii, Německu a nako­nec Rakousku. Bez pato­su a hero­i­zo­vá­ní podá­vá kaž­dá minu­ta série své oso­bi­té svě­dec­tví o tom, co všech­no muse­lo být a bylo obě­to­vá­no pro pora­že­ní němec­kých vojsk.

Celý pro­jekt vlast­ně vzni­kl při natá­če­ní Vojína Ryana, kdy se Hanks se Spielbergem shod­li, že lát­ka dru­hé svě­to­vé si zaslou­ží pod­stat­ně vět­ší roz­ve­de­ní. Proto se roz­hod­li vypro­du­ko­vat seri­ál nato­če­ný pod­le sku­teč­ných udá­los­tí. K rea­li­za­ci pro­jek­tu si vybra­li osu­dy prá­vě 101. výsad­ko­vé divi­ze armá­dy USA, sepsa­né v kniž­ní před­lo­ze od Stephena Ambroseho. Režie kaž­dé­ho dílu se ujal jiný reži­sér a také pro­to je cel­ko­vá dáv­ka dese­ti hodin pod­stat­ně pří­jem­něj­ší a poho­dl­něj­ší pokou­ká­ní. Perličkou je, že sám Hanks také reží­ro­val, a to sice jed­nu z nej­lep­ších epi­zod, s názvem Křižovatka.

Vizuální strán­ka fil­mu, kame­ra, stři­hy, spe­ci­ál­ní efek­ty a koneč­ně i hud­ba se zvu­kem neza­přou svůj veli­ký vzor ve Vojínu Ryanovi, ale to je jedi­ně plus, pro­to­že v těch­to ohle­dech je Ryan stá­le špič­ka. Každý díl má ale tro­chu jiný úhel pohle­du, což je jed­nak dáno růz­ný­mi reži­sé­ry a jed­nak také tím, že téměř kaž­dý díl má jiné­ho hlav­ní­ho hrdi­nu z roty E 101. výsad­ko­vé. Můžeme se pro­to těšit na deset samo­stat­ných cel­ků, kte­ré obsto­jí sami o sobě, ale v návaz­nos­ti jeden na dru­hý jsou úžas­ně posklá­da­nou mozai­kou, kte­rá nadchne.

Velké plus celé­ho pro­jek­tu vidím prá­vě v tom, že nijak nei­de­a­li­zu­je ame­ric­ké vojá­ky a nehá­že po divá­ko­vi plné lopa­ty pato­su, jako to bohu­žel bylo u Ryana. Band of Brothers se kon­cen­t­ru­je spí­še na cel­ko­vou atmo­sfé­ru a vykres­le­ní poci­tů, kte­ré měli oby­čej­ní vojá­ci za dru­hé svě­to­vé.

Herecké obsa­ze­ní není nikterak hvězd­né, jak by se moh­lo zdát. Jde spí­še o neo­kou­ka­né tvá­ře, což je jedi­ně dob­ře, lidé z cas­tingu odved­li oprav­du vel­mi dobrou prá­ci, pro­to­že kaž­dý přes­ně zapa­dá do své role.

Kdybych měl vybrat dvě nej­lep­ší epi­zo­dy, roz­hod­ně bych vyzdvi­hl Crossroads od Toma Hankse a Bastogne Davida Lelanda. Tyto dvě jsou více psy­cho­lo­gic­ké, než akč­ní a vyni­ká v nich více než v jiných hlav­ní klad celé­ho pro­jek­tu – neo­ká­za­lost a vel­mi rea­lis­tic­ké vykres­le­ní atmo­sfé­ry.

Samozřejmě, že si uži­je­te akce dosy­tos­ti, jak by také ne, ale akce tu není to hlav­ní, i když nej­vět­ší láka­dlo. Doporučuji komu­ko­liv, kdo má rád dob­ré fil­my, zvláš­tě pak nad­šen­cům do dru­hé svě­to­vé vál­ky a také fra­je­rům, kte­ří sní o kari­é­ře neo­hro­že­né­ho Ramba, tako­vé tenhle výbor­ný počin zce­la jis­tě uzem­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83797 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71620 KB. | 29.02.2024 - 10:27:44