Kritiky.cz > Recenze knih > První pomoc pro děti - Víš, jak provést masáž srdce? Díky této skládačce si to snadno zapamatuješ!

První pomoc pro děti - Víš, jak provést masáž srdce? Díky této skládačce si to snadno zapamatuješ!

PrvniPomocProDeti
PrvniPomocProDeti
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Frangmet vydal útlou a jed­no­du­chou sklá­dač­ku pro děti, kte­rá však může zachrá­nit lid­ský život. Jde o „První pomoc pro děti“. Skládačka je urče­ná pro děti od deví­ti let, pocho­pí ji ale už prv­ňá­ček. Knížka pomo­cí dopro­vod­ných ilu­stra­cí dětem vysvět­lu­je, jak se zacho­vat v situ­a­cích, kdy je někdo v jejich oko­lí v nebez­pe­čí.

Důležitou a prv­ní zása­dou, kte­rá není opo­me­nu­ta ani v této kníž­ce, je zása­da: „Nejdříve se roz­hléd­ni!“ Vybízí děti k tomu, aby upou­ta­ly v nebez­peč­né situ­a­ci pozor­nost něko­ho dospě­lé­ho a neo­hro­zi­ly sami sebe, napří­klad v sil­nič­ním pro­vo­zu. Pokud se někdo topí, mělo by dítě při­vo­lat pomoc, nikdy se nesna­žit samo tonou­cí­ho zachra­ňo­vat. Pokud není v dohle­du dospě­lý a má dítě mobil, je vybíd­nu­to, aby zavo­la­lo čís­lo 155, pří­pad­ně 112 nebo zmáčklo tla­čít­ko tís­ňo­vé­ho volá­ní. Doporučená je i apli­ka­ce „Záchranka“, kte­rou sta­čí v pří­pa­dě ohro­že­ní spus­tit a čer­ve­né tla­čít­ko stisk­nout tři vte­ři­ny. Tak je ode­slá­na přes­ná polo­ha a vytá­čí se čís­lo 155. Důležité je udat adre­su, pro­to jsou děti ve sklá­dač­ce vybí­ze­ny, aby zna­ly svou adre­su, adre­su babič­ky nebo kama­rá­da, u nichž jsou na prázd­ni­nách. Někdy pomů­že záchra­ná­řům i čís­lo lam­py, uka­za­te­le roz­cest­ní­ku nebo počty kilo­me­t­rů.

Druhá část sklá­dač­ky je zamě­ře­ná na kon­krét­ní pří­kla­dy. Co dělat, když dítě najde člo­vě­ka, kte­rý se nehý­be a nedý­chá? Jak zasta­vit krvá­ce­ní? Co dělat, když tátu bolí na hru­di? Co dělat, když je babič­ka „div­ná“? Má div­ný výraz, usmí­vá se nakři­vo, drmo­lí nebo nemů­že pořád­ně hýbat rukou či nohou? Co dělat, když se kama­rád popá­lil nebo polil hor­kou vodou? Co když kama­rád spa­dl z výš­ky, praš­til se do hla­vy, pro­pa­dl se pod ním led, má střep v noze nebo hře­bík v dla­ni, je na něco aler­gic­ký, sně­dl něco jedo­va­té­ho nebo si pod­vr­kl kot­ník? Na všech­ny tyto otáz­ky dosta­nou děti odpo­vě­di v „První pomo­ci pro děti“.

Knížka je uži­teč­ná, může klid­ně viset na led­nič­ce, lze ji při­ba­lit do bato­hu na tábor nebo ji spo­lu s dítě­tem poslat do ško­ly. Teď před prázd­ni­na­mi se to roz­hod­ně hodí…


  • První pomoc pro děti
  • Autoři: MUDr. Barbara Nižnanská – MUDr. Robert Pleskot – Mgr. Kristýna Schnablová
  • Ilustrace: Lukáš Fibrich
  • Nakladatelství: Fragmet
  • Kniha ke kou­pi: Albatros Media
  • Hodnocení: 100 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,23202 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71624 KB. | 13.07.2024 - 15:05:38