Kritiky.cz > Recenze knih > Poznejte, jak probíhá spánek a spěte lépe

Poznejte, jak probíhá spánek a spěte lépe

0036677525 KE0930 velka
0036677525 KE0930 velka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V nové kni­ze Spánek: Proč je dob­ré spát a co dělat, když to nejde, vás autor sezná­mí s růz­ný­mi infor­ma­ce o spán­ku. Ano, bude to hlav­ně teo­rie, ale je důle­ži­té pocho­pit, jak spá­nek fun­gu­je a mnoh­dy poté zjis­tí­me, že jsme si mys­le­li o spán­ku věci, kte­ré nejsou prav­di­vé.

Autor čte­ná­ře sezná­mí s infor­ma­ce­mi, proč je důle­ži­té spát dosta­teč­nou dobu, kte­rá je však u kaž­dé­ho indi­vi­du­ál­ní, a co se může stát, pokud nespí­me dost dlou­ho. Člověk může spát dlou­ho, přes­to se nemu­sí cítit dob­ře. Dozvíte se, jaké jsou jed­not­li­vé fáze spán­ku a co se při nich s tělem děje a kte­rá fáze je nej­dů­le­ži­těj­ší pro to, abychom se cíti­li dob­ře. Co při­spí­vá k tomu, zda jsme bdě­lí či nao­pak ospa­lí . Autor i uka­zu­je, že mnoh­dy máme od spán­ku nere­ál­ná oče­ká­vá­ní, mož­ná pro­to se stá­le necí­tí­me dob­ře.

V kni­ze najde­te také tipy, jak si uspo­řá­dat pro­stře­dí, aby se vám dob­ře spa­lo, jak si pora­dit s mož­ný­mi pro­blémy a také se dozví­te, že je tře­ba urči­tá pra­vi­del­nost a co se sta­ne, pokud ta je naru­še­na.

Dále se pak již zabý­vá důvo­dy nespa­vos­ti, kte­ré mohou být méně závaž­né a nebo již závaž­né. Příčiny jsou růz­né. Nechybí ani kapi­to­la, proč ne vždy jsou léky na spa­ní tou nej­lep­ší vol­bou a přes­to tolik lidí tyto léky poly­ká napros­to běž­ně. Autor věnu­je kapi­to­lu i lidem, kte­ří pra­cu­jí na smě­ny a kte­ří míva­jí nej­vět­ší pro­blémy se spán­kem, proč tomu tak je a co se s tím dá dělat. Je zdřím­nu­tí během dne zdra­vé? I na tuto otáz­ku najde­te v kni­ze odpo­věď.

Kniha je sice dost teo­re­tic­ká, ale pokud se nene­chá­te odra­dit, lépe poro­zu­mí­te, jak fun­gu­je spá­nek, může­te i zjis­tit, proč se vám neda­ří spát tak, jak bys­te chtě­li a co s tím lze udě­lat. Kniha mi při­šla doce­la zají­ma­vá a pří­nos­ná, i když je nároč­něj­ší na čte­ní z důvo­du její teo­re­tič­nos­ti, ale naštěs­tí nejde o odbor­nou lite­ra­tu­ru, tak­že se čte rela­tiv­ně snad­no. Jediné, co mi mís­ty tro­chu vadi­lo, byl humor či poje­tí ame­ric­ké­ho auto­ra, mís­ty mi urči­té komen­tá­ře či vsuv­ky při­šly zby­teč­né, tro­chu jsem měla dojem, že tak srá­ží urči­té lidi a jejich pro­blémy.


Autor: Chris Winter

Nakladatelství: Cpress

Počet stran: 256

Žánr: Zdravý život­ní styl, lékař­ství

Moje hod­no­ce­ní: 75 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71952 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71611 KB. | 18.06.2024 - 23:21:27