Kritiky.cz > Recenze knih > Hrajte si a vytvořte si vlastní kosmetiku

Hrajte si a vytvořte si vlastní kosmetiku

P1380140
P1380140
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přírodní kos­me­ti­ka – kdo by o ní již nesly­šel, zvlášť když v posled­ní době se o ní mlu­ví čím dál čas­tě­ji? Chcete dát sbo­hem che­mii a vyro­bit si vlast­ní, čis­tě pří­rod­ní kos­me­ti­ku a dro­ge­rii, u kte­ré bude­te vědět, z čeho se sklá­dá a navíc jí pak může­te obda­ro­vat své blíz­ké?

Tato kni­ha vám nabí­zí návod, jak hra­vě kos­me­ti­ku vytvá­řet. Autorka má s výro­bou pří­rod­ní kos­me­ti­ky boha­té zku­še­nos­ti a pro své čte­ná­ře před­sta­vi­la nej­za­jí­ma­věj­ší recep­ty. Navíc autor­ka má i blog a webo­vé strán­ky, kde najde­te i dal­ší recep­ty a pře­de­vším zde je mož­né zakou­pit i ingre­di­en­ce potřeb­né na výro­bu pří­rod­ní kos­me­ti­ky, což je fajn pro­po­je­ní, pokud by něko­ho láka­la výro­ba, ale nevě­děl, kde sehnat ingre­di­en­ce.

V kni­ze najde­te na úvod důvo­dy, proč vyrá­bět kos­me­ti­ku – např. pro­to, že je to jed­no­du­ché, zábav­né, tes­tu­je­te na sobě a ne na zví­řa­tech, ve výrob­cích nejsou žád­né para­be­ny, che­mi­ká­lie, vyro­be­né věci může­te daro­vat, jste eko­lo­gič­tí… Následují zása­dy a pra­vi­dla, kte­rých by se měl člo­věk při výro­bě držet, co k výro­bě bude­te potře­bo­vat.

Dále násle­du­je pojed­ná­ní o základ­ních ingre­di­en­cích – ole­jích, máslech,  esen­ci­ál­ních ole­jích, hyd­ro­lá­tech, vos­cích, jílech, pud­rech, solích, kon­zer­van­tech – jaké jsou jejich vlast­nos­ti a kdy je v hod­né je pou­žít a na co si pří­pad­ně dávat pozor.

Poté již násle­du­jí samot­né návo­dy na výro­bu kos­me­ti­ky, kte­ré jsou roz­dě­le­ny do něko­li­ka čás­tí – péče o pleť, rty, vla­sy, tělo, děti. Následuje ješ­tě kapi­to­la péče o domác­nost, kdy zde najde­te návo­dy na výro­bu např.  pome­ran­čo­vé­ho čis­ti­če, dez­in­fekč­ní­ho spre­je. Autorka zde uvá­dí, že si uvě­do­mi­la, že běž­ná dro­ge­rie je ješ­tě nebez­peč­něj­ší než běž­ná kos­me­ti­ka. Vlastnoručně vyro­be­ná dro­ge­rie neza­tě­žu­je život­ní pro­stře­dí, je snad­ná na výro­bu, chrá­ní­te zdra­ví své i svých nej­bliž­ších.

Jednotlivé hlav­ní kapi­to­ly jsou pak tře­ba ješ­tě roz­dě­le­ny na pod­ka­pi­to­ly. Např. kapi­to­la Péče o pleť je roz­dě­le­na ješ­tě na pod­ka­pi­to­ly – hyd­ra­ta­ce ple­ti, čiš­tě­ní ple­ti, výži­va a ochra­na ple­ti.

Kniha je gra­fic­ky moc hez­ky zpra­co­vá­na, je pře­hled­ná, dob­ře se v ní hle­dá a najde­te v ní i spous­tu foto­gra­fií. Praktické jsou i tvr­dé des­ky kníž­ky, aby se vám strán­ky hned nepo­mač­ka­ly.

Knihu dopo­ru­ču­ji všem, co chtě­jí zku­sit vyrá­bět či již vyrá­bě­jí vlast­ní kos­me­ti­ku a dre­go­rii a těm, co si pře­jí více chrá­nit své zdra­ví a neni­čit život­ní pro­stře­dí.


Název: Kosmetika hrou

Autor: Klimentová Judita, Doušová Michaela

Nakladatelství: Fragment

Źánr: zdra­vý život­ní styl

Počet stran: 200

Hodnocení: 92 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44430 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71627 KB. | 18.06.2024 - 19:50:48