Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > České sklo se prosadilo ve filmu Na nože: Glass Onion ; „Zlomilo mi to srdce,“ říká pražský řemeslník

České sklo se prosadilo ve filmu Na nože: Glass Onion ; „Zlomilo mi to srdce,“ říká pražský řemeslník

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (5 hlasů, průměr: 4,80 z 5)
Loading...

Na nože: Glass Onion  od Netflixu se po svém vánoč­ním debu­tu sta­la jed­ním z nejdis­ku­to­va­něj­ších fil­mů svá­teč­ní sezó­ny a film je význam­ně spo­jen s Českou repub­li­kou: zdo­be­né skle­ně­né plas­ti­ky, kte­ré se ve vrchol­né sek­ven­ci fil­mu doslo­va roz­bi­jí, pochá­ze­jí z čes­ké­ho sklář­ské­ho ate­li­é­ru a navr­hl je Jiří Pačinek z praž­ské­ho stu­dia Pačinek Glass.

Desítky luxus­ních skle­ně­ných plas­tik jsou během emo­tiv­ní­ho vyvr­cho­le­ní Na nože: Glass Onion hoze­ny na zem a roz­tříští se na tisí­ce kous­ků. Ohňostroj roz­bí­je­ní skla odstar­tu­je Janelle Monáe, ale do zába­vy se zapo­jí i vět­ši­na ved­lej­ších postav.

Ne všem divá­kům však při­šlo vyvr­cho­le­ní Na nože: Glass Onion jako třas­ka­vá zába­va.

„Zlomilo mi to srd­ce, pro­to­že vím, kolik úsi­lí a prá­ce [tvor­ba soch] stá­la,“ svě­řil se Pačinek ser­ve­ru Novinky.cz poté, co sle­do­val destruk­ci svých umě­lec­kých děl ve vrchol­ných scé­nách fil­mu.

Podle vše­ho našli pro­du­cen­ti fil­mu Na nože: Glass Onion Pačinka Glass díky jed­no­du­ché­mu vyhle­dá­vá­ní na Googlu: byli prv­ním výsled­kem pro „čes­ké sklo“. Asistent umě­lec­ké­ho reži­sé­ra Johna Dextera, kte­rý se v minu­los­ti podí­lel napří­klad na fil­mech Tenkrát v Hollywoodu nebo Poslední Jediové, původ­ně oslo­vil praž­skou spo­leč­nost.

Photo © Netflix
Photo © Netflix

Jessica Henwick a čes­ké skle­ně­né plas­ti­ky od Jiřího Pačinka ve fil­mu 

„Podle toho, co říka­la, bylo Pačinek Glass prv­ní stu­dio, kte­ré našli,“ řekl CzechCrunch mana­žer spo­leč­nos­ti David Sobotka. „Jednoho čer­ven­co­vé­ho rána mi zavo­la­la a zepta­la se, jest­li bychom moh­li vytvo­řit skle­ně­né deko­ra­ce pro natá­če­ní fil­mu. Řekl jsem, že ano. Poté násle­do­val vel­mi rych­lý sled udá­los­tí, kte­rý vedl k celé­mu uni­kát­ní­mu pro­jek­tu.“

Sám Dexter odces­to­val do Prahy, aby osob­ně sle­do­val, jak Jiří Pačinek vytvá­ří pro­to­typ plas­ti­ky pro film na zákla­dě vizu­a­li­za­cí poskyt­nu­tých tvůr­ci. Potěšeni jeho pra­cí si pro­du­cen­ti Glass Onion objed­na­li pro film 20 ori­gi­nál­ních soch. A pak dal­ších 25 a dal­ších 15. Nakonec Pačinek Glass vytvo­řil 60 uni­kát­ních kusů pro pou­ži­tí ve fil­mu Glass Onion.

Každá socha byla zce­la uni­kát­ní a ruč­ně fou­ka­ná. Nejtěžší z nich váži­la 30 kilo­gra­mů. Vznikly v rekord­ním čase, Pačinek a jeho tým měli na dokon­če­ní pou­hý měsíc.

„Pracovalo na tom pět nebo šest chla­pů, i o víken­dech, pra­co­va­li jsme nepře­tr­ži­tě, dokud nám to pece dovo­li­ly,“ vzpo­mí­ná Pačinek. „Jednak jsme slí­bi­li, že to dodá­me, a jed­nak to bylo za dob­ré pení­ze v době kovi­du, kdy jsme potře­bo­va­li kaž­dou koru­nu. Ta zakáz­ka nám teh­dy pomoh­la pře­žít.“

O plá­nech sce­náris­ty a reži­sé­ra Riana Johnsona s jeho díly, tedy o jejich úpl­ném zni­če­ní, nevě­děl výtvar­ník až do začát­ku natá­če­ní fil­mu.

Daniel Craig upro­střed čes­kých skle­ně­ných plas­tik od Jiřího Pačinka ve fil­mu Na nože: Glass Onion

„Řekli mi to až během natá­če­ní, ale já tomu do posled­ní chví­le nevě­řil. Tolik prá­ce a tolik peněz...“ řekl.

„Ale když fil­ma­ři vidě­li prv­ní vár­ku dva­ce­ti kusů, tak se jim prý tak líbi­ly, že se roz­hod­li někte­ré z nich vyro­bit v prys­ky­ři­ci. Nechtěli všech­ny sochy zni­čit [...] Původní plán byl všech­ny sochy ve fil­mu roz­bít, ale nako­nec si uvě­do­mi­li, že by to byla vel­ká ško­da.“

Přes třas­ka­vé vyvr­cho­le­ní Na nože: Glass Onion bylo během natá­če­ní zni­če­no jen asi 40 pro­cent Pačinkových soch. Umělec dou­fá, že pře­ži­vší díla bude moci v budouc­nu vysta­vit.

„Příští rok bych rád uspo­řá­dal výsta­vu v Americe,“ pozna­me­ná­vá. „S Johnem Dexterem jsme se dohod­li, že navá­že­me na film a poku­sí­me se udě­lat spo­leč­nou výsta­vu s dal­ší­mi čes­ký­mi sklá­ři. Možná to nevy­jde, ale bylo by to hez­ké.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70399 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72410 KB. | 24.05.2024 - 03:57:05