Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > EXPERIMENT 21

EXPERIMENT 21

EXPERIMENT 21 Gabina a Honza 1
EXPERIMENT 21 Gabina a Honza 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sociální expe­ri­ment, během kte­ré­ho čty­ři zpo­vy­ka­ní Pražáci při­jdou o vše a zby­dou jim jen holé zdi a holé kůže, aby násle­du­jí­cích 21 dní moh­li kaž­dých 24 hodin zís­kat zpět jed­nu vybra­nou věc, bez níž nedo­ká­žou žít. To je ve zkrat­ce nová docu rea­li­ty show EXPERIMENT 21, kte­rá zaví­tá na obra­zov­ky Prima COOL již 16. břez­na a bude divá­ky pře­kva­po­vat kaž­dé pon­dě­lí ve 21.45.

Žijeme v době pře­py­chu a bla­hoby­tu. Díky inter­ne­tu a doko­na­lým služ­bám máme takřka neo­me­ze­ný pří­stup k čemu­ko­li, co si zama­ne­me. Jedinou hra­ni­cí jsou naše finanč­ní mož­nos­ti. Jak bychom se ale cíti­li, kdy­bychom o vše při­šli? Kdybychom muse­li ode­vzdat nejen veš­ke­ré své oblí­be­né věci či vymo­že­nos­ti dneš­ní doby, ale i ty základ­ní věci, bez nichž si kaž­do­den­ní život neu­mí­me před­sta­vit? To na vlast­ní holou kůži zjis­tí čty­ři odváž­liv­ci již 16. břez­na, kdy star­tu­je neob­vyk­lá rea­li­ty show EXPERIMENT 21.

Mladý bar­man Štěpán, tou­ží­cí po herec­ké kari­é­ře, pár Honza a Gábina či por­nohvězda Karolína Urbanová ali­as Daisy Lee v prv­ní den expe­ri­men­tu ode­vzda­jí veš­ke­ré své věci, včet­ně vyba­ve­ní bytu, a zby­dou jim jen holé zdi a holá kůže. Jedinou výjim­kou bude jejich pobyt mimo domov, kdy si od svých přá­tel mohou coko­li půj­čit – ať už se jed­ná o oble­če­ní či hygi­e­nic­ké potře­by. Nebudou si ale smět nic kou­pit, a jakmi­le se vrá­tí do své­ho bytu, budou muset vše ode­vzdat… Jak tak­to zvlád­nou fun­go­vat a jakou věc si budou přát jako prv­ní? Na to se podí­vej­te v docu rea­li­ty show EXPERIMENT 21 na Prima COOL.

Účastníci expe­ri­men­tu:

Štěpán Dostál (26) je mla­dý umě­lec s bohém­ským lifesty­lem. Bydlí na praž­ském Smíchově ve spo­lubyd­le­ní s dal­ší­ma čtyř­ma kluka­ma. Na prá­ci za barem a občas­né hra­ní v diva­dle se těs­ně před začát­kem expe­ri­men­tu vykaš­lal. Má novou pří­tel­ky­ni a říká: „Díky expe­ri­men­tu můžu začít psát svůj pří­běh nano­vo.“

Jan Březina (29) splá­cí dluh spo­leč­nos­ti za svo­ji ne úpl­ně ukáz­ko­vou minu­lost. Se svo­jí pří­tel­ky­ní Gábinou se potkal ve fit­ku a jejich lás­ka zača­la, když si u ní nechal pote­to­vat penis. Honza je aktu­ál­ně býva­lý záchra­nář. Miluje box, Xbox a Gábinu. Jak moc jsou na sobě závis­lí, uká­že expe­ri­ment.

Gábina Šmídová (30) táh­ne spo­leč­nou domác­nost. Je tatér­ka, vete­ri­nář­ka a milu­jí­cí pří­tel­ky­ně. Díky jejím dob­rým vzta­hům s rodi­nou zaři­zu­je spous­tu věcí i pro momen­tál­ně neza­měst­na­né­ho Honzu. Do expe­ri­men­tu šla kvů­li Honzovi, pro­to­že samot­nou by ji to nena­padlo. Nikdy spo­lu neby­li na dovo­le­né a účast v pořa­du vza­la, aby měli koneč­ně něja­ký záži­tek.

Karolína Urbanová/Daisy Lee (22) je čes­ká instagra­mo­vá influ­en­cer­ka a por­nohvězda. Daisy se pro­fi­lu­je jako namyš­le­ná, umě­lá blon­dý­na s čiva­vou. Její pra­vou osob­nost, Karolínu, sko­ro nikdo nezná. Je to nor­mál­ní hod­ná a dost čas­to smut­ná hol­ka, kte­ré chy­bí lás­ka. Experiment koneč­ně divá­kům uká­že pra­vou tvář Karolíny Urbanové.

Pravidla expe­ri­men­tu:
1. Účinkující musí na začát­ku expe­ri­men­tu ode­vzdat veš­ke­rý svůj maje­tek.

2. Experiment trvá 21 dnů.

3. Účinkující mají pří­stup k toa­let­ní­mu papí­ru, elektři­ně a tope­ní.

4. Účinkující mají prá­vo vzít si z kon­tej­ne­ru kaž­dý den jen jed­nu věc.

5. Účinkující si během expe­ri­men­tu nesmí nic kou­pit.

6. Účinkující mají prá­vo půj­čit si nebo dostat darem věci od přá­tel, rodi­ny nebo od spo­lu­pra­cov­ní­ků, ale žád­nou z těch­to věcí si nesmí odnést s sebou domů.

7. Přátelé nebo rodi­na účin­ku­jí­cích smí při­nést jíd­lo a pití účin­ku­jí­cím domů, ale nesmí při­nést žád­né talí­ře, skle­nič­ky nebo pří­bo­ry.

8. Účinkující se musí v prů­bě­hu expe­ri­men­tu zapo­jit do kaž­do­den­ní škol­ní nebo pra­cov­ní ruti­ny.

9. Pokud zaměst­ná­ní nebo ško­la účin­ku­jí­cích vyža­du­je uni­for­mu, ochran­né pra­cov­ní pomůc­ky atd., jsou účin­ku­jí­cí opráv­ně­ni dostat k nim pří­stup.

10. Použití vlast­ní­ho auta, moto­cy­klu, kola či jaké­ho­ko­li jiné­ho doprav­ní­ho pro­střed­ku není pří­pust­né po celou dobu. Nechat se svézt od jiných lidí je mož­né.

11. Spaní je pří­pust­né pou­ze v bytě účin­ku­jí­cí­ho.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Experiment

Porno pořad, nic jiné­ho.. https://experiment21.cz/

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,06460 s | počet dotazů: 273 | paměť: 71776 KB. | 14.07.2024 - 13:41:47