Kritiky.cz > Profily postav > Jaime Lannister – Hra o Trůny

Jaime Lannister – Hra o Trůny

Jaime
Jaime
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Nejsou dal­ší muži jako já. Pouze já.“

Jaimie Lannister

Jaimie Lannister je rytí­řem Královské strá­že, syn Tywina Lannistera, bra­tr krá­lov­ny Cersei Lannister a star­ší bra­tr Tyriona Lannistera.

Sloužil ve Stráži Aeryse II. Targaryena a během ple­ně­ní Králova Přístaviště Krále zra­zil a zabil, což mu vyslou­ži­lo pře­zdív­ku „Králokat“. Má incest­ní vztah s Cersei a, což vět­ši­na lidí neví, je bio­lo­gic­kým otcem jejích tří dětí – Joffreyho, Myrcelly a Tommena.

Během návštěvy Zimohradu str­čí z okna Brana Starka, kte­rý je svěd­kem jeho sou­lo­že s Cersei. Bran pře­ži­je, ale ochr­ne od pasu dolů a udá­lost si nepa­ma­tu­je. Důkazy nazna­ču­jí­cí zapo­je­ní Rodu Lannisterů odstar­tu­jí vál­ku se Starky, kte­rá se roz­ho­ří do hlav­ní­ho kon­flik­tu. Jaimie opus­tí svou funk­ci a při­dá se k otco­vě úto­ku na Řekotočí.

Poté, co je Joffrey dosa­zen na Želený trůn, je Jaimie v nepří­tom­nos­ti pový­šen na Lorda Velitele Královské strá­že. Během bitvy o Šeptající les je ale jeho armá­da pora­že­na a on sám zajat. Lady Catelyn Stark ho poz­dě­ji pro­pus­tí, když jí slí­bí, že jí vrá­tí její dce­ry Sansu a Aryu. Eskortován Briennou z Tarthu začnou sví­zel­nou ces­tu zpět do Králova Přístaviště, během kte­ré mu Locke usek­ne ruku, se kte­rou šer­mu­je. Nakonec dora­zí do hlav­ní­ho měs­ta, kde Jaimie nako­nec pomů­že Tyrionovi utéct, když je obvi­něn z vraž­dy, kte­rou nespáchal, ačko­li to nako­nec vede k Tywinově vraž­dě Tyrionovou rukou (respek­ti­ve obě­ma, pro­to­že kuše je dvou­ruč­ní), za kte­rou se tak Jaimie pova­žu­je čás­teč­ně odpo­věd­ným.

Jaimie a Ned před Železným trů­nem

Pozadí…

Svou pozi­ci v Královské strá­ži má už od mlá­dí, byl nejmlad­ším rytí­řem strá­že. Dosadil ho sám král Aerys II. Targaryen.

Během rozuz­le­ní Robertovy vzpou­ry zra­dí Tywin Lannister krá­le, když při­je­de k bra­nám hlav­ní­ho měs­ta a před­stí­rá sna­hu pomo­ci. Když je vpuš­těn, zaú­to­čí na měs­to. Jak ple­ní vojá­ci rodu Lannisterů měs­to, Král se drží hodi­ny uvnitř Rudé Bašty a jen šíle­ně opa­ku­je „Všechny je spal­te.“Navzdory sva­té pří­sa­ze na ochra­nu Krále ho Jaimie nako­nec pro­bod­ne pří­mo u paty Trůnu.

Vždycky odmí­tal přes­ně popsat, co se teh­dy sta­lo, tak­že jeho moti­va­ce je čas­to nezná­má, stej­ně jako neby­lo nikdy plně odha­le­no, co chtěl král Aerys udě­lat s hlav­ním měs­tem. Svěří se nicmé­ně Brienne z Tarthu, že jeho posled­ním pří­ka­zem bylo zabít své­ho otce a spá­lit celé měs­to divo­kým ohněm. Protože tohle nechtěl, zabil ho, čímž vlast­ně zachrá­nil tisí­ce živo­tů. Pak dodá­vá, že „čest­ný“ Ned Stark ho oka­mži­tě odsou­dil, aniž by si posle­chl jeho ver­zi.

Král Robert Baratheon mu odpus­til poru­še­ní pří­sa­hy a dovo­lil zůstat ve Stráži jako sou­část spo­je­nec­tví s Lannisterovými spo­lu se sňat­kem s jeho sestrou Cersei. Kromě zabi­tí Šíleného Krále je Jaimie znám pro svůj dob­rý vzhled, aro­gant­ní cho­vá­ní a super­i­or­ní šer­míř­ské schop­nos­ti. Je v boji tak zdat­ný, že pod­le jeho tvr­ze­ní exis­tu­jí v Sedmi krá­lov­stvích jen tři muži, kte­ří by pro­ti němu měli v čest­ném sou­bo­ji šan­ci.

Během Tyrionova „sou­du“

Je nej­star­ším synem Joanny Lannister a Lorda Tywina Lannistera. Tywin je hla­vou rodu Lannisterů, nej­bo­hat­ší muž Sedmi krá­lov­ství a rod Lannisterů sám je jed­ním z Velkých rodů říše. Měl vel­ké pro­blémy nau­čit se číst, pro­to­že nedo­ká­zal spo­jo­vat v mys­li pís­me­na do slov. Tywin s ním den­ně seděl a učil ho, dokud se to nena­u­čil, ačko­li Jaimie odmí­tal strá­vit tolik času čte­ním.

Vzhledem k pozi­ci ve Stráži nemů­že zdě­dit titu­ly ani pozem­ky své­ho otce, čímž dělá dědi­ce z Tyriona – sku­teč­nost, kte­rá Tywina vel­mi sou­ží, pro­to­že Tyriona nená­vi­dí. Na roz­díl od otce i sest­ry jed­nal Jaimie s Tyrionem vždy las­ka­vě a s respek­tem.

Osobnost…

Na prv­ní pohled je Jaimie aro­gant­ní, pře­zí­ra­vý a sar­kas­tic­ký. V kon­tex­tu je aro­gant­ní jen ohled­ně svých schop­nos­tí, ale ne bez pří­či­ny: dokon­ce i jeho pro­tiv­ní­ci uzná­va­jí, že je prav­dě­po­dob­ně nej­lep­ším šer­mí­řem Westerosu. Ztráta domi­nant­ní ruky ho sil­ně zahan­bi­la, pro­to­že jeho pra­vač­ka do znač­né míry utvá­ře­la jeho vlast­ní identi­tu, kte­rá vychá­ze­la prá­vě z ovlá­dá­ní zbra­ní. Na roz­díl od Cersei se za drob­né uráž­ky ostat­ním nepo­smí­vá, ale umí si zacho­vat zdvo­ři­lost, ačko­li je čas­to poně­kud neob­rat­ný. Podobně jako Tyrion čas­to jen říká, co si mys­lí a nemá pro­blémy ura­zit ty, kte­ré pova­žu­je za neschop­né.

Tywin vycho­val své děti v zása­dě, že bez­o­hled­nost je ctnos­tí. Navzdory tomu je Jamie kro­mě Tyriona jeden z mála Lannisterů, kte­rý pro­ka­zu­je názna­ky cti nebo zásad. Hodně to vychá­zí ze sku­teč­nos­ti, že byl vždy čle­nem Stráže. Zažil si hod­ně dez­i­lu­ze v momen­tech, kdy byl přímým svěd­kem kru­tos­tí a zlo­či­nů Šíleného krá­le, zatím­co dal­ší „čest­ní“ čle­no­vé Stráže jen stá­li a při­hlí­že­li, zatím­co Aerys II. upa­lo­val lidi zaži­va pro domně­lé uráž­ky a jeho Stráž se cíti­la vázá­na pří­sa­hou.

Hlavním roz­dí­lem mezi Jaimiem a Cersei je sku­teč­nost, že Cersei upřím­ně věří ve správ­nost své­ho náhle­du na svět, ve kte­rém je ona dob­rá, Joffrey je vel­ký král a všich­ni kolem jsou zlí nepřá­te­lé, kte­ří se sna­ží zni­čit ji a její rodi­nu. Jaimie nedr­ží žád­nou pře­tvář­ku „dob­ré­ho“ nebo čest­né­ho člo­vě­ka, pro­to­že tako­vé kon­cep­ty ho už nebe­rou. Stejně jako odmí­tl zabít Neda Starka teh­dy, když byl jejich sou­boj pře­ru­šen, pro­to­že Ned byl ochro­men opor­tu­nis­tic­kým stráž­ným a ne pří­mo Jaimiem.

Navíc není pří­liš poli­tic­ky ambi­ci­oz­ní, což jeho sest­ru iri­tu­je a obvykle utí­ná její stá­le poža­dav­ky, aby se stal krá­lo­vým Pobočníkem. Politické mané­v­ry nejsou jeho zvy­kem a pokud se setká s pro­blé­mem, vní­má ho jako voják, kte­rý vytáh­ne čepel a usek­ne mu hla­vu.

Obdivuje Tyrionův inte­lekt. Nikdy neschva­lo­val rodin­né jed­ná­ní se svým mlad­ším bra­t­rem a vždyc­ky s ním jed­nal prá­vě jako s bra­t­rem. Ve sku­teč­nos­ti je vlast­ně jedi­ným čle­nem jádra rodi­ny, kte­rý má dob­rý vztah se vše­mi ostat­ní­mi. Jeho sou­ro­zen­ci ho mají rádi, ačko­li se mezi sebou nená­vi­dí. Jak Cersei, tak Tyrion navíc akcep­tu­jí, že asi jedi­ný důvod, proč neza­bít toho dru­hé­ho, je sku­teč­nost, že Jaimie by to ani jed­no­mu z nich nikdy neod­pus­til.

Tyto vzta­hy se ale změ­ni­ly Tywinovou smr­tí a Jaimie pří­sa­hal, že při prv­ní pří­le­ži­tos­ti Tyriona zabi­je. Dokonce i Tywin a Jaimie mají na pomě­ry Lannisterů dob­rý vztah. Ale jde spí­še o to, že ze všech tří dětí se Tywin za Jaimieho sty­dí nejmé­ně. Otce naštva­lo, když se Jaimie při­dal ke Stráži a uza­vřel si tak dráhu dědi­ce, pro­to­že čle­no­vé Stráže se nesmí ženit. Jaimie se cho­vá vel­mi dob­ře ke svým dětem, ale Joffreymu na roz­díl od Cersei nijak výraz­ně nefan­dí.

Jeho vztah k nási­lí je také slo­ži­těj­ší: sice vyho­dil Brana Starka z okna, ale poz­dě­ji zachrá­ní Brienne před zná­sil­ně­ním. Po svě­dec­tví kru­tos­tí Šíleného krá­le ho urá­ží bru­ta­li­ta a zby­teč­né nási­lí, ale pokud dojde k závě­ru, že je obo­je nut­né, nemá s nimi nejmen­ší pro­blém. V Branově pří­pa­dě by došlo k pro­zra­ze­ní jeho vzta­hu se sestrou, kte­rou milu­je a byly by popra­ve­ny všech­ny jeho tři děti, tak­že dle vlast­ní­ho sou­du neměl na výběr.


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o Trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,99001 s | počet dotazů: 255 | paměť: 74929 KB. | 18.04.2024 - 11:28:07